Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 42 Sayı: 3 Temmuz 2008
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 42 Issue: 3 July 2008
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Yeni Bir Salmonella Typhimurium Plazmidi, Panks: Antibiyotik Direnç Gelişiminde Plazmid Evriminin Bir Örneği
A Novel Salmonella Typhimurium Plasmid, Panks: An Example For Plasmid Evolution in Antibiotic Resistance (1251 defa görüntülendi)
383 - 388
Fikret ŞAHİN, Djursun KARASARTOVA, Devran GERÇEKER, A. Derya AYSEV, Birsel ERDEM 
[Özet ] [PDF ] 
 Seçilmiş Üç İlde Boğmaca Seroprevalansı ve Aşılanma Durumu
Pertussis Seroprevalence and Vaccination Status in Three Selected Province of Turkey (1421 defa görüntülendi)
389 - 398
Demet KURTOĞLU, Ayşegül GÖZALAN, Nilay ÇÖPLÜ, Kikuko MİYAMURA, Setsuji ISHIDA, Morihiro MORITA, Levent AKIN, Berrin ESEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Ciddi ve Hafif Seyirli 113 Akciğer Dışı Tüberküloz Olgusunun Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi
Comparative Evaluatıon of 113 Cases With Severe and Mild Forms of Extrapulmonary Tuberculosis (1300 defa görüntülendi)
399 - 406
Tuba TURUNÇ, Mehmet Ali HABEŞOĞLU, Yusuf Ziya DEMİROĞLU, Meltem KARATAŞLI, Nazan ŞEN, Hilal ERMİŞ, Hikmet ALIŞKAN, Şule ÇOLAKOĞLU, Hande ARSLAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Klinik Örneklerden İzole Edilen Staphylococcus Aureus Suşlarında İndüklenebilir Klindamisin Direnç Prevalansı
Prevalence of Inducible Clindamycin Resistance in Staphylococcus Aureus Strains Isolated From Clinical Samples (1561 defa görüntülendi)
407 - 412
Şule ÇOLAKOĞLU, Hikmet ALIŞKAN, Tuba TURUNÇ, Yusuf Ziya DEMİROĞLU, Hande ARSLAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Yüksek Düzeyde Aktif Antiretroviral Tedavi Alan HIV ile Enfekte Olgularda Anti-R7V Antikorlarının Araştırılması
Investigation of Anti-R7V Antibodies in HIV-Infected Patients Under Highly Active Antiretroviral Therapy (1192 defa görüntülendi)
413 - 419
Koray ERGÜNAY, Akif ALTINBAŞ, Nursel ÇALIK BAŞARAN, Serhat ÜNAL, Dürdal US, Erdem KARABULUT, Şemsettin USTAÇELEBİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Viral Meningoensefalit Şüpheli Hastalarda Herpes Simpleks Virusunun Moleküler ve Serolojik Yöntemlerle Araştırılması
Investigation of Herpes Simplex Virus in Viral Meningoencephalitis Suspected Cases Using Molecular and Serological Methods (1456 defa görüntülendi)
421 - 428
Alper AKÇALI, Etem ÖZKAYA, Deniz YILMAZ, Yavuz UYAR, Özgür ÖNCÜL 
[Özet ] [PDF ] 
 Küçük Çocuklarda Toplum Kökenli Viral Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Etkenlerinin Sıklığı ve Uzun Dönem Komplikasyonu ile İlişkileri
Common Viral Etiologıes of Community Acquired Lower Respiratory Tract Infections in Young Children and Their Relationship With Long Term Complications (1317 defa görüntülendi)
429 - 435
Hasan YÜKSEL, Özge YILMAZ, Sinem AKÇALI, Ayhan SÖĞÜT, Dilek YILMAZ ÇİFTDOĞAN, Vildan URK, Pelin ERTAN, Tamer ŞANLIDAĞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Akut Otitis Media'lı Çocuklardan Alınan Orta Kulak Efüzyonu Örneklerinde Viral Nükleik Asit Varlığının Araştırılması
Investigation of Viral Nucleic Acids in Middle-Ear Effusion Specimens From Children With Acute Otitis Media (1500 defa görüntülendi)
437 - 443
Muhammed H. ABU SITTEH, Kenan ŞENER, Mehmet YAPAR, Abdullah KILIÇ, Çakır GÜNEY, Ayhan KUBAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Lamivudin Tedavisi Alan Kronik Hepatit B Olgularında Inno-Lipa HBV DR Yöntemi ile Saptanan YMDD Motif Değişiklikleri
YMDD Motif Variants Detected By Inno-Lipa HBV DR Assay in Chronic Hepatitis B Patients During Lamivudine Therapy (1469 defa görüntülendi)
445 - 450
Uğur ARSLAN, Onur URAL, Duygu FINDIK 
[Özet ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Ünitelerinde Saptanan Candida Enfeksiyonlarının Epidemiyolojik Özellikleri ve Mortaliteye Etki Eden Risk Faktörleri
Epidemiological Features of Candida Infections Detected in Intensive Care Units and Risk Factors Affecting Mortality (1381 defa görüntülendi)
451 - 461
Ali ACAR, Oral ÖNCÜL, Yaşar KÜÇÜKARDALI, Mustafa ÖZYURT, Tuncer HAZNEDAROĞLU, Şaban ÇAVUŞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Laodikeia Rekreasyon Atölyesinde Keratinofilik Mantarların Araştırılması
Investigation of Keratinophilic Fungı in Laodikeia's Recreation Warehouse (1058 defa görüntülendi)
463 - 467
Çağrı ERGİN, İlknur KALELİ, Ebru ÇEVİK, Habibe ÖVET 
[Özet ] [PDF ] 
 İzmir'deki Üç Eğitim Hastanesinde Laboratuvar Çalışanlarının Biyogüvenlik Profili
Biosafety Profile of Laboratory Workers At Three Education Hospitals in Izmir, Turkey (1400 defa görüntülendi)
469 - 476
Ümit AKSOY, M. Hakan ÖZDEMİR, Selma USLUCA, Akça TOPRAK ERGÖNEN 
[Özet ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİLER 
 
 Mycobacterium Tuberculosis İzolatlarının Primer Antitüberküloz İlaçlara Duyarlılıklarının Çikolatalı Agarda Saptanması: Bir Ön Çalışma
Susceptibility Testing of Mycobacterium Tuberculosis Isolates to Primary Antituberculous Drugs on Chocolate Agar: A Preliminary Study (1176 defa görüntülendi)
477 - 481
Ahmet Yılmaz ÇOBAN, Kemal BİLGİN, Alper AKGÜNEŞ, Belma DURUPINAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Kronik Hepatit B Enfeksiyonu ile Birlikte Total Anti-Delta Pozitifliğinde Antikardiyolipin Antikorlarının Araştırılması
Investigation of Anticardiolipin Antibodies in Chronic Hepatitis B Infection Together With Total Anti-Delta Positivity (1730 defa görüntülendi)
483 - 487
Sevim MEŞE, Tuncer ÖZEKİNCİ, Selahattin ATMACA, Eralp ARIKAN, Davut AKIN 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Kortikosteroid Tedavisi Alan Hastada Nocardia Cyriacigeorgica'nın Neden Olduğu Soliter Kaviter Nodül Yapan Pulmoner Nokardiyoz
Pulmonary Nocardiosis With a Large Solitary Cavitary Nodule Caused by Nocardia Cyriacigeorgica in a Patient Receiving Corticosteroid Therapy (1459 defa görüntülendi)
489 - 496
Erkan DERVİŞOĞLU, Ayşe WILLKE, Betül KALENDER, Ayla DİŞCİ ERDOĞAN, Arzu İRVEM, Sibel GÜNDEŞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Çift Etkenli Nozokomiyal Menenjit ve İntraventriküler Gentamisin Tedavisi
Nosocomial Meningitis With Dual Agents and Treatment With Intraventricular Gentamicin (1694 defa görüntülendi)
497 - 501
Nefise ÖZTOPRAK, Güven ÇELEBİ, Fatma BARUÖNÜ, Murat KALAYCI 
[Özet ] [PDF ] 
 Sternum Tüberkülozu
Sternal Tuberculosis (1454 defa görüntülendi)
503 - 507
Feride SAPMAZ, Özgür KATRANCIOĞLU, Tanseli GÖNLÜGÜR, Uğur GÖNLÜGÜR, Mürşit HASBEK 
[Özet ] [PDF ] 
 Romatolojik Bulgularla Seyreden, Yüksek Düzey Aminoglikozid Direnci Gösteren Enterococcus Faecalis ve Metisiline Dirençli Koagülaz-Negatif Stafilokokun Etken Olduğu Enfektif Endokardit Olgusu
Infective Endocarditis Due to High Level Aminoglycoside Resistant Enterococcus Faecalis and Methicillin Resistant Coagulase-Negative Staphylococci Presenting With Rheumatic Manifestations (1684 defa görüntülendi)
509 - 514
Nihal PİŞKİN, Deniz AKDUMAN, Hande AYDEMİR, Güven ÇELEBİ, Nefise ÖZTOPRAK, Elif AKTAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Streptococcus Equisimilis'e Bağlı Septik Artrit/Protez Enfeksiyonu Olgusu
Streptococcus Equisimilıs Associated Septic Arthritis/Prosthetic Joint Infection (1256 defa görüntülendi)
515 - 518
Oğuz Reşat SİPAHİ, Şebnem ÖZKÖREN ÇALIK, Hüsnü PULLUKÇU, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, Bilgin ARDA, Alper TÜNGER, Sercan ULUSOY 
[Özet ] [PDF ] 
 HIV Negatif Miliyer Tüberküloz Şüpheli Bir Hastada Cryptococcus Neoformans Menenjiti
Cryptococcus Neoformans Meningitis in a HIV Negative Miliary Tuberculosıs-Suspected Patient (1293 defa görüntülendi)
519 - 524
Hande AYDEMİR, Nihal PİŞKİN, Nefise ÖZTOPRAK, Güven ÇELEBİ, İshak Özel TEKİN, Deniz AKDUMAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Kronik Hepatit C Virus Enfeksiyonu Olan Hemodiyaliz Hastalarının Tedavisi
Treatment of Chronic Hepatitis C Virus Infection in Hemodialysis Patients (1374 defa görüntülendi)
525 - 534
Selçuk KAYA 
[Özet ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 İzole Anti-HBC Pozitif Hastalarda Saptanan Yüksek Hepatit B Virusu DNA Oranı
High Rate of Hepatitis B Virus DNA Positivity in Anti-HBC Only-Positive Patients (1293 defa görüntülendi)
535 - 536
Mustafa YILDIRIM, M. Tevfik YAVUZ, Davut ÖZDEMİR, Mustafa BEHÇET, İrfan ŞENCAN 
[Özet ] [PDF ]