Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 51 Sayı: 3 Temmuz 2017
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 51 Issue: 3 July 2017
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Bir Üniversite Hastanesinde Yetişkin Hastalardan İzole Edilen Streptococcus pneumoniae Suşlarının Serotip Dağılımı ve Antibiyotik Direnci
Serotype Distribution and Antibiotic Resistance of Streptococcus pneumoniae Strains Isolated from the Adult Patients in a Turkish University Hospital (236 defa görüntülendi)
195-208
Doi No: 10.5578/mb.48638 
Lütfiye ÖKSÜZ, Nezahat GÜRLER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Bulguları ile Başvuran Çocukların Boğaz Sürüntü Örneklerinde Corynebacterium diphtheriae, Corynebacterium ulcerans ve Corynebacterium pseudotuberculosis Suşlarının Araştırılması
Screening of Corynebacterium diphtheriae, Corynebacterium ulcerans and Corynebacterium pseudotuberculosis in Throat Swab Specimens of Children with Upper Respiratory Tract Infections (247 defa görüntülendi)
209-219
Doi No: 10.5578/mb.57400 
Zeynep Gökçe GAYRETLİ AYDIN, Gönül TANIR, Selin NAR ÖTGÜN, Meral TURAN, Türkan AYDIN TEKE, Ayşe KAMAN, Selçuk KILIÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Vankomisin ve Daptomisinin Koagülaz-Negatif Stafilokok İzolatlarının Oluşturduğu Biyofilm Üzerine İn Vitro Etkisi
In Vitro Effect of Vancomycin and Daptomycin on Biofilm Formation of Coagulase-Negative Staphylococci Strains (208 defa görüntülendi)
220-235
Doi No: 10.5578/mb.57435 
Duygu Nilüfer ÖCAL, İştar DOLAPÇI, Zeynep GENÇTÜRK, Alper TEKELİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Toksin Pozitif Clostridium difficile İzolatlarının Antimikrobiyal Duyarlılıkları ve Moleküler Karakterizasyonu: Türkiye'den Hipervirülan Suşların Varlığı ile İlişkili İlk Bildirim
Antimicrobial Susceptibilities and Molecular Characterization of Toxin-Positive Clostridium difficile Isolates: The First Report on the Presence of Hypervirulent Strains from Turkey (218 defa görüntülendi)
236-246
Doi No: 10.5578/mb.57467 
Emrah SALMAN, Belkıs LEVENT, Zeynep Ceren KARAHAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS) Dış Kalite Değerlendirme Çalışmaları: 2011-2016
National Antimicrobial Resistance Surveillance System (NAMRSS) External Quality Assessment Studies: 2011-2016 (300 defa görüntülendi)
247-259
Doi No: 10.5578/mb.57421 
Serap SÜZÜK YILDIZ, Hüsniye ŞİMŞEK, Nilay ÇÖPLÜ, Zeynep GÜLAY, UAMDSS Çalışma Grubu 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kan Kültürlerinden İzole Edilen Brucella spp. Suşlarının 11 Farklı Antibakteriyel İlaca Karşı İn Vitro Duyarlılıklarının Belirlenmesi
Determination of In Vitro Susceptibilities of Brucella spp. Strains Against 11 Different Antibacterial Agents Isolated from Blood Cultures (204 defa görüntülendi)
260-268
Doi No: 10.5578/mb.57362 
Recep KEŞLİ, Hüseyin BİLGİN, Halim YILMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİLER 
 
 Klinik Klebsiella pneumoniae İzolatlarında Karbapenemaz Üretiminin Saptanmasında Polimeraz Zincir Reaksiyonu ve Fenotipik Yöntemlerin Karşılaştırılması
Comparison of Phenotypic Methods and Polymerase Chain Reaction for the Detection of Carbapenemase Production in Clinical Klebsiella pneumoniae Isolates (216 defa görüntülendi)
269-276
Doi No: 10.5578/mb.57333 
Yamaç TEKİNTAŞ, Feriha ÇİLLİ, Bayrı ERAÇ, Melike YAŞAR, Sabire Şöhret AYDEMİR, Mine HOŞGÖR LİMONCU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Toplum Kökenli Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Bakteriyel ve Viral Etiyolojinin Moleküler Yöntemlerle Değerlendirilmesi
Investigation of Bacterial and Viral Etiology in Community Acquired Central Nervous System Infections with Molecular Methods (267 defa görüntülendi)
277-285
Doi No: 10.5578/mb.57358 
Hasip KAHRAMAN, Alper TÜNGER, Şebnem ŞENOL, Hörü GAZİ, Meltem AVCI, Bahar ÖRMEN, Nesrin TÜRKER, Sabri ATALAY, Şükran KÖSE, Sercan ULUSOY, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, Oğuz Reşat SİPAHİ, Tansu YAMAZHAN, Zeynep GÜLAY, Sema ALP ÇAVUŞ, Hüsnü PULLUKÇU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Bir Olgu ile İhmal Edilen Bir Etken: Bartonella henselae
A Negleted Bacteria with A Case: Bartonella henselae (234 defa görüntülendi)
286-292
Doi No: 10.5578/mb.57321 
Kamuran TÜRKER, Bekir ÇELEBİ, Şeyda ANDAÇ, Pınar BULUT, Şenay YALÇIN, Saniye DOLHAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Dermanysus gallinae'nın (Takım: Mesostigmata) Neden Olduğu Saçlı Deride Kaşıntılı Olgu
A Case with Scalp Pruritus Caused by Dermanysus gallinae (Order: Mesostigmata) (191 defa görüntülendi)
293-298
Doi No: 10.5578/mb.57351 
Mustafa ŞENGÜL, Nida KAÇAR, Mehmet KARACA, Sedef Zeliha ÖNER, Çağrı ERGİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Ülkemizde Klinik Enterobacteriaceae İzolatlarında Plazmit Aracılı Kolistin Direnç Genlerini (mcr-1 ve mcr-2) Araştıran Çok Merkezli Çalışmaya Ait Sonuçlar
Results of a Multicenter Study Investigating Plasmid Mediated Colistin Resistance Genes (mcr-1 and mcr-2) in Clinical Enterobacteriaceae Isolates from Turkey (332 defa görüntülendi)
299-303
Doi No: 10.5578/mb.57515 
Ayşe Nur SARI, Serap SÜZÜK, Onur KARATUNA, Dilara ÖĞÜNÇ, Ayşe Esra KARAKOÇ, Zeynep ÇİZMECİ, Hikmet Eda ALIŞKAN, Füsun CÖMERT, Mustafa Zahir BAKICI, Nezahat AKPOLAT, Fatma Feriha ÇİLLİ, Yasemin ZER, Aysel KARATAŞ, Bahar Akgün KARAPINAR, Gülçin BAYRAMOĞLU, Melda ÖZDAMAR, Fatma KALEM, Nuran DELİALİOĞLU, Elif AKTAŞ, Nisel YILMAZ2, Şaban GÜRCAN, Zeynep GÜLAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ]