Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 50 Sayı: 2 Nisan 2016
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 50 Issue: 2 April 2016
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarında Sınıf 1 ve Sınıf 2 İntegron Gen Kasetlerinin Karakterizasyonu: Çok Merkezli Bir Çalışma
Characterization of Class 1 and Class 2 Integron Gene Cassettes in Escherichia coli Strains Isolated From Urine Cultures: A Multicenter Study (1002 defa görüntülendi)
175-185
Doi No: 10.5578/mb.24228 
Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK, Cemal SANDALLI, Emine Esra BUDAK, Gülhan YAĞMUR, Zeynep ÇİZMECİ, Sibel AK, Pervin Özlem BALCI, Safiye Umut ŞAY COŞKUN, Yasemin AY ALTINTOP, Mehmet FIRAT, Fatma SARI, Ahmet ÇALIŞKAN, Nazan YILDIZ, Metin SANCAKTAR, Osman Birol ÖZGÜMÜŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kan Akımı Enfeksiyonu Etkeni Olan Kinolona Dirençli Escherichia coli ve Klebsiella spp. İzolatlarında Plazmid Aracılı Kinolon Direnç Genlerinin Araştırılması
Investigation of Plasmid-Mediated Quinolone Resistance Genes in Quinolone-Resistant Escherichia coli and Klebsiella spp. Isolates from Bloodstream Infections (967 defa görüntülendi)
186-195
Doi No: 10.5578/mb.20935 
Celal Kurtuluş BURUK, Hikmet ÖZTEL OCAK, Gülçin BAYRAMOĞLU, Faruk AYDIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Klinik Örneklerde Mycobacterium tuberculosis'in Saptanması ve Rifampin Direncinin Tespitinde Xpert MTB/RIF Testinin Tanısal Performansının Değerlendirilmesi
Evaluation of the Diagnostic Performance of Xpert MTB/RIF Test for the Detection of Mycobacterium tuberculosis and Rifampin Resistance in Clinical Samples (824 defa görüntülendi)
196-204
Doi No: 10.5578/mb.21033 
Nafi a Canan GÜRSOY, Yusuf YAKUPOĞULLARI, Mehmet Sait TEKEREKOĞLU, Barış OTLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Staphylococcus aureus'un Makrofajlar Tarafından Fagositozu Üzerine Sigara Dumanı Ekstraktının Etkisi
Effect of Cigarette Smoke Extract on Phagocytosis of Staphylococcus aureus by Macrophages (968 defa görüntülendi)
205-214
Doi No: 10.5578/mb.25278 
Sibel AK, Serdar Abidin GÜRSES, Bekir Engin ESER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Komplike Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonu Etkeni Çoklu Dirençli Patojenlerin Standart Bakteriyofaj Kokteyllerine Karşı Duyarlılıklarının Araştırılması
Susceptibilities of Multidrug-Resistant Pathogens Responsible for Complicated Skin and Soft Tissue Infections to Standard Bacteriophage Cocktails (981 defa görüntülendi)
215-223
Doi No: 10.5578/mb.24165 
Aycan GÜNDOĞDU, Hüseyin KILIÇ, Ayşegül ULU KILIÇ, Mzia KUTATELAD 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Böbrek Nakil Hastalarında Sitomegalovirusa Özgül CD4+ ve CD8+ T Hücre Yanıtının Sitokin Akım Sitometri Yöntemiyle İzlemi
Monitoring of Cytomegalovirus-Specific CD4+ and CD8+ T Cell Responses by Cytokine Flow Cytometry in Renal Transplant Recipients (934 defa görüntülendi)
224-235
Doi No: 10.5578/mb.22067 
Hafize KILINÇKAYA DOĞAN, Esvet MUTLU, Sadi KÖKSOY, Vural T. YILMAZ, Hüseyin KOÇAK, Dilek ÇOLAK, Derya MUTLU, Filiz GÜNSEREN, Ayhan DİNÇKAN, İbrahim ALİOSMANOĞLU, Gültekin SÜLEYMANLAR, Meral GÜLTEKİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kronik Hepatit B ve C Enfeksiyonları ile TNF-α(-308) Gen Polimorfi zmi Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Investigation of the Association Between Chronic Hepatitis B and C Infections and TNF-α(-308) Gene Polymorphism (795 defa görüntülendi)
236-244
Doi No: 10.5578/mb.20953 
Gülay BÖREKÇİ, Nurcan ARAS, Özlem KANDEMİR, Serap YALIN, Sevim KARAKAŞ ÇELİK, Mehmet BERKÖZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yabani Kemiricilerde Eski Dünya Hantavirus IgG Antikorlarının Saptanması için ELISA ve İmmünoblot Yöntemlerinin Optimizasyonu
Optimization of ELISA and Immunoblot Methods for the Detection of IgG Antibodies Against Old World Hantaviruses in Wild Rodents (757 defa görüntülendi)
245-255
Doi No: 10.5578/mb.23161 
Ceylan POLAT, Ahmet KARATAŞ, Mustafa SÖZEN, Ferhat MATUR, Hakan ABACIOĞLU, Mehmet Ali ÖKTEM 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Üriner Candida İzolatlarının Biyofilm Yapabilme Özelliğinin Üriner Kateter Kullanımı ile İlişkisinin Araştırılması ve Biyofilm Varlığında Antifungal Duyarlılık Durumunun Değişimi
Investigation of the Correlation Between Biofilm Forming Ability of Urinary Candida Isolates with the Use of Urinary Catheters and Change of Antifungal Susceptibility in the Presence of Biofilm (970 defa görüntülendi)
256-265
Doi No: 10.5578/mb.24248 
Hacer ASLAN, Dolunay GÜLMEZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kist Örneklerinde Yeni Bir Tek Tüp Multipleks Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Echinococcus granulosus ve Echinococcus multilocularis'in Saptanması
Detection of Echinococcus granulosus and Echinococcus multilocularis in Cyst Samples Using a Novel Single Tube Multiplex Real-Time Polymerase Chain Reaction (920 defa görüntülendi)
266-277
Doi No: 10.5578/mb.21005 
Hüseyin CAN, Tonay İNCEBOZ, Ayşe CANER, Esra ATALAY ŞAHAR, Muhammet KARAKAVUK, Mert DÖŞKAYA, Fehmi ÇELEBİ, Aysu DEĞİRMENCİ DÖŞKAYA, Sultan GÜLÇE İZ, Yüksel GÜRÜZ, Metin KORKMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİLER 
 
 Klinik Acinetobacter baumannii İzolatlarında Florokinolon Direnç Mekanizmalarının Araştırılması
Investigation of Fluoroquinolone Resistance Mechanisms in Clinical Acinetobacter baumannii Isolates (827 defa görüntülendi)
278-286
Doi No: 10.5578/mb.24126 
Gülşah GÜLER, Bayrı ERAÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akut Flask Paralizi Şüpheli Olguların Dışkı Örneklerinden Adenovirus İzolasyon Sıklığının Araştırılması
Investigation of Adenovirus Isolation Frequency from the Stool Samples of Patients Suspected with Acute Flaccid Paralysis (2960 defa görüntülendi)
287-292
Doi No: 10.5578/mb.23142 
Fatma BAYRAKDAR, Yasemin COŞGUN, Tunca SALMAN ATAK, Hülya KARADEMİR, Gülay KORUKLUOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kan Kültürlerinden İzole Edilen Candida Türlerinin Tanımlanmasında Peptid Nükleik Asit Floresan İn Situ Hibridizasyon (PNA FISH) Yönteminin Değerlendirilmesi
Evaluation of Peptide Nucleic Acid Fluorescent In Situ Hybridization (PNA FISH) Method in the Identifi cation of Candida Species Isolated From Blood Cultures (621 defa görüntülendi)
293-299
Doi No: 10.5578/mb.22092 
Gonca AYDEMİR, Ayşe Nedret KOÇ, Mustafa Altay ATALAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kütanöz Leyşmanyazlı Olgularda Lezyondan Alınan Yayma Örneğinden PCR-RFLP ile Leishmania Türünün Araştırılması
Determination of Leishmania Species by PCR-RFLP in the Smear Samples Taken from the Lesions of Cutaneous Leishmaniasis Cases (797 defa görüntülendi)
300-306
Doi No: 10.5578/mb.22070 
Hatice ERTABAKLAR, Sema ERTUĞ, Serçin Özlem ÇALIŞKAN, Bülent BOZDOĞAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Şanlıurfa'da 2001-2011 Yıllarına Ait Sıtma Epidemiyolojik Verilerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Epidemiological Data of Malaria Between 2001-2011 in Sanliurfa, Turkey (641 defa görüntülendi)
307-314
Doi No: 10.5578/mb.21055 
Nebiye YENTÜR DONİ, Fadile YILDIZ ZEYREK, Adnan SEYREK, Zeynep ŞİMŞEK, Gülcan GÜRSES, Seher TOPLUOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Aggregatibacter actinomycetemcomitans Kaynaklı Olası Enfektif Endokardit Olgusuna Mikrobiyolojik Yaklaşım
Microbiological Approach to a Possible Infective Endocarditis Case Caused by Aggregatibacter actinomycetemcomitans (864 defa görüntülendi)
315-321
Doi No: 10.5578/mb.10803 
Şaban GÜRCAN, Selahattin ÜNLÜ, Figen KULOĞLU, Aynur KARADENİZLİ, Mert Ahmet KUŞKUCU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Endemik Bir Bölgede Bruselloz ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Koenfeksiyonu Olgusu
A Case of Brucellosis and Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Coinfection in an Endemic Area (646 defa görüntülendi)
322-327
Doi No: 10.5578/mb.10821 
Faruk KARAKEÇİLİ, Aytekin ÇIKMAN, Hicran AKIN, Barış GÜLHAN, Adalet ÖZÇİÇEK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Plasmodium falciparum Sıtması: Yurt Dışı Kaynaklı Üç Olgunun Değerlendirilmesi
Plasmodium falciparum Malaria: Evaluation of Three Imported Cases (557 defa görüntülendi)
328-332
Doi No: 10.5578/mb.23159 
Ahmet Çağkan İNKAYA, Filiz KAYA, İrem YILDIZ, Ömrüm UZUN, Sibel ERGÜVEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Zika Virus Salgınının Küresel Yayılımı: Güncel Bilgiler ve Belirsizlikler
Global Spread of Zika Virus Epidemic: Current Knowledges and Uncertainties (1389 defa görüntülendi)
333-351
Doi No: 10.5578/mb.24167 
Fatih ŞAHİNER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
Düzeltme/Erratum352