Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 49 Sayı: 3 Temmuz 2015
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 49 Issue: 3 July 2015
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 İlkokul Çocuklarında Streptococcus pyogenes Taşıyıcılığı: M-Protein Tipleri, Pirojenik Toksin Genleri ve İzolatlar Arası Klonal İlişkinin Araştırılması
Carriage of Streptococcus pyogenes in Primary School Children: M-Protein Types, Pyrogenic Toxin Genes, and Investigation of the Clonal Relationships Between the Isolates (1552 defa görüntülendi)
301 - 313
Doi No: 10.5578/mb.9311 
Barış OTLU, Cemşit KARAKURT, Yaşar BAYINDIR, Üner KAYABAŞ, Yusuf YAKUPOĞULLARI, Harika GÖZÜKARA BAĞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Splenektomili Sıçanlarda Kapsüllü İnvazif Streptococcus pneumoniae Sepsisinde Beta-D-Glukanın Koruyucu Etkilerinin Araştırılması
Investigation of The Protective Effects of Beta-D-Glucan Against Invasive Encapsulated Streptococcus pneumoniae Sepsis in Splenectomized Rats (1257 defa görüntülendi)
314 - 326
Doi No: 10.5578/mb.9363 
Dilek VURAL KELEŞ, Hakan USLU, Osman Nuri KELEŞ, Bünyamin ÜNAL, Hamit Hakan ALP 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Birimindeki Hastaların Rektal Kolonizasyonu ile Hastane Enfeksiyonu Arasında Bir İlişki Var mı?
Is There a Relationship Between Rectal Colonization and Nosocomial Infection of Patients in Intensive Care Unit? (1587 defa görüntülendi)
327 - 339
Doi No: 10.5578/mb.9343 
Zuhal YEŞİLBAĞ, Arif Atahan ÇAĞATAY, Aslı KARADENİZ, Seniha BAŞARAN, Günseli ORHUN, Perihan ERGİN ÖZCAN, Halit ÖZSÜT, Haluk ERAKSOY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kurkumin, Timpanostomi Tüpleri Yüzeyinde Pseudomonas aeruginosa Biyofi lminin Oluşmasına Engel Olabilir mi?
Can Curcumin Prevent the Formation of Pseudomonas aeruginosa Biofi lm on the Surface of Tympanostomy Tubes? (2415 defa görüntülendi)
340 - 351
Doi No: 10.5578/mb.9360 
Zafer ÇİFTCİ, Mahmut DENİZ, Hayati GÜNEŞ, Abdullah GÜMÜŞ, Erdoğan GÜLTEKİN, Aynur EREN TOPKAYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Meta-Analiz: Türkiye'de Pseudomonas aeruginosa İzolatlarının Son 11 Yıldaki Antibiyotik Direnç Değişimi
Changes in Antibiotic Resistance of Pseudomonas aeruginosa Isolates Over the Past 11 Years in Turkey: A Meta-Analysis (1590 defa görüntülendi)
352 - 365
Doi No: 10.5578/mb.9734 
Şadiye Berna AYKAN, İhsan Hakkı ÇİFTCİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bazı Bakteri ve Mantarların Virülansının Araştırılmasında Galleria mellonella?nın İn Vivo Model Olarak Kullanılması
Using Galleria mellonella as an In Vivo Model to Study the Virulence of Some Bacterial and Fungal Agents (1436 defa görüntülendi)
366 - 376
Doi No: 10.5578/mb.9701 
Ayşe KALKANCI, Ali Adil FOUAD, Merve ERDOĞAN, Aylin ALTAY, Zemfi ra ALİYEVA, Gülendam BOZDAYI, Kayhan ÇAĞLAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Mersin İlinde Hepatit B Virus Genotip D ile Kronik Enfekte Hastalarda Bazal Kor Promotor/Prekor Gen Bölgesi Mutasyonlarının Karakterizasyonu
Characterization of Basal Core Promoter/Precore Gene Mutations in Chronically Infected Patients with Hepatitis B Virus Genotype D in Mersin Province, Turkey (1528 defa görüntülendi)
377 - 392
Doi No: 10.5578/mb.9479 
Seda TEZCAN, Mahmut ÜLGER, Enver ÜÇBİLEK, Gönül ASLAN, Mehmet Sami SERİN, Orhan SEZGİN, Nuran DELİALİOĞLU, Engin ALTINTAŞ, İlter HELVACI, Gürol EMEKDAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Gansiklovir Tedavisi Alan İmmün Yetmezlikli Hastalarda, CMV UL54 ve UL97 Gen Bölgelerinde Gansiklovir Direncinin Araştırılması
