Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 50 Sayı: 1 Ocak 2016
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 50 Issue: 1 January 2016
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Enterobacteriaceae İzolatlarında Karbapenemazların Saptanmasında Modifiye Hodge Testi ve Carba NP Testlerinin Karşılaştırılması
Comparison of the Modified Hodge Test and the Carba NP Test for Detection of Carbapenemasesin Enterobacteriaceae Isolates (1259 defa görüntülendi)
001-010
Doi No: 10.5578/mb.10861 •  PubMed No: 27058324 
Gülçin BAYRAMOĞLU, Gülşen ULUÇAM, Çiğdem GENÇOĞLU ÖZGÜR, Ali Osman KILIÇ, Faruk AYDIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 16S rRNA Gen Dizi Analizi ile Tanımlanan Klinik Nocardia İzolatlarının Antimikrobiyal Duyarlılıkları
Antimicrobial Susceptibilities of Clinical Nocardia Isolates Identified by 16S rRNA Gene Sequence Analysis (1004 defa görüntülendi)
011-020
Doi No: 10.5578/mb.10639 •  PubMed No: 27058325 
Mahmut Celalettin UNER, Gülşen HASÇELİK, Hamit Kaan MÜŞTAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Türkiye'de 2014 Yılı İçinde İzole Edilen Karbapeneme Dirençli Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae İzolatlarında Karbapenemaz Varlığının Araştırılması
Investigation of Carbapenemases in Carbapenem-Resistant Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Strains Isolated in 2014 in Turkey (1093 defa görüntülendi)
021-033
Doi No: 10.5578/mb.10695 •  PubMed No: 27058326 
Aslı ÇAKAR, Yakut AKYÖN, Deniz GÜR, Onur KARATUNA, Dilara ÖĞÜNÇ, Betil ÖZHAK BAYSAN, Nilay ÇÖPLÜ, Mustafa ÇAĞATAY, Abdullah KILIÇ, Mehmet BAYSALLAR, Zahir BAKICI, Cem ÇELİK, Zeynep GÜLAY, Şöhret AYDEMİR, Alper TÜNGER, Hüseyin KILIÇ, Barış Derya ERÇAL, Zulal AŞÇI TORAMAN, Yasemin ZER, Ayşe BÜYÜKTAŞ, Selma AY, Zerrin AKTAŞ, Çiğdem KAYACAN, Gülçin BAYRAMOĞLU, Faruk AYDIN, Devrim DÜNDAR, Ufuk HASDEMİR, Ramazan AYAŞ, Keramettin YANIK, Murat GÜNAYDIN, Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU, Mehmet PARLAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nükleik Asit Ekstraksiyonunda Kullanılmak Üzere, Gram-Pozitif Bakteriler ve Mikobakterilerin Hücre Duvarlarının Ortadan Kaldırılmasında Yeni Bir Yöntem: Kum Yöntemi
A New Method for The Disruption of Cell Walls of Gram-Positive Bacteria and Mycobacteria On The Point of Nucleic Acid Extraction: Sand Method (972 defa görüntülendi)
034-043
Doi No: 10.5578/mb.10685 •  PubMed No: 27058327 
Fikret ŞAHİN, Mehmet KIYAN, Djursun KARASARTOVA, M. Kerem ÇALGIN, Shameem AKHTER, Buse TÜREGÜN ATASOY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Solid Organ Nakli Alıcılarında CMV Antijenemi Testi ve CMV-DNA PCR Sonuçlarının Karşılaştırılması
Comparison of the CMV Antigenemia Test and CMV-DNA PCR Results in Solid Organ Transplant Recipients (2018 defa görüntülendi)
044-052
Doi No: 10.5578/mb.10701 •  PubMed No: 27058328 
Emre ÖZKARATAŞ, Ö. Alpay ÖZBEK, Vildan AVKAN OĞUZ, A. Arzu SAYINER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Türkiye'de Farklı Coğrafi Bölgelerde ve Farklı Hasta Gruplarındaki Sitomegalovirus İzolatlarının Glikoprotein B Genotiplerinin Belirlenmesi
