Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 53 Sayı: 2 Nisan 2019
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 53 Issue: 2 April 2019
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Gram Negatif Basillerin PhoenixTM FX Sistemi ile Pozitif Sinyal Veren Kan Kültürü Şişelerinden Direkt Tanımlanması ve Antimikrobiyal Duyarlılıklarının Belirlenmesi
Direct Identification and Determination of Antimicrobial Susceptibility of Gram Negative Bacilli Using the PhoenixTM FX System in Blood Cultures Flagging Positive (35 defa görüntülendi)
119-133
Doi No: 10.5578/mb.67842 
Yasemin GENÇ BAHÇE, Alparslan TOYRAN, Altan AKSOY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Karbapenemaz Üreten Klebsiella pneumoniae Suşlarında blaOXA-48-Benzeri Genlerin Araştırılması
Investigation of blaOXA-48-Like Genes in Carbapenemase Producing Klebsiella spp. Isolates (29 defa görüntülendi)
134-143
Doi No: 10.5578/mb.67914 
Elmas Pınar KAHRAMAN, Hande TOPTAN, Barış OTLU, Mehmet KÖROĞLU, Mustafa ALTINDİŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nükleozid/Nükleotid Analoğu Tedavisi Alan Kronik Hepatit B Hastalarında HBV pol/S Geni Mutasyonları
HBV pol/S Gene Mutations in Chronic Hepatitis B Patients Receiving Nucleoside/Nucleotide Analogues Treatment (21 defa görüntülendi)
144-155
Doi No: 10.5578/mb.67816 
Sevin KIRDAR, Mehmet Hadi YAŞA, Murat SAYAN, Neriman AYDIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Viral Hepatit B Hastalarında İlk Tedavi Öncesi Revers Transkriptaz İnhibitörü Nükleozid Analoğu İlaç Direnç Profilinin Belirlenmesi
Determination of Reverse Transcriptase Inhibitor Nucleoside Analogue Resistance Profile in Pretreatment Phase of Patients with Viral Hepatitis B (16 defa görüntülendi)
156-169
Doi No: 10.5578/mb.67796 
Zehra ÖKSÜZ, Mehmet Sami SERİN, Ayşe SERİN, Orhan SEZGİN, Serpil GONCA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Jinekoloji Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsan Papillomavirüs Prevalansı ve Genotip Dağılımı
Prevalence and Genotype Distribution of Human Papillomavirus in Patients Attending to Gynecology Polyclinics (21 defa görüntülendi)
170-178
Doi No: 10.5578/mb.67765 
İlknur KALELİ, Levent AKSOY, Melek DEMİR, Ergun METE, Sedef Zeliha ÖNDER, Ferda BİR, Babür KALELİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Otopsi Olgularında Viral Solunum Yolu Enfeksiyonu Etkenlerinin Multipleks PCR Yöntemi ile Araştırılması: Beş Yıllık Bir Çalışma
Investigation of Viral Respiratory Tract Infection Agents by Multiplex PCR Method in Autopsy Cases: A Five-Year Study (16 defa görüntülendi)
179-191
Doi No: 10.5578/mb.67960 
Nihan ZİYADE, Neval ELGÖRMÜŞ, Erdoğan KARA, Ferah KARAYEL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Tip 1 Ağız Kokusu ile Ağızda Kandida Kolonizasyonu Arasında İlişki Var mı?
Is There Any Relation Between Type 1 Halitosis and Oral Candida Colonisation? (8 defa görüntülendi)
192-203
Doi No: 10.5578/mb.67759 
Murat AYDIN, Mustafa Çağrı DERİCİ, Yener ÜNAL, Defne YELER, Yusuf İslam DEMİR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  Candida Tür Tayininde Rutinde Yaygın Olarak Kullanılan Yöntemlerle Yeni Kullanılmaya Başlayan MALDI TOF-MS ve Moleküler Yöntemlerin Sonuç Verme Süreleri, Maliyetleri ve Güvenilirliklerinin Karşılaştırılması
A Comparison of the Costs, Reliability and Time of Result Periods of Widely Used Methods, New Molecular Methods and MALDI TOF-MS in the Routine Diagnosis of Candida Strains (15 defa görüntülendi)
204-212
Doi No: 10.5578/mb.67952 
Elçin KAL ÇAKMAKLIOĞULLARI, Nergis AŞGIN, Kenan DEĞERLİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Leishmania tropica'nın Yeşil Floresan Protein (gfp) Geni ile Transfeksiyonu ve İn Vitro İlaç Etkisinin Araştırılması
Transfection of Leishmania tropica with Green Fluorescent Protein (gfp) Gene and Investigation of the In Vitro Drug Effect (12 defa görüntülendi)
213-223
Doi No: 10.5578/mb.67473 
Hatice ERTABAKLAR, Serçin Özlem ÇALIŞKAN, Bala KOLLİ, Sema ERTUĞ, Ahmet ÖZBİLGİN, Erdoğan MALATYALI, Kwang Poo CHANG 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİLER 
 
 Shell-Vial Hücre Kültürü Yöntemi ile Dermacentor marginatus Türü Kenelerden Rickettsia slovaca İzolasyonu
Isolation of Rickettsia slovaca by Shell-Vial Cell Culture Method from Dermacentor marginatus Ticks (20 defa görüntülendi)
224-232
Doi No: 10.5578/mb.67985 
Bekir ÇELEBİ, Hülya KARADEMİRTOK, Selçuk KILIÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Türkiye Genelinde Cryptococcus neoformans'ın Tür Dağılımının Tahmini
Prediction of the Species Distribution of Cryptococcus neoformans Throughout Turkey (8 defa görüntülendi)
233-238
Doi No: 10.5578/mb.67999 
Çağrı ERGİN, Mustafa ŞENGÜL, Aylin DÖĞEN, Macit İLKİT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Manisa'da 22 Yıl Sonra Moleküler Olarak Kanıtlanmış Yerli Plasmodium falciparum ve Plasmodium vivax Karma Enfeksiyonu
A Native Mixed Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax Malaria Case Molecularly Proven After 22 Years in Manisa, Turkey (18 defa görüntülendi)
239-244
Doi No: 10.5578/mb.67680 
Ülgen Zeki OK, İbrahim ÇAVUŞ, Uğur SIDAL, Emin LİMONCU, Ahmet ÖZBİLGİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ]