Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 50 Sayı: 3 Temmuz 2016
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 50 Issue: 3 July 2016
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 İdrar Örneklerinden İzole Edilen Grup B Streptokokların Serotip Dağılımı, Biyofi lm Üretimi ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Araştırılması
Investigation of the Serotype Distribution, Biofi lm Production and Antibiotic Susceptibilities of Group B Streptococci Isolated From Urinary Samples (1030 defa görüntülendi)
353-360
Doi No: 10.5578/mb.26466 
Sevinç BABA, Mustafa Derya AYDIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Uzamış Öksürüğü Olan Erişkinlerde Bordetella pertussis Enfeksiyonunun Serolojik Olarak Değerlendirilmesi
Serological Evaluation of Bordetella pertussis Infection In Adults With Prolonged Cough (894 defa görüntülendi)
361-370
Doi No: 10.5578/mb.27692 
Cemile SÖNMEZ, Nilay ÇÖPLÜ, Ayşegül GÖZALAN, Ülkü YILMAZ, Selen BİLEKLİ, Nilgün Yılmaz DEMİRCİ, Çiğdem BİBER, Yurdanur ERDOĞAN, Berrin ESEN, Lütfi ÇÖPLÜ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 2008-2014 Yılları Arasında Çevresel Örneklerden İzole Edilen Salmonella Suşlarının Serotip Dağılımı ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları
Serotype Distribution and Antimicrobial Susceptibilities of Salmonella Strains Recovered From Environmental Samples Between 2008-2014 (715 defa görüntülendi)
371-381
Doi No: 10.5578/mb.27605 
Revasiye GÜLEŞEN, Belkıs LEVENT, Mehmet ÜVEY, Hasan BAYRAK, Mesut AKGEYİK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Gıda Kökenli Patojen Olmayan ve Patojenik Salmonella enterica Suş larının Antitümörijenik Etkilerinin MEF, DU145 ve HeLa Hücre Kültürlerinde İncelenmesi
Investigation of Antitumorigenic Effects of Food-Borne Non-Pathogenic and Pathogenic Salmonella enterica Strains on MEF, DU145 and HeLa Cell Lines (1067 defa görüntülendi)
382-391
Doi No: 10.5578/mb.26554 
Gamze ALTINTAŞ KAZAR, Ece ŞEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Düzce İlinde İzole Edilen Mycobacterium tuberculosis Kompleks Suşlarında Mycobacterium bovis subsp. bovis Varlığının Araştırılması
Investigation of Mycobacterium bovis subsp. bovis Among the Strains of Mycobacterium tuberculosis Complex Isolated in Düzce Province, Turkey (792 defa görüntülendi)
392-400
Doi No: 10.5578/mb.27784 
Cihadiye Elif ÖZTÜRK, İdris ŞAHİN, Şükrü ÖKSÜZ, Nida KILIÇ, Özge KILINÇEL, Leyla AYDIN, Dursun ATİK, Emine AFŞİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Pandemi Sonrası Beş Ardışık Sezonda İnfluenza Sürveyansı: Türkiye Ulusal İnfluenza Merkezi Bulguları
Influenza Surveillance in Five Consecutive Seasons During Post Pandemic Period: Results from National Influenza Center, Turkey (887 defa görüntülendi)
401-417
Doi No: 10.5578/mb.27775 
Ayşe Başak ALTAŞ, Fatma BAYRAKDAR, Gülay KORUKLUOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sentinel İnfluenza Sürveyansında Son İki Sezonun Değerlendirilmesi: 2013-2014 ve 2014-2015
Evaluation of Sentinel Influenza Surveillance of the Last Two Seasons: 2013-2014 and 2014-2015 (901 defa görüntülendi)
418-427
Doi No: 10.5578/mb.26543 
Sevim MEŞE, Serkan ASAR, Merve TULUNOĞLU, Aysun UYANIK, Osman Şadi YENEN, Ali AĞAÇFİDAN, Selim BADUR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Klinik Candida glabrata İzolatlarında Flukonazol ve Vorikonazol Duyarlılığının Saptanmasında Mikrodilüsyon ve Disk Difüzyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması ve Yeni CLSI Direnç Sınır Değerleri ile Duyarlılık Sonuçlarındaki Değişimin Belirlenmesi
Comparison of Microdilution and Disk Diffusion Methods for the Detection of Fluconazole and Voriconazole Susceptibility Against Clinical Candida glabrata Isolates and Determination of Changing Susceptibility with New CLSI Breakpoints (804 defa görüntülendi)
428-437
Doi No: 10.5578/mb.26544 
Gülşen HAZIROLAN, Zeynep SARIBAŞ, Sevtap ARIKAN AKDAĞLI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Candida Kolonizasyonu ve Candida Skorunun Belirlenmesi
Determination of Candida Colonization and Candida Score in Patients in Anesthesia Intensive Care Unit (917 defa görüntülendi)
438-448
Doi No: 10.5578/mb.27685 
Günhan GÖKAHMETOĞLU, Fatma MUTLU SARIGÜZEL, Ayşe Nedret KOÇ, Orhan BEHRET, Selma GÖKAHMETOĞLU, Mustafa Altay ATALAY, Ferhan ELMALI, Kamil DARÇIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Türkiye'deki Sularda Serbest Yaşayan Potansiyel Patojen Amipler ve Patojenitelerinin İn Vivo Olarak Araştırılması
Investigation of Potentially Pathogenic Free-Living Amoebae and Their In Vivo Pathogenicity in Water Supplies of Turkey (991 defa görüntülendi)
449-459
Doi No: 10.5578/mb.27898 
Süleyman YAZAR, Esra GÜRBÜZ, Mehmet Fatih SÖNMEZ, Ülfet ÇETİNKAYA, Salih KUK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİ 
 
 Karbapeneme Dirençli Acinetobacter baumannii Suşlarında Kolistin/Sulbaktam Kombinasyonu Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Effi cacy of Colistin/Sulbactam Combination on Carbapenem-Resistant Acinetobacter baumannii Strains (1278 defa görüntülendi)
460-465
Doi No: 10.5578/mb.26289 
Yeliz ÇETİNKOL, Murat TELLİ, Arzu ALTUNÇEKİÇ YILDIRIM, Mustafa Kerem ÇALGIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Nadir Görülen Fırsatçı Patojen Bacillus pumilus'un Neden Olduğu Bir Sepsis Olgusu
A Sepsis Case Caused by a Rare Opportunistic Pathogen: Bacillus pumilus (1024 defa görüntülendi)
466-470
Doi No: 10.5578/mb.27575 
Barış Ata BORSA, Mehmet Ersoy ALDAĞ, Birsen TUNALI, Uğur DİNÇ, Zeynep GÜNGÖRDÜ DALAR, Veli Cengiz ÖZALP 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yaygın Kriptokok Enfeksiyonu ile Tanı Konulan Pediatrik Bir HIV Olgusu
A Pediatric Case of HIV Who Diagnosed by Virtue of Disseminated Cryptococcus Infection (622 defa görüntülendi)
471-477
Doi No: 10.5578/mb.27628 
Manolya ACAR, Murat SÜTÇÜ, Hacer AKTÜRK, Selda HANÇERLİ TÖRÜN, Nurinisa KARAGÖZ, Hayati BEKA, Ensar YEKELER, Ali AĞAÇFİDAN, Nuran SALMAN, Ayper SOMER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Toksokariyaza Bağlı Bir Transvers Miyelit Olgusu ve Tanıda Yerel Antikor Üretiminin Önemi
Transverse Myelitis Associated with Toxocariasis and the Importance of Locally Produced Antibodies for Diagnosis (801 defa görüntülendi)
478-483
Doi No: 10.5578/mb.25234 
Serap URAL, Behiye ÖZER, Fazıl GELAL, Derya DİRİM ERDOĞAN, Nurbanu SEZAK, Recep BALIK, Tuna DEMİRDAL, Metin KORKMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Türkiye'deki İlk Maymun Sıtması: Bir Plasmodium knowlesi Olgusu
The First Monkey Malaria in Turkey: A Case of Plasmodium knowlesi (779 defa görüntülendi)
484-490
Doi No: 10.5578/mb.27788 
Ahmet ÖZBİLGİN, İbrahim ÇAVUŞ, Ahmet YILDIRIM, Cumhur GÜNDÜZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Viral Süperantijenler
Viral Superantigens (1138 defa görüntülendi)
491-504
Doi No: 10.5578/mb.24250 
A. Dürdal US 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUPLAR 
 
 Karbapenemaz Üreten Enterobacteriaceae Suşlarının Saptanmasında Karbapenem İnaktivasyon Yönteminin Değerlendirilmesi
Evaluation of Carbapenem Inactivation Method for the Identifi cation of Carbapenemase-Producing Enterobacteriaceae Strains (671 defa görüntülendi)
505-507
Doi No: 10.5578/mb.26497 
Gülçin BAYRAMOĞLU, Gülşen ULUÇAM, Çiğdem GENÇOĞLU ÖZGÜR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hepatit C Virus (HCV) Enfeksiyonunun Tanısında Anti-HCV Düzeyi (S/Co) ile HCV-RNA Arasındaki Korelasyonun Araştırılması
Investigation of the Correlation Between Anti-HCV Levels (S/Co) with HCV-RNA in the Diagnosis of Hepatitis C Virus (HCV) Infection (773 defa görüntülendi)
508-510
Doi No: 10.5578/mb.26509 
Tamer ŞANLIDAĞ, Sinem AKÇALI, Talat ECEMİŞ, Kaya SÜER, Pınar ERBAY DÜNDAR, Ayşe ARIKAN, Meryem GÜVENİR, Emrah GÜLER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ]