Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 42 Sayı: 1 Ocak 2008
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 42 Issue: 1 January 2008
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Hastane Kökenli Bakteriyemi Etkeni Olan Klebsiella Pneumoniae Suşlarının Direnç Paternleri ve Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Üretimi: 2001-2005 Yıllarının Değerlendirilmesi
Extended-Spectrum Beta-Lactamase Production and Antimicrobial Resistance Patterns of Klebsiella Pneumoniae Strains Isolated From Nosocomial Bacteremic Patients: Evaluation of the Results of 2001-2005 Period (1211 defa görüntülendi)
1 - 7
Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, Hüsnü PULLUKÇU, Oğuz Reşat SİPAHİ, Şöhret AYDEMİR, Bilgin ARDA, Tansu YAMAZHAN, Alper TUNGER, Sercan ULUSOY 
[Özet ] [PDF ] 
 Kan Kültürlerinden İzole Edilen Klebsiella Pneumoniae Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Varlığının Araştırılması ve Tiplendirilmesi
Extended Spectrum Beta-Lactamase Types in Klebsiella Pneumoniae Strains Isolated From Blood Cultures (1884 defa görüntülendi)
9 - 15
Şafak ERMERTCAN, Mine HOŞGÖR LİMONCU, Hüseyin TAŞLI 
[Özet ] [PDF ] 
 Nozokomiyal Bakteriyemili Hastalarda Risk Faktörleri, Etiyoloji ve İzole Edilen Etkenlerin Antibiyotik Duyarlılıklarının Prospektif Olarak Değerlendirilmesi
Prospective Evaluation of the Risk Factors, Etiology and the Antimicrobial Susceptibilities of the Isolates in Nosocomial Bacteremic Patients (1519 defa görüntülendi)
17 - 27
Fatma ÖZTÜRK, Sibel GÜNDEŞ, Cavit IŞIK 
[Özet ] [PDF ] 
 Biyomalzeme Yüzeylerinden İzole Edilen Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus Suşlarında Virülans Genlerinin Araştırılması
Investigation of the Virulence Genes in Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus Strains Isolated From Biomaterial Surfaces (1703 defa görüntülendi)
29 - 39
Mert SUDAĞIDAN, Cengiz ÇAVUŞOĞLU, Feza BACAKOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Anne ve Kordon Serumlarında Listeria Monocytogenes Serotip O Antikorlarının Araştırılması ve Gebelerde Listeriyoz Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
Investigation of Listeria Monocytogenes Serotype O Antibodies in Maternal and Cord Sera and the Evaluation of Risk Factors For Listeriosis in Pregnant Women (1148 defa görüntülendi)
41 - 48
Ebru US, A.Tevfik CENGİZ, Orhan GELİŞEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Su Kaynaklı Küçük Bir Tularemi Salgını
A Small Water-Borne Tularemia Outbreak (1381 defa görüntülendi)
49 - 59
Meliha MERİÇ, Murat SAYAN, Ayşe WILLKE, Suna GEDİKOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Sağlık Çalışanlarında Kan ve Beden Sıvılarıyla Oluşan Mesleksel Yaralanmalar: Bir Anket Çalışması
Occupational Exposures to Blood and Body Fluids Among Health Care Workers: A Questionary Survey (1319 defa görüntülendi)
61 - 69
Ziya KURUÜZÜM, Zübeyde ELMALI, Sevinç GÜNAY, Şükriye GÜNDÜZ, Zeynep YAPAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Hepatit B Virusu Taşıyıcısı Transgenik Fare Modelinin Geliştirilmesi
Development of a Hepatitis B Virus Carrier Transgenic Mice Model (1625 defa görüntülendi)
71 - 81
Müge CANER, Sezen ARAT, Rıfat BİRCAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Hastanede Yapılan İnşaat Çalışmalarının İmmün Sistemi Baskılanmış Hastaların Bulunduğu Çevre ve Fırsatçı Küf Enfeksiyonları Gelişimi Üzerindeki Etkisinin Araştırılması
Investigation of the Effect of Constructions in Hospital Environment on the Crucial Units For Immunocompromised Patients and the Development of Opportunistic Mold Infections (1442 defa görüntülendi)
83 - 93
Ayşe EREN, Semra KUŞTİMUR, Ayşe KALKANCI, Salman ÜNVERDİ, Firdevs AKTAŞ, Gülsan TÜRKÖZ SUCAK 
[Özet ] [PDF ] 
 Dermatofitozlarda Etkenlerin ve Risk Faktörlerinin Araştırılması: Hastane Bazlı Bir Çalışma
Investigation of the Agents And Risk Factors of Dermatophytosis: A Hospital-Based Study (2181 defa görüntülendi)
95 - 102
Şaban GÜRCAN, Melek TİKVEŞLİ, Muzaffer ESKİOCAK, Haluk KILIÇ, Metin OTKUN 
[Özet ] [PDF ] 
 Ülkemizin Kuzeybatısındaki İl ve İlçelerde Yaşayan Çocuklarda Anti-Leishmania Seroprevalansının Farklı Serolojik Yöntemlerle Araştırılması
Investigation of Anti-Leishmania Seroprevalence By Different Serologic Assays in Children Inhabitşng in the Northwestern Part of Turkey (1210 defa görüntülendi)
103 - 111
Nihal DOĞAN, Özcan BÖR, Ener Çağrı DİNLEYİCİ, Seray ÖZENSOY TÖZ, Yusuf ÖZBEL 
[Özet ] [PDF ] 
 HIV/AIDS Hastalarında Leishmanıa Infantum Seropozitifliğinin Araştırılması
Investigation of Leishmania Infantum Seropositivity in HIV/AIDS Patients (1245 defa görüntülendi)
113 - 117
Ayşegül TAYLAN ÖZKAN, Tülay YALÇINKAYA, Selçuk KILIÇ, Cahit BABÜR, Henk DFH SCHALLIG 
[Özet ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİLER 
 
 Stafilokoklarda Metisilin Direncinin Farklı Yöntemlerle Araştırılması ve Çoklu Antibiyotik Direncinin Saptanması
Determination of Methicillin Resistance in Staphylococci With Different Methods and Detection of Multiple Antibiotic Resistance (1406 defa görüntülendi)
119 - 124
Yeliz ÇETİNKOL, Mustafa ALTINDİŞ, Zafer ÇETİNKAYA, O.Cem AKTEPE 
[Özet ] [PDF ] 
 Brucella Melitensis'in İn Vitro Antibiyotik Duyarlılığının Araştırılması
Investigation of In Vitro Antibiotic Susceptibility of Brucella Melitensis (1231 defa görüntülendi)
125 - 129
Hikmet ALIŞKAN, Tuba TURUNÇ, Yusuf Ziya DEMIROĞLU, Şule ÇOLAKOĞLU, Hande ARSLAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Kan Kültürlerinden İzole Edilen Klebsiella Pneumoniae Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Varlığı ve Antibiyotik Duyarlılıkları
Extended-Spectrum Beta-Lactamase Production in Klebsiella Pneumoniae Strains Isolated From Blood Cultures and Their Antibiotic Susceptibilities (1203 defa görüntülendi)
131 - 136
Ferhat IŞIK, Uğur ARSLAN, İnci TUNCER 
[Özet ] [PDF ] 
 Trakya Üniversitesi Hastanesi Sağlık Çalışanlarına 2006 Yılında Uygulanan Grip Aşısının Değerlendirilmesi
Evaluation of the Flu Vaccine Administered to Health Care Workers in Trakya University Hospital in 2006 (1264 defa görüntülendi)
137 - 142
Figen KULOĞLU, Aygül DOĞAN ÇELİK, Zerrin YULUĞKURAL, Tülay ERKAN, Serap KESKİN, Filiz AKATA 
[Özet ] [PDF ] 
 Edirne'de Bir Kızamık Salgını Sırasında Hekimlerin ve Ailelerin Koyduğu Kızamık Tanılarının Duyarlılığı: Kızamık Sürveyansı İçin Öneriler
The Sensitivity of Measles Diagnosis by Physicians and Families During an Intraepidemic Period in Edirne: Implications for Measles Surveillance (1187 defa görüntülendi)
143 - 148
Muzaffer ESKİOCAK, Galip EKUKLU, E. DOĞANER, Neziha YILMAZ, Ahmet SALTIK 
[Özet ] [PDF ] 
 Candida Albicans İzolatlarına Karşı Amfoterisin B ile Flukonazol ve Vorikonazol Kombinasyonlarının İn Vitro Etkinliği
In Vitro Activity of Amphotericin B With Fluconazole or Voriconazole Combinations Against Candida Albicans Isolates (1199 defa görüntülendi)
149 - 155
Yasemin ÖZ, Filiz AKŞİT, Nuri KİRAZ, Abdurrahman KİREMİTÇİ 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Endobronşiyal Aspergilloma Olgusu
A Case of Endobronchial Aspergilloma (1266 defa görüntülendi)
157 - 161
Meltem AĞCA, Sibel ARINÇ, Aynur YILMAZ, Cengiz GÜNEY, Gülcihan AKEL, Turan KARAGÖZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Bartonella Henselae ve Enfeksiyonları
Bartonella Henselae and its Infections (1641 defa görüntülendi)
163 - 175
Bekir ÇELEBİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Helicobacter Pylori Enfeksiyonu ve Fagositoz
Helicobacter Pylori Infection and Phagocytosis (1387 defa görüntülendi)
177 - 184
Ebru DEMİRAY, Neslihan BEKMEN 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Kültür ve Serolojik Yöntemlerin İnsan Brusellozu Tanısındaki Değeri
The Value of Culture and Serological Methods in the Diagnosis of Human Brucellosis (1947 defa görüntülendi)
185 - 195
Hikmet ALIŞKAN 
[Özet ] [PDF ]