Determination of Cytomegalovirus Glycoprotein B Genotypes in Different Geographical Regions and Different Patient Groups in Turkey (723 defa görüntülendi)
053-062
Doi No: 10.5578/mb.10880 •  PubMed No: 27058329 
Duygu EREN DAĞLAR, Gözde ÖNGÜT, Dilek ÇOLAK, Aykut ÖZKUL, Derya MUTLU, Ayşın ZEYTİNOĞLU, Kenan MİDİLLİ, Selma GÖKAHMETOĞLU, Filiz GÜNSEREN, Dilara ÖĞÜNÇ, Meral GÜLTEKİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İki Ardışık Epidemik Sezonda Ülkemizde Dolaşımda Olan İnsan Metapnömovirus Suşlarının Filogenetik Çeşitliliği
Phylogenetic Variability of Human Metapneumovirus Strains Circulating in Turkey During Two Consecutive Epidemic Seasons (704 defa görüntülendi)
063-072
Doi No: 10.5578/mb.10060 •  PubMed No: 27058330 
Fatma BAYRAKDAR, Ayşe Başak ALTAŞ, Gülay KORUKLUOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Eskişehir'de Kadınlarda İnsan Papillomavirus Prevalansının, Pap Yayması, Hibrid Yakalama 2 Testi ve Konsensus Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Araştırılması ve Pirodizileme Yöntemiyle Tiplendirilmesi
Investigation of Human Papillomavirus Prevalence in Women in Eskişehir, Turkey by Pap Smear, Hybrid Capture 2 Test and Consensus Real-Time Polymerase Chain Reaction and Typing with Pyrosequencing Method (1534 defa görüntülendi)
073-085
Doi No: 10.5578/mb.10320 •  PubMed No: 27058331 
Ferhat Gürkan ASLAN, Tercan US, Nilgün KAŞİFOĞLU, Sabit Sinan ÖZALP, Yurdanur AKGÜN, Tufan ÖGE 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kuzey Kıbrıs'ta Hepatit B Virusunun Moleküler Epidemiyolojisi
Molecular Epidemiology of Hepatitis B Virus in Northern Cyprus (846 defa görüntülendi)
086-093
Doi No: 10.5578/mb.10292 •  PubMed No: 27058332 
Ayşe ARIKAN, Tamer ŞANLIDAĞ, Kaya SÜER, Murat SAYAN, Sinem AKÇALI, Emrah GÜLER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 HIV/AIDS'li 255 Olgunun Değerlendirmesi: Hacettepe Kohortu, Ankara
Evaluation of 255 HIV/AIDS Cases: Hacettepe Cohort, Ankara, Turkey (1175 defa görüntülendi)
094-103
Doi No: 10.5578/mb.10610 •  PubMed No: 27058333 
Pamir ÇERÇİ, Ahmet Çağkan İNKAYA, Şehnaz ALP, Aygen TÜMER, Serhat ÜNAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine Başvuran Kan Donörlerinde ve HIV-Pozitif Hastalarda İnsan Herpesvirusu-8 Seroprevalansının Araştırılması
Investigation of Human Herpesvirus-8 Seroprevalence in Blood Donors and HIV-Positive Patients Admitted to Ege University Medical School Hospital, Turkey (951 defa görüntülendi)
104-111
Doi No: 10.5578/mb.10751 •  PubMed No: 27058334 
İmre ALTUĞLU, Ayfer YOLCU, Zeliha Aslı ÖCEK, Rüçhan YAZAN SERTÖZ, Deniz GÖKENGİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Erişkin Yaş Grubunda Kızamık Salgını: 28 Olgunun Değerlendirilmesi
Measles Outbreak in the Adult Age Group: Evaluation of 28 Cases (929 defa görüntülendi)
112-121
Doi No: 10.5578/mb.10692 •  PubMed No: 27058335 
Faruk KARAKEÇİLİ, Hicran AKIN, Aytekin ÇIKMAN, Fatih ÖZÇİÇEK, Ahmet KALKAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Candida Türlerinin Triazol Antifungal Duyarlılık Profilleri: Antifungal Direncin Belirlenmesinde Yeni CLSI Türe Özgü Klinik Direnç Sınır Değerleri ve Epidemiyolojik Eşik Değerlerinin Uygulanması
Antifungal Susceptibility Profiles of Candida Species to Triazole: Application of New CLSI Species-Specific Clinical Breakpoints and Epidemiological Cutoff Values for Characterization of Antifungal Resistance (1365 defa görüntülendi)
122-132
Doi No: 10.5578/mb.10682 •  PubMed No: 27058336 
Nilgün KARABIÇAK, Nihal ALEM 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Trichomonas vaginalis'in Metronidazol, Ornidazol ve Proton Pompa İnhibitörleri Pantoprazol ve Esomeprazole Karşı İn Vitro Duyarlılığı
In vitro Susceptibility of Trichomonas vaginalis to Metronidazole, Ornidazole and Proton Pump Inhibitors Pantoprazole and Esomeprazole (1542 defa görüntülendi)
133-139
Doi No: 10.5578/mb.10241 •  PubMed No: 27058337 
Ayşegül AKSOY GÖKMEN, Nogay GİRGİNKARDEŞLER, Ali Ahmet KİLİMCİOĞLU, Mümtaz Cem ŞİRİN, Ahmet ÖZBİLGİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİLER 
 
 Çok İlaca Dirençli Tüberkülozun Hızlı Tespiti İçin Dolaylı Nitrat Redüktaz Testinin Çok Merkezli Değerlendirilmesi
Multicenter Evaluation of the Indirect Nitrate Reductase Assay for the Rapid Detection of Multidrug-Resistant Tuberculosis (814 defa görüntülendi)
140-146
Doi No: 10.5578/mb.10339 •  PubMed No: 27058338 
Ahmet Yılmaz ÇOBAN, Berika TAŞTEKİN, Meltem UZUN, Fatma KALAYCI, İsmail CEYHAN, Can BİÇMEN, Ali ALBAY, Ali Korhan SIĞ, Nuri ÖZKÜTÜK, Süheyla SÜRÜCÜOGLÜ, Aydan ÖZKÜTÜK, Nuran ESEN, Nurhan ALBAYRAK, Ahmet ASLANTÜRK, Zeynep SARIBAŞ, Alparslan ALP 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 HBV Enfeksiyonun Doğal Seyrine IL-28B Gen Polimorfizminin Etkisi
Effect of IL-28B Polymorphisms on the Natural Course of HBV Infection (714 defa görüntülendi)
147-151
Doi No: 10.5578/mb.10741 •  PubMed No: 27058339 
Neşe DEMİRTÜRK, Nevil AYKIN, Figen ÇEVİK, Buğra KOCA, Nurhan DOĞAN, Tülay KÖKEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Aydın'da İnsanlardan İzole Edilen Giardia intestinalis Suşlarının Genotiplendirilmesi
Genotyping of Giardia intestinalis Strains Isolated From Humans in Aydin, Turkey (738 defa görüntülendi)
152-158
Doi No: 10.5578/mb.10387 •  PubMed No: 27058340 
Sema ERTUĞ, Hatice ERTABAKLAR, Serçin ÖZLEM ÇALIŞKAN, Erdoğan MALATYALI, Bülent BOZDOĞAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Bokavirus Bronşiyolitinin Çok Nadir ve Hayatı Tehdit Eden Komplikasyonları: Pnömomediastinum ve Bilateral Pnömotoraks
Very Rare and Life-Threatening Complications of Bocavirus Bronchiolitis: Pneumomediastinum and Bilateral Pneumothorax (872 defa görüntülendi)
159-164
Doi No: 10.5578/mb.10312 •  PubMed No: 27058341 
Osman YEŞİLBAŞ, Hasan Serdar KIHTIR, Mey TALİP PETMEZCİ, Seda BALKAYA, Nevin HATİPOĞLU, Sevim MEŞE, Esra ŞEVKETOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kütanöz Larva Migrans: Batı Karadeniz Bölgesinden Üç Olgu Sunumu
Cutaneous Larva Migrans: Report of Three Cases from the Western Black Sea Region, Turkey (1565 defa görüntülendi)
165-169
Doi No: 10.5578/mb.10748 •  PubMed No: 27058342 
Emel ÇALIŞKAN, Esma USLU, Hakan TURAN, Elife BAŞKAN, Nida KILIÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
Duyuru ve Teşekkür170-173