Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 49 Sayı: 4 Ekim 2015
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 49 Issue: 4 October 2015
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Tigesiklin ve Vankomisin Etkinliklerinin Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus ile Oluşturulan İn Vitro Biyofi lm Modelinde Karşılaştırılması
Comparison of Tigecycline and Vancomycin Activities in an In Vitro Biofi lm Model Generated with Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (2212 defa görüntülendi)
475 - 483
Doi No: 10.5578/mb.10204 •  PubMed No: 26649405 
Halil ASLAN, Nur YAPAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Klinik Örneklerden Soyutlanan ve DNA Dizi Analizi ile Tanımlanan Tüberküloz Dışı Mikobakterilerin Dağılımı
Distribution of Nontuberculous Mycobacteria Isolated from Clinical Specimens and Identifi ed with DNA Sequence Analysis (1545 defa görüntülendi)
484 - 493
Doi No: 10.5578/mb.9698 •  PubMed No: 26649406 
O. Olcay ÖZÇOLPAN, Süheyla SÜRÜCÜOĞLU, Nuri ÖZKÜTÜK, Cengiz ÇAVUŞOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 CLSI'dan EUCAST'e Geçişte Üriner Sistem Enfeksiyonu Etkeni Escherichia coli İzolatlarının Antibiyotik Duyarlılıklarının Karşılaştırılması
The Comparison of Antibiotic Susceptibilities of Uropathogenic Escherichia coli Isolates in Transition from CLSI to EUCAST (2504 defa görüntülendi)
494 - 501
Doi No: 10.5578/mb.10106 •  PubMed No: 26649407 
Serap SÜZÜK, Banu KAŞKATEPE, Havva AVCIKÜÇÜK, Sebahat AKSARAY, Ahmet BAŞUSTAOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Türkiye'de İnsanlardan İzole Edilen Salmonella enterica serovar Typhimurium Suşlarının Moleküler Özellikleri
Molecular Characterization of Salmonella enterica Serovar Typhimurium Strains Isolated from Humans in Turkey (1596 defa görüntülendi)
502 - 512
Doi No: 10.5578/mb.9940 •  PubMed No: 26649408 
İştar DOLAPÇI, Alper TEKELİ, Fikret ŞAHİN, Birsel ERDEM 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Gıda Kökenli Salmonella enterica Suşlarının Patojenik Fenotiplerinin ve Virülans Determinantlarının Caenorhabditis elegans Hayvan Modelinde İncelenmesi*
Investigation of Pathogenic Phenotypes and Virulence Determinants of Food-Borne Salmonella enterica Strains in Caenorhabditis elegans Animal Model (1353 defa görüntülendi)
513 - 524
Doi No: 10.5578/mb.9925 •  PubMed No: 26649409 
Deniz AKSOY, Ece ŞEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İstanbul'da Eritema Migrans ile Başvuran 10 Lyme Olgusunun Değerlendirilmesi
Evaluation of 10 Cases of Lyme Disease Presenting with Erythema Migrans in Istanbul, Turkey (2477 defa görüntülendi)
525 - 531
Doi No: 10.5578/mb.10040 •  PubMed No: 26649410 
Aslı AKIN BELLİ, Emine DERVİŞ, Seyran ÖZBAŞ GÖK, Kenan MİDİLLİ, Ayşen GARGILI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Van İli ve Çevresinde Risk Altındaki İnsan ve Hayvan Gruplarında Tularemi Seroprevalansı
Seroprevalence of Tularemia in Risk Groups of Humans and Animals in Van, East of Turkey (1265 defa görüntülendi)
532 - 541
Doi No: 10.5578/mb.9966 •  PubMed No: 26649411 
Yasemin BAYRAM, Ayşe ÖZKAÇMAZ, Mehmet PARLAK, Yıldıray BAŞBUĞAN, Selçuk KILIÇ, Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Anneden Bebeğe HIV Geçişi: Sekiz Yıllık Deneyim
Mother-to-Child Transmisson of HIV: An Eight-Year Experience (1892 defa görüntülendi)
542 - 553
Doi No: 10.5578/mb.9838 •  PubMed No: 26649412 
Murat SÜTÇÜ, Hacer AKTÜRK, Ayper SOMER, Selda HANÇERLİ TÖRÜN, Zeynep İNCE, Asuman ÇOBAN, Ali AĞAÇFİDAN, Nuran SALMAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine Başvuran Olgularda Hepatit E Virusu Seroprevalansının Araştırılması
Investigation of the Hepatitis E Virus Seroprevalence in Cases Admitted to Hacettepe University Medical Faculty Hospital (1614 defa görüntülendi)
