Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 42 Sayı: 2 Nisan 2008
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 42 Issue: 2 April 2008
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Alt Solunum Yolu Örnekleri ve Solunum Yolu Dışı Örneklerden İzole Edilen Pseudomonas Aeruginosa Suşlarında Siderofor, Total Matriks Proteaz ve Elastaz Aktivitesinin Araştırılması
Investigation of Siderophore, Total Matrix Protease and Elastase Activity in Pseudomonas Aeruginosa Isolates From Lower Respiratory Tract and Extra-Respiratory Tract Samples (1386 defa görüntülendi)
197 - 208
Melek DEMİR, Nural CEVAHİR, İlknur KALELİ, Umut YILDIRIM, sim ŞAHİN, Ebru ÇEVİK TEPELİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Çoklu Dirençli Acinetobacter Baumannii ve Karbapenem Dirençli Klebsiella Pneumoniae İzolatlarında Tigesiklinin İn Vitro Etkinlik Durumu
In Vitro Activity of Tigecycline Against Multiple Resistant Acinetobacter Baumannii and Carbapenem Resistant Klebsıella Pneumoniae Isolates (1273 defa görüntülendi)
209 - 215
Özay ARIKAN AKAN, Sevil UYSAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Nozokomiyal Stafilokok İzolatları Arasında Yapısal ve İndüklenebilir Klindamisin Direnci
Constitutive and Inducible Clindamycin Resistance Among Nosocomially Acquired Staphylococci (1272 defa görüntülendi)
217 - 221
Murat DİZBAY, Özgür GÜNAL, Yavuz ÖZKAN, Derya ÖZCAN KANAT, Arzu ALTUNÇEKİÇ, Dilek ARMAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Sağlıklı Çocuklarda Streptococcus Pneumoniae'nin Nazofarengeal Taşıyıcılığı ve Çoklu Antibiyotik Direnci
Nasopharyngeal Carriage of Streptococcus Pneumoniae in Healthy Children and Multidrug Resistance (1150 defa görüntülendi)
223 - 230
Müjgan BAYER, Gönül ASLAN, Gürol EMEKDAŞ, Necdet KUYUCU, Arzu KANIK 
[Özet ] [PDF ] 
 İstanbul'da Bir Araştırma Hastanesinde 2004-2006 Yılları Arasında İzole Edilen Toplumdan Kazanılmış Üropatojen Escherichia Coli İzolatlarının Antibiyotik Direnç Profilleri
Antimicrobial Resistance Profiles of Community-Acquired Uropathogenic Escherichia Coli Isolates During 2004-2006 in a Training Hospital in Istanbul (1273 defa görüntülendi)
231 - 243
Mustafa ÖZYURT, Tunçer HAZNEDAROĞLU, Fatih ŞAHİNER, Oral ÖNCÜL, S.CEYLAN, Nurittin ARDIÇ, Ali ERDEMOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Nozokomiyal Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Etiyolojik Etkenler ve Risk Faktörleri
Etiologic Agents and Risk Factors in Nosocomial Urinary Tract Infections (1250 defa görüntülendi)
245 - 254
Sevinç AKKOYUN, Figen KULOĞLU, Burcu TOKUÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi ile İlişkili Peritonit Ataklarında Epidemiyolojik, Klinik ve Laboratuvar Bulgularının Değerlendirilmesi
Evaluation of the Epidemiological, Clinical and Laboratory Findings in Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Related Peritonitis Attacks (1285 defa görüntülendi)
255 - 264
Cemal BULUT, Reyhan ÖZTÜRK, Gül Ruhsar YILMAZ, Hülya PARPUCU, Hasan IRMAK, Sami KINIKLI, Murat DURANAY, Ali Pekcan DEMIRÖZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Periton Diyalizi ile İlişkili Peritonit: 179 Atağın Değerlendirilmesi
Peritonitis Related to Peritoneal Dialysis: Evaluatıon of 179 Attacks (1355 defa görüntülendi)
265 - 272
Hasan NAZ, Garip ŞAHİN, Servet SERBEST, Ahmet Uğur YALÇIN 
[Özet ] [PDF ] 
 Sitolojik Atipi İzlenen Servikal Örneklerde İnsan Papilloma Virusunun Polimeraz Zincir Reaksiyonu ve Hibridizasyon Yöntemleriyle Saptanması Ve Tiplendirilmesi
Detection and Typing of Human Papilloma Virus by Polymerase Chain Reaction and Hybridızation Assay in Cervical Samples With Cytological Abnormalities (1549 defa görüntülendi)
273 - 282
Koray ERGÜNAY, Müge MISIRLIOĞLU, Pınar FIRAT, Z. Selçuk TUNCER, Serdar TUNCER, Işıl YILDIZ, Şemsettin USTAÇELEBİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Kronik Hepatit B Hastalarının Serum ve Karaciğer Biyopsi Örneklerinde Hepatit B Virus DNA Düzeyinin Karşılaştırılması
Comparison of Quantitati ve Hepatitis B Virus DNA Levels in Serum and Liver Biopsy Samples of Chronic Hepatitis B Patients (2066 defa görüntülendi)
283 - 291
Mehtap RÜZGAR, Sıla ÇETİN AKHAN, Haluk VAHABOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Candida Türlerinin Amfoterisin B'ye Duyarlılığının E-Test ve İki Farklı Besiyeri ile Önerilmiş Olan Direnç Sınır Değerlerine Göre Araştırılması
Determination of in Vitro Susceptibility of Candida Species to Amphoterıcın B by E-Test and Previously Proposed MIC Breakpoınts on Two Different Media (1179 defa görüntülendi)
293 - 300
Şehnaz ALP, Banu SANCAK, Sevtap ARIKAN 
[Özet ] [PDF ] 
 I. Dünya Savaşı Yıllarında Tifüs Aşısının Uygulanmasında Türk Hekimlerinin Rolü
The Role of Turkish Physicians in the Vaccination Against Typhus During the Years of World War I (1367 defa görüntülendi)
301 - 313
Mustafa KARATEPE 
[Özet ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİLER 
 
 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 2000-2005 Yılları Arasında Viral Ensefalit Ön Tanılı Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of the Cases Prediagnosed as Viral Encephalitis in Trace University Hospital Between the Period of 2000-2005 (1327 defa görüntülendi)
315 - 320
Zerrin YULUĞKURAL, Aygül DOĞAN ÇELİK, Yahya ÇELİK, Figen KULOĞLU, Nilüfer BÜYÜKKOYUNCU, Özlem TANSEL Filiz AKATA, Murat TUĞRUL 
[Özet ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım ve Servis Hastalarından İzole Edilen Pseudomonas Aeruginosa ve Acinetobacter Baumannii İzolatlarının Antibiyotik Duyarlılık Oranlarının Dört Yıllık İzlemi
Four Years Monitorization of Antibiotic Sensitivity Rates of Pseudomonas Aeruginosa and Acinetobacter Baumannii Strains Isolated from Patients in Intensive Care Unit and Inpatient Clinics (1097 defa görüntülendi)
321 - 329
Hikmet ALIŞKAN, Şule ÇOLAKOĞLU, Tuba TURUNÇ, Yusuf Ziya DEMİROĞLU, Ferit ERDOĞAN, Şule AKIN, Hande ARSLAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Hastane ve Hastane Dışı Ortamlarda Kullanılan Bilgisayarların Klavyelerinde Mikrobiyal Kolonizasyonun Araştırılması
Investigation of Microbial Colonization of Computer Keyboards Used Inside and Outside Hospital Environments (1131 defa görüntülendi)
331 - 336
Metin DOĞAN, Bahadır FEYZİOĞLU, Mehmet ÖZDEMİR, Bülent BAYSAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Riskli Gruplara Sitomegalovirus Seronegatif Kan Transfüzyonu İçin Bağışçı Kanlarında Tarama Gerekli mi?
Is Serologic Screening Necessary in the Donor Bloods For Cytomegalovirus Seronegative Blood Transfusion to Risky Patients? (1285 defa görüntülendi)
337 - 341
Birsen MUTLU, Ayla GÜNLEMEZ, Gülcan TÜRKER, Ayşe S.GÖKALP, Ayşe WILLKE 
[Özet ] [PDF ] 
 Sağlık Ocaklarında Çalışan Hekimlerinin Akılcı Antibiyotik Kullanımı ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Primary Health Care Physicians' Knowledge on Rational Antibiotic Use (1135 defa görüntülendi)
343 - 348
Hatice ŞAHİN, Güray ARSU, Demet KÖSELİ, Çağrı BÜKE 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Nadir Bir Katetere Bağlı Bakteriyemi Etkeni: Rhizobium Radiobacter
A Rare Cause of Catheter-Related Bacteremia: Rhizobium Radiobacter (1228 defa görüntülendi)
349 - 352
Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, Gürbüz GÖRÜMLÜ, Hüsnü PULLUKÇU, Ulus Ali ŞANLI, Oğuz Reşat SİPAHİ, Bülent KARABULUT, Alper TÜNGER 
[Özet ] [PDF ] 
 Çoklu İlaç Dirençli Acinetobacter Baumannii Menenjiti Olgusunun Yüksek Doz Ampisilin-Sülbaktam ile Başarılı Tedavisi
Successful Treatment of a Patient With Multidrug Resistant Acinetobacter Baumannii Meningitis With High Dose Ampicıllin-Sulbactam (1468 defa görüntülendi)
353 - 358
Selda SAYIN KUTLU, Suzan SAÇAR, Tuncer SÜZER, Nural CEVAHİR, Demet ÖKKE, Selmin DİRGEN ÇAYLAK, Hüseyin TURGUT 
[Özet ] [PDF ] 
 Kemik İliği Nakli Ünitesinde Yatan Üç Olguda Nozokomiyal Solunum Sinsityal Virus Enfeksiyonu
Nosocomial Respiratory Syncytial Virus Infections in Three Cases in a Bone Marrow Transplantation Unit (1123 defa görüntülendi)
359 - 364
Sevgi KALAYOĞLU BEŞIŞIK, Fatma ŞEN, Kenan MİDİLLİ, Gülden YILMAZ, Halit ÖZSÜT, Semra ÇALANGU, Deniz SARGIN 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Kuş Gribinde Sitokin Fırtınası
Cytokine Storm in Avian Influenza (1205 defa görüntülendi)
365 - 380
Dürdal US 
[Özet ] [PDF ]