Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 42 Sayı: 4 Ekim 2008
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 42 Issue: 4 October 2008
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Türkiye'de Hastane İzolatı Gram-Negatif Bakterilerde Yeni Beta-Laktam Antibiyotiklere Direnç ve GSBL Tipleri: Çok Merkezli Hitit Sürveyansının Sonuçları
Resistance to Newer Beta-Lactams and Related ESBL Types in Gram-Negative Nosocomial Isolates in Turkish Hospitals: Results of the Multicentre Hitit Study (1588 defa görüntülendi)
537 - 544
Deniz GÜR, Zeynep GÜLAY, Özay ARIKAN AKAN, Zerrin AKTAŞ, Çiğdem BAL KAYACAN, Özlem ÇAKICI, Bayri ERAÇ, Meral GÜLTEKİN, Dilara ÖĞÜNÇ, Güner SÖYLETİR, Nilgün ÜNAL, Sevil UYSAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Sefoksitine Dirençli ya da Az Duyarlı Saptanan Klebsiella Spp. ve Escherichia Coli İzolatlarında Plazmid Aracılı AMPC Beta-Laktamaz Enzim Tiplerinin Araştırılması
Investigation of Plasmid-Mediated AMPC Beta-Lactamase Types in Klebsiella Spp. And Escherichia Coli Isolates Resistant or Intermediate to Cefoxitin (1464 defa görüntülendi)
545 - 551
Hadiye DEMİRBAKAN, Kenan MİDİLLİ, Dilara ÖĞÜNÇ, Nevgün ÖZEN, Gözde ÖNGÜT, Duygu DAĞLAR, Derya MUTLU, Betil ÖZHAK, Dilek ÇOLAK 
[Özet ] [PDF ] 
 Pseudomonas Aeruginosa, Escherichia Coli, Acinetobacter Baumannii ve Staphylococcus Aureus Klinik İzolatlarında Dışa Atım Pompa İnhibitörlerinin Siprofloksasin MİK Değerleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Investigation of the Effect of Efflux Pump Inhibitors to MIC Values of Ciprofloxacin in Clinical Isolates of Pseudomonas Aeruginosa, Escherichia Coli, Acinetobacter Baumannii and Staphylococcus Aureus (1234 defa görüntülendi)
553 - 561
Ebru ÇETİNKAYA, Ahmet Yılmaz ÇOBAN, Belma DURUPINAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Türkiye'nin Bazı İllerinde İzole Edilen Shigella Sonnei Suşlarının Antimikrobiyal Direnç ve ?Pulsed Field' Jel Elektroforezi Yöntemleri ile Tiplendirilmesi
Typing of Shigella Sonnei Strains Isolated in Some Provinces of Turkey Using Antimicrobial Resistance and Pulsed Field Gel Electrophoresis Methods (1177 defa görüntülendi)
563 - 572
Alper AKÇALI, Belkıs LEVENT, Efsun AKBAŞ, Berrin ESEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Antibiyotiğe Bağlı İshal Gelişen Nötropenik ve Nötropenik Olmayan Hastalarda Clostridium Difficile Toksin Sıklığı ve Risk Faktörlerinin Analizi
The Frequency of Clostridium Difficile Toxin in Neutropenic and Non-Neutropenic Patients With Antibiotic-Associated Diarrhea and Analysis of the Risk Factors (1790 defa görüntülendi)
573 - 583
Özlem GÜZEL TUNÇCAN, Fatma ULUTAN, Resul KARAKUŞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Manisa Bölgesinde Pirazinamid-Monorezistan Mycobacterium Tuberculosis
Pyrazinamide Monoresistant Mycobacterium Tuberculosis in Manisa Region, Turkey (1042 defa görüntülendi)
585 - 590
Nuri ÖZKÜTÜK, Talat ECEMİŞ, Süheyla SÜRÜCÜOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 İzmir Göğüs Hastalıkları Hastanesinde Çok İlaca Dirençli Tüberküloz Olgularında Pirazinamid Direncinin Araştırılması
Investigation of Pyrazinamide Resistance in Multidrug-Resistant Tuberculosis Cases in Hospital of Pulmonary Diseases, Izmir, Turkey (1165 defa görüntülendi)
591 - 597
Güneş ŞENOL, Meral COŞKUN, Ayriz Tuba GÜNDÜZ, Can BİÇMEN, Mine GAYAF, Ayşe ÖZSÖZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Chlamydia Trachomatis'in İnsan Biyotipleri Sığırlarda Düşük Etkeni Olabilir Mi? Yeni Bir Konak-Patojen İlişkisini Araştıran İmmünohistokimyasal Çalışma
Can Chlamydia Trachomatis Human Biovars Cause Abortion in Cattle? an Immunohistochemical Study on a New Host-Pathogen Relationship (1177 defa görüntülendi)
599 - 605
Ahmet ÖZBEK, Elvan ÖZBEK, Yıldıray KALKAN, Ahmet TEMUR, Ömer Faruk KÜÇÜKKALEM 
[Özet ] [PDF ] 
 Türkiye'de 2008 Yılında Ortaya Çıkan İlk Norovirus Salgınının Laboratuvar Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Laboratory Diagnosıs of the First Norovirus Outbreak in Turkey in 2008 (1276 defa görüntülendi)
607 - 615
Yavuz UYAR, Ahmet ÇARHAN, Etem ÖZKAYA, Mustafa ERTEK 
[Özet ] [PDF ] 
 Denizli'de Hemodiyaliz Hastalarında ve Kan Donörlerinde Hepatit G Virus Prevalansının Araştırılması
Investigation of Hepatitis G Virus Prevalence in Hemodialysis Patients and Blood Donors in Denizli, Turkey (1150 defa görüntülendi)
617 - 625
Sevgi YILMAZ HANCI, Nural CEVAHİR, İlknur KALELİ, Volkan HANCI 
[Özet ] [PDF ] 
 Klinik Örneklerden Kantitatif Olarak Hepatit C Virus RNA'sının Saptanmasında Cobas Amplicor ve Cobas Taqman Sistemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Cobas Amplicor and Cobas Taqman Systems for the Quantitation of Hepatitis C Virus RNA in Clinical Samples (1772 defa görüntülendi)
627 - 634
Alpaslan ALP, Gülşen HASÇELİK 
[Özet ] [PDF ] 
 Candida Krusei Klinik İzolatlarının Genomik DNA Restriksiyon Enzim Analizi ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Tiplendirilmesi
Molecular Typing of Clinical Candida Krusei Isolates by Using Restriction Endonuclease Analysis of Genomic DNA and Polymerase Chain Reaction (1278 defa görüntülendi)
635 - 644
Banu SANCAK, Dilek MENEMENLİOĞLU, Nazlı GÜRKAN AYDIN, Sibel ERGÜVEN, Sevtap ARIKAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Candida Albicans Klinik İzolatlarının ?Randomly Amplified Polymorphıc DNA' Yöntemiyle Genotiplendirmesinde Kullanılan Farklı Primerlerin Karşılaştırılması
Comparison of Different Primers Used for the Genotyping of Candida Albicans Clinical Isolates by Randomly Amplified Polymorphic DNA Method (1253 defa görüntülendi)
645 - 654
Begüm SARAN, Zeynep Ceren KARAHAN, Handan AĞIRBAŞLI, Alper TEKELİ, A. Murat AKSOY 
[Özet ] [PDF ] 
 Sedimentasyon ve Eküvyon Yöntemleri ile Okaliptüs Ağaçlarında Cryptococcus Spp. Varlığının Araştırılması
Investigation of the Presence of Cryptococcus Spp. in Eucalyptus Trees by Using Sedimentation and Swabbing Methods (1209 defa görüntülendi)
655 - 660
Aylin ATEŞ, Aygül TURAÇ BİÇER, Macit İLKİT 
[Özet ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİLER 
 
 İlköğretim ve Lise Öğrencilerinde Toplum Kökenli Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus Burun Taşıyıcılığının Araştırılması
Investigation of Nasal Carriage of Community-Acquired Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus in Primary and High School Students (1462 defa görüntülendi)
661 - 667
Atalay ÖZGÜVEN, Özlem TÜNGER, Çiğdem Banu ÇETİN, Gönül DİNÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Romatoid Artritin Serolojik Tanısında ve Hastalık Aktivitesinin Değerlendirilmesinde Anti-CCP (Cyclic Citrullinated Peptide) Antikorlarının Rolü
The Role of Anti-Cyclic Citrullinated Peptide (Anti-CCP) Antibodies in Serologic Diagnosis and Evaluation of Disease Activity in Rheumatoid Arthritis (2484 defa görüntülendi)
669 - 674
Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN, Selçuk KAYA, Serpil SAVAŞ, Emel SESLİ ÇETİN, Selami AKKUŞ, Mustafa DEMİRCİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesinde Anti-HCV Pozitif Hastalarda Risk Faktörlerinin Analizi
Analysis of Risk Factors in Anti-HCV Positive Patients in Gaziosmanpasa University Hospital, Tokat, Turkey (1026 defa görüntülendi)
675 - 680
Şener BARUT, Ünal ERKORKMAZ, Süleyman YÜCE, Ümmügül ÜYETÜRK 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Cedecea Lapagei'nin Neden Olduğu Bir Pnömoni Olgusu
A Pneumonia Case Caused by Cedecea Lapagei (1575 defa görüntülendi)
681 - 684
Gülay YETKİN, Selma AY, Üner KAYABAŞ, Ender GEDİK, Nilay GÜÇLÜER, Ahmet ÇALIŞKAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Sphingomonas Paucimobilis: Nadir Bir Hastane Kaynaklı Bakteriyemi Etkeni
A Rare Cause of Nosocomial Bacteremia: Sphingomonas Paucimobilis (1967 defa görüntülendi)
685 - 688
Cemal BULUT, M. Arzu YETKİN, Süda TEKİN KORUK, F. Şebnem ERDİNÇ, Esra ALP KARAKOÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Menenjitli Bir Olguda Brucella ve Tüberküloz Koenfeksiyonu
A Meningitis Case of Brucella and Tuberculosis Co-Infection (1658 defa görüntülendi)
689 - 694
Hasan KARSEN, Mustafa Kasım KARAHOCAGİL, Hasan IRMAK, Ali Pekcan DEMİRÖZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Vankomisine Dirençli Bir Leuconostoc Menenjiti Olgusu
A Case of Vancomycin Resistant Leuconostoc Meningitis (1582 defa görüntülendi)
695 - 699
Çiğdem ATAMAN HATİPOĞLU, Eda YILDIZ, Ender KÖKTEKİR, Korhan İPEKKAN, Esra ALP KARAKOÇ, Ali Pekcan DEMİRÖZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Köpek Kenesi ile Temas Sonrasında Gelişen Akdeniz Benekli Ateşi
Mediterranean Spotted Fever Due to Contact With Dog-Tick (1537 defa görüntülendi)
701 - 706
Nefise ÖZTOPRAK, Güven ÇELEBİ, Hande AYDEMİR, Nihal PİŞKİN, Sibel BEKTAŞ, Rafet KOCA, Figen KULOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Candida Albicans'a Bağlı Fournier Gangreni
Fournier's Gangrene Caused by Candida Albicans (1632 defa görüntülendi)
707 - 711
Muhyittin TEMİZ, Meryem ÇETİN, Ahmet ASLAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Özel Bir Hastanede İdrar Yolu Enfeksiyonlarından İzole Edilen Geniş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Escherichia Coli ve Klebsiella Spp. Suşlarının Antibiyotik Direnç Oranları
Antibiotic Resistance Rates of Extended Spectrum Beta-Lactamase Producing Escherichia Coli and Klebsiella Spp. Strains Isolated From Urinary Tract Infectıons in a Private Hospital (1421 defa görüntülendi)
713 - 715
Işın AKYAR 
[Özet ] [PDF ]