554 - 564
Doi No: 10.5578/mb.9881 •  PubMed No: 26649413 
Nesibe Nur AYDIN, Koray ERGÜNAY, Aydan KARAGÜL, Ahmet PINAR, Dürdal US 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nötropenik Olmayan Yoğun Bakım Hastalarında İnvazif Pulmoner Aspergilloz İçin Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi ve Bronkoalveoler Lavaj Örneklerinde Galaktomannan ve PCR Testlerinin Tanısal Değerinin Belirlenmesi
Evaluation of Risk Factors for Invasive Pulmonary Aspergillosis and Detection of Diagnostic Values of Galactomannan and PCR Methods in Bronchoalveolar Lavage Samples From Non-Neutropenic Intensive Care Unit Patients (1466 defa görüntülendi)
565 - 575
Doi No: 10.5578/mb.9906 •  PubMed No: 26649414 
Selçuk ÖZGER, Kenan HIZEL, Ayşe KALKANCI, Müge AYDOĞDU, Füsun CİVİL, Murat DİZBAY, Gül GÜRSEL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Trakya Bölgesi'ndeki Giardia intestinalis İzolatlarının Genotiplendirilmesi
Genotyping of Giardia intestinalis Isolates in the Thrace Region, Turkey (1717 defa görüntülendi)
576 - 585
Doi No: 10.5578/mb.10107 •  PubMed No: 26649415 
Cemal ÇİÇEK, Nermin ŞAKRU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Erişkin Viseral Leyşmanyaz Olgularının Klinik ve Laboratuvar Bulgularının Değerlendirilmesi
Evaluation of Clinical and Laboratory Findings of Adult Visceral Leishmaniasis Cases (1338 defa görüntülendi)
586 - 593
Doi No: 10.5578/mb.9780 •  PubMed No: 26649416 
Serap URAL, Figen KAPTAN, Nurbanu SEZAK, Sibel EL, Bahar ÖRMEN, Nesrin TÜRKER, Tuna DEMİRDAL, İlknur VARDAR, Pınar ÖZKAN ÇAYIRÖZ, Fulya ÇAKALAĞAOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİLER 
 
 Yedi Yıllık Sürede Klinik Örneklerden İzole Edilen Staphylococcus aureus Suşlarında mecC ve Panton-Valentine Lökosidin Gen Varlığının Araştırılması
Investigation of the Presence of mecC and Panton-Valentine Leukocidin Genes in Staphylococcus aureus Strains Isolated from Clinical Specimens During Seven Years Period (1444 defa görüntülendi)
594 - 599
Doi No: 10.5578/mb.9871 •  PubMed No: 26649417 
Abdullah KILIÇ, Eyüp DOĞAN, Sinem KAYA, Mehmet BAYSALLAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamazların Akım Sitometrisi Yöntemiyle Hızlı Tespiti
Rapid Detection of Extended-Spectrum Beta-Lactamases by Flow Cytometry Method (1359 defa görüntülendi)
600 - 608
Doi No: 10.5578/mb.10166 •  PubMed No: 26649418 
Serhat DUYAN, Abdullah KILIÇ, Soner YILMAZ, Nurittin ARDIÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Atılım Pompalarını Fazla Eksprese Eden Flukonazole Dirençli Candida albicans Suşlarında Bu Genlerin Transkripsiyon Faktörlerindeki Mutasyonların Araştırılması
Investigation of Mutations in Transcription Factors of Efflux Pump Genes in Fluconazole-Resistant Candida albicans Strains Overexpressing the Efflux Pumps (1492 defa görüntülendi)
609 - 618
Doi No: 10.5578/mb.10105 •  PubMed No: 26649419 
Kemal Turan KALKANDELEN, Mine DOLUCA DERELİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Terbinafi n ile Başarılı Olarak Tedavi Edilen Bir Erişkin Nüks Favus Olgusu
A Recurrent Case of Adult Favus Successfully Treated with Terbinafi ne (1556 defa görüntülendi)
619 - 624
Doi No: 10.5578/mb.9901 •  PubMed No: 26649420 
Deniz ERKAN, İlkay KOLUKIRIK, Alpaslan ACAR, Hazal KANDEMİR, Macit İLKİT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Hepatit C Virusunun Genomik Varyasyonları ve Kliniğe Etkileri
Clinical Impact of Hepatitis C Virus Genomic Variations (2354 defa görüntülendi)
625 - 635
Doi No: 10.5578/mb.10245 •  PubMed No: 26649421 
Koray ERGÜNAY, Hakan ABACIOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
Mikrobiyoloji Bülteni Cilt 49, 2015 Yazar ve Konu İndeksi636 - 645