Investigation of Ganciclovir Resistance in CMV UL54 and UL97 Gene Regions in Immunocompromised Patients Receiving Gancyclovir Treatment (3441 defa görüntülendi)
393 - 402
Doi No: 10.5578/mb.9185 
Safiye DELİCE, Selma GÖKAHMETOĞLU, Leylagül KAYNAR, Musa KARAKÜKCÜ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Mersin Bölgesi Kan Donörlerinde Flebovirus Maruziyetinin Serolojik Olarak Araştırılması
Serological Investigation of Phlebovirus Exposure in Blood Donors from the Mediterranean Province of Mersin, Turkey (1289 defa görüntülendi)
403 - 413
Doi No: 10.5578/mb.9765 
Seda TEZCAN, Ender DİNÇER, Mahmut ÜLGER, Didem ÖZGÜR, Semra ERDOĞAN, Aykut ÖZKUL, Gürol EMEKDAŞ, Koray ERGÜNAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Türkiye'de Tespit Edilen İlk MERS Olgusunun Moleküler Tanısı ve Filogenetik Analizi
Molecular Diagnosis and Phylogenetic Analysis of the First MERS Case in Turkey (1427 defa görüntülendi)
414 - 422
Doi No: 10.5578/mb.9247 
Fatma BAYRAKDAR, Ayşe Başak ALTAŞ, Gülay KORUKLUOĞLU, Selmur TOPAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Candida Epidemiyolojisindeki Değişikliklerin Araştırılması
Investigation of the Changes in Candida Epidemiology (1378 defa görüntülendi)
423 - 431
Doi No: 10.5578/mb.9647 
Barış ÇİÇEK, Hava YILMAZ, Esmeray MUTLU YILMAZ, Şaban ESEN, Asuman BİRİNCİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kemik İliği Transplant Hastalarında Encephalitozoon intestinalis ve Enterocytozoon bieneusi Varlığının IFA-MAbs Yöntemiyle Araştırılması
Investigation of the Presence of Encephalitozoon intestinalis and Enterocytozoon bieneusi in Bone Marrow Transplant Patients by IFA-MAbs Method (1223 defa görüntülendi)
432 - 438
Doi No: 10.5578/mb.9809 
Ülfet ÇETİNKAYA, Berna HAMAMCI, Leylagül KAYNAR, Salih KUK, İzzet ŞAHİN, Süleyman YAZAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİ 
 
 Van Bölgesindeki Riskli Gruplarda Borrelia burgdorferi Seropozitifl iği
Seropositivity of Borrelia burgdorferi in Risky Groups in Van Region, Turkey (1337 defa görüntülendi)
439 - 445
Doi No: 10.5578/mb.9329 
Mehmet PARLAK, Yasemin BAYRAM, Aytekin ÇIKMAN, Nesrin CEYLAN, Mustafa BERKTAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Aşısız İki Çocuk Olguda İnvazif Pnömokokal Hastalık: Plevral Ampiyem ve Bakteriyemi
Invasive Pneumococcal Disease in Two Non-Vaccinated Pediatric Cases: Pleural Empyema and Bacteremia (1406 defa görüntülendi)
446 - 453
Doi No: 10.5578/mb.9742 
Saliha KANIK YÜKSEK, Belgin GÜLHAN, Hasan TEZER, Aslınur ÖZKAYA PARLAKAY, Bahriye UZUN KENAN, Hülya SAYED OSKOVİ, Selin NAR ÖTGÜN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Çok İlaca Aşırı Duyarlılık Reaksiyonu Görülen Bir Kot Tüberkülozu ve Göğüs Duvarı Apsesi Olgusu
A Case of Rib Tuberculosis and Chest Wall Abscess with Multi-Drug Hypersensitivity Reactions (1975 defa görüntülendi)
454 - 460
Doi No: 10.5578/mb.9366 
Elçin AKDUMAN ALAŞEHİR, Nesrin SARIMAN, Görkem YAMAN, Müge OLGAÇ, Attila SAYGI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 BCG Aşısına Bağlı Gelişen Disemine Enfeksiyon Sonrası Kronik Granülomatöz Hastalık Tanısı Alan Bir Olgu
A Case Diagnosed with Chronic Granulomatous Disease After Disseminated Infection Following BCG Vaccination (1416 defa görüntülendi)
461 - 466
Doi No: 10.5578/mb.9331 
Güler DELİBALTA, Murat SERİNGEÇ, Oral ÖNCÜL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 On Dört Aylık Bir Çocukta Primer Neisseria meningitidis Konjonktiviti
Primary Neisseria meningitidis Conjunctivitis In a 14-month-old Child (1138 defa görüntülendi)
467 - 472
Doi No: 10.5578/mb.9362 
Gülçin BAYRAMOĞLU, Murat ÇAKIR, Mehmet KOLA, Kurtuluş BURUK, Selçuk KILIÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 

Düzeltme/Erratum
473