Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 52 Sayı: 1 Ocak 2018
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 52 Issue: 1 January 2018
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Bir Üniversite Hastanesinde 2010-2014 Yılları Arasında İzole Edilen Enterobacteriaceae Türlerinin Karbapenemaz Genlerinin Araştırılması ve Moleküler Epidemiyolojisinin Belirlenmesi
Investigation of Carbapenemase Genes and Molecular Epidemiology of Enterobacteriaceae Strains Isolated between 2010-2014 in a University Hospital (556 defa görüntülendi)
1-12
Doi No: 10.5578/mb.66156 •  PubMed No: 29642825 
Hüseyin Haydar KUTLU, Ebru US, Alper TEKELİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İdrar ve İdrar Dışı Klinik Örneklerden İzole Edilen GSBL Üreten Escherichia coli İzolatlarında Yüksek Riskli ST131 Klonunun MALDI-TOF MS ve Gerçek Zamanlı PCR ile Araştırılması
Investigation of High-Risk ST131 Clone in ESBL-Producing Escherichia coli Isolates Isolated from Urine and Non-urinary Clinical Specimens with MALDI-TOF MS and Real Time PCR (435 defa görüntülendi)
13-22
Doi No: 10.5578/mb.66475 •  PubMed No: 29642826 
Zeynep ÇİZMECİ, Barış OTLU, Elif AKTAŞ, Seyhan ÖRDEKÇİ, Özlem AÇIKGÖZ, Nuray GÜLEÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hepatit B Virüsü (HBV) Genotip D ile Enfekte Hasta Gruplarında HBV preS1, preS2 ve S Gen Bölgelerinin Analizi
Analysis of Hepatitis B Virus (HBV) preS1, preS2 and S Gene Regions from Patient Groups Infected with HBV Genotype D (437 defa görüntülendi)
23-34
Doi No: 10.5578/mb.61909 •  PubMed No: 29642827 
Eylem KARATAŞ, Selda ERENSOY, Ulus Salih AKARCA, Rüçhan SERTÖZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Candida İzolatlarının Antifungal Duyarlılığının Belirlenmesinde Klinik Laboratuvar Standartları Enstitüsü (CLSI) ve Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri Komitesi (EUCAST) Sıvı Mikrodilüsyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) and European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) Broth Microdilution Methods for Determining the Susceptibilities of Candida isolates (434 defa görüntülendi)
35-48
Doi No: 10.5578/mb.63991 •  PubMed No: 29642828 
Burcu DALYAN CİLO, Tuncay TOPAÇ, Harun AĞCA, Sezcan SAĞLAM, Kadir EFE, Beyza ENER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Glia Hücrelerinin Antimona Dirençli Leishmania tropica ile Enfekte Edilmesi: Yeni Bir ex-vivo Modeli
Infecting Glial Cells with Antimony Resistant Leishmania tropica: A New ex-vivo Model (301 defa görüntülendi)
49-55
Doi No: 10.5578/mb.66350 •  PubMed No: 29642829 
Orçun ZORBOZAN, Mehmet HARMAN, Vedat EVREN, Mümin Alper ERDOĞAN, Aslı KILAVUZ, Varol TUNALI, İbrahim ÇAVUŞ, Özlem YILMAZ, Ahmet ÖZBİLGİN, Nevin TURGAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Laurocerausus officinalis Roemer (Taflan) Meyve Ekstrelerinden Nanoçiçek Sentezi ile Akantamoebisidal Aktivitenin Arttırılmasında Yeni Bir Strateji
A New Strategy for Enhancing Acanthamoebicidal Activity with Synthesis of Nanoflower of Laurocerausus officinalis Roemer (Cherry laurel) Fruit Extracts (1596 defa görüntülendi)
56-71
Doi No: 10.5578/mb.66400 •  PubMed No: 29642830 
Ayşe BALDEMİR, Ülkü KARAMAN, Sadi YUSUFBEYOĞLU, Ayşe EKEN, Nilay ILDIZ, Selen İLGÜN, Cemil ÇOLAK, Gamze KAÇMAZ, İsmail ÖÇSOY, Soner ÇANKAYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİLER 
 
 Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Gram-Negatif Anaerop Basillerin Tiplendirilmesi ve Antibiyotik Direnç Profillerinin E-Test Yöntemi ile Belirlenmesi
Identification of Anaerobic Gram-Negative Bacilli Isolated from Various Clinical Specimens and Determination of Antibiotic Resistance Profiles with E-Test Methods (396 defa görüntülendi)
72-79
Doi No: 10.5578/mb.66175 •  PubMed No: 29642831 
Cengiz DEMİR, Recep KEŞLİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Salmonella enterica Plazmitlerinin Antibiyotik Duyarlılığı ve Caenorhabditis elegans Patojenitesindeki Rollerinin Belirlenmesi
Determination of the Role of Salmonella enterica Plasmids in Antibiotic Susceptibility and Caenorhabditis elegans Pathogenicity (324 defa görüntülendi)
80-88
Doi No: 10.5578/mb.60767 •  PubMed No: 29642832 
Deniz AKSOY, Ece ŞEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Çok İlaca Direçli Akciğer Tüberkülozu Olan Çocuk Olguda Tanı ve Tedavi Yaklaşımında Yaşanan Güçlükler
Management and Treatment Difficulties of Multi-drug Resistant Pulmonary Tuberculosis in a Pediatric Case (374 defa görüntülendi)
89-95
Doi No: 10.5578/mb.61937 •  PubMed No: 29642833 
Selda HANÇERLİ TÖRÜN, Emine Manolya ACAR, Ayper SOMER, Gonca ERKÖSE, Dilek ŞATANA, Zuhal BAYRAMOĞLU, Emine ÇALIŞKAN, Zeki KILIÇASLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Seyahat ile İlişkili Tüberküloz Riski
Risk of Travel Associated Tuberculosis (368 defa görüntülendi)
96-107
Doi No: 10.5578/mb.66237 •  PubMed No: 29642834 
Süheyla SÜRÜCÜOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Doğu Anadolu Bölgesi'nden Hastanemize Başvuran Orofarengeal Tularemi Olgularının Epidemiyolojik ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Epidemiologic and Clinical Features of Oropharyngeal Tularemia Patients in the Eastern Anatolia Region of Turkey (326 defa görüntülendi)
108-110
Doi No: 10.5578/mb.57283 •  PubMed No: 29642835 
Kemalettin ÖZDEN, Ayşe ÖZDEN, Ayşe ALBAYRAK, Zülal ÖZKURT, Hakan DÖNERAY, Mehmet PARLAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ]