Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 51 Sayı: 4 Ekim 2017
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 51 Issue: 4 October 2017
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 İzoniazide Dirençli Mycobacterium tuberculosis İzolatlarında Minimal İnhibitör Konsantrasyonun ve Gen Mutasyonlarının Belirlenmesi
Defining of Gene Mutations and Minimal Inhibitory Concentrations in Isoniazid Resistant Mycobacterium tuberculosis Isolates (22 defa görüntülendi)
305-316
Doi No: 10.5578/mb.57614 
Esra YILDIRIM, Meltem UZUN 
[Özet ] [PDF ] 
 Çocukluk Çağı Nötropenik Ateş Ataklarında LightCycler® SeptiFast Testinin Tanısal Doğruluğu
Diagnostic Accuracy of the LightCycler® SeptiFast Assay in the Childhood Febrile Neutropenia (12 defa görüntülendi)
317-328
Doi No: 10.5578/mb.61826 
Esra MİMAROĞLU, Elvan Çağlar ÇITAK, Necdet KUYUCU, Gönül ARSLAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Hastane Enfeksiyonu Etkeni Klebsiella pneumoniae İzolatlarında Çeşitli Virülans Faktörlerinin Araştırılması
Investigation of Various Virulence Factors of Klebsiella pneumoniae strains Isolated from Nosocomial Infections (21 defa görüntülendi)
329-339
Doi No: 10.5578/mb.59716 
Halit KUŞ, Uğur ARSLAN, Hatice TÜRK DAĞI, Duygu FINDIK 
[Özet ] [PDF ] 
 Şanlıurfa'da Kutanöz Leyşmanyazis Şüpheli Hastalardan Alınan Klinik Örneklerin Tanısında Kinetoplast DNA'sına Özgül Primerlerin Kullanıldığı Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Diğer Parazitolojik Yöntemlerin Karşılaştırılması
Comparison of Polymerase Chain Reaction Using Kinetoplast DNA Specific Primers and Other Parasitological Methods in the Diagnosis of Clinical Samples of Suspected Patients with Cutaneous Leishmaniasis in Şanlıurfa (7 defa görüntülendi)
340-349
Doi No: 10.5578/mb.61840 
Fadile YILDIZ ZEYREK, Seray TÖZ, Fehmi YÜKSEL, Nevin TURGAY, Yusuf ÖZBEL 
[Özet ] [PDF ] 
 Akut Solunum Yolu Enfeksiyonlu Çocuk ve Erişkin Hastalarda Rinovirüs Genotiplerinin Belirlenmesi
Genotypes of Rhinoviruses in Children and Adults Patients with Acute Respiratory Tract Infections (11 defa görüntülendi)
350-360
Doi No: 10.5578/mb.61820 
Eda DEMİRKAN, Sevin KIRDAR, Emel CEYLAN, Ayşe YENİGÜN, İmran Kurt ÖMÜRLÜ 
[Özet ] [PDF ] 
 Hatay'da Gebelerde Toksoplazmozun Yaşa Bağlı Prevalansı: Modele Bağlı Tahmin
Age-related Prevalence of Toxoplasmosis Among Pregnant Women in Hatay: Estimation Depending on Model (11 defa görüntülendi)
361-369
Doi No: 10.5578/mb.57569 
Meryem ÇETİN, Şirin ÇETİN 
[Özet ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİLER 
 
 İnfluenza Virüs Enfeksiyonlarının Moleküler ve İmmün Floresan Yöntemlerle Saptanması
Detection of Influenza Virus Infections by Molecular and Immunofluorescence Methods (8 defa görüntülendi)
370-377
Doi No: 10.5578/mb.58615 
Deniz YILDIRIM, Deniz ÖZDOĞRU SAĞDIÇ, Buket ŞEFLEK, Mehmet ÇİMENTEPE, İbrahim BAYRAM, Fügen YARKIN 
[Özet ] [PDF ] 
 EBV Serolojik Tanısında Atipik Profil Sorunu
Atypical Profile Problem in Serological Diagnosis of EBV (11 defa görüntülendi)
378-386
Doi No: 10.5578/mb.58662 
Fatma Kamer VARICI BALCI, Özgen Alpay ÖZBEK, Ayça Arzu SAYINER 
[Özet ] [PDF ] 
 Önem Kazanan Patojen: Candida kefyr (Kluvyeromyces marxianus)
Emerging Pathogen: Candida kefyr (Kluvyeromyces marxianus) (15 defa görüntülendi)
387-395
Doi No: 10.5578/mb.61813 
Tuğba ÇUHADAR, Ayşe KALKANCI 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Mikroskopide Atipik Görünümlü Dış Kaynaklı İki Sıtma Olgusunda Hızlı Test, Serolojik ve Moleküler Yöntemlerin Tanıya Katkısının Önemi
The Importance of the Contribution of Rapid Test, Serological and Molecular Methods in the Diagnosis of Two Imported Malaria Cases with Atypical Microscopy (10 defa görüntülendi)
396-403
Doi No: 10.5578/mb.61822 
Orçun ZORBOZAN, Hüsnü PULLUKÇU, Esra Atala y ŞAHAR, Muhammet KARAKAVUK, Hüseyin CAN, Varol TUNALI, Mert DÖŞKAYA, Nevin TURGAY, Seray TÖZ, Ahmet ÖZBİLGİN 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Mikovirüsler ve Mikolojideki Önemi
Mycoviruses and Importance in Mycology (14 defa görüntülendi)
404-412
Doi No: 10.5578/mb.54128 
Sema Aşkın KEÇELİ 
[Özet ] [PDF ] 
  
Mikrobiyoloji Bülteni Cilt 51, 2017 Yazar ve Konu İndeksi413-415