Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 49 Sayı: 2 Nisan 2015
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 49 Issue: 2 April 2015
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Ulusal Tüberküloz Laboratuvar Sürveyansına İlk Adım; Ankara, 2011
The First Step for National Tuberculosis Laboratory Surveillance; Ankara, 2011 (1872 defa görüntülendi)
143 - 155
Doi No: 10.5578/mb.9170 
Figen SEZEN, Nurhan ALBAYRAK, Şeref ÖZKARA, Alper KARAGÖZ, Alpaslan ALP, Filiz DUYAR AĞCA, Asiye İNAN SÜER, Tuba MÜDERRİS, İsmail CEYHAN, Rıza DURMAZ, Mustafa ERTEK; Tüberküloz Laboratuvar Sürveyans Ağı (TuLSA) Çalışma Grubu 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Seftazidime Dirençli Pseudomonas aeruginosa İzolatlarında Beta-Laktamazların Moleküler Epidemiyolojisi
Molecular Epidemiology of Beta-Lactamases in Ceftazidime-Resistant Pseudomonas aeruginosa Isolates (1015 defa görüntülendi)
156 - 165
Doi No: 10.5578/mb.8901 
Halil ER, Mustafa ALTINDİŞ, Gülşah AŞIK, Cengiz DEMİR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Deneysel Staphylococcus aureus Yumuşak Doku Enfeksiyonlarında İbuprofenin Yara İyileşmesi Üzerindeki Etkisinin Araştırılması
Investigation of the Effect of Ibuprofen on Wound Healing in Experimental Staphylococcus aureus Soft Tissue Infections (1049 defa görüntülendi)
166 - 180
Doi No: 10.5578/mb.9234 
M. Uğur ÇİTİL, Ergun METE, E. Oğuzhan OĞUZ, Gülçin ABBAN METE, Barbaros ŞAHİN, İlknur KALELİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Brusellozun Serolojik Tanısında Yeni ve Hızlı Bir Yöntem Olan Brucella Coombs Jel Testi ile Diğer Yöntemlerin Karşılaştırılması
Comparison of a New and Rapid Method, Brucella Coombs Gel Test With the Other Methods in the Serological Diagnosis of Brucellosis (1211 defa görüntülendi)
181 - 187
Doi No: 10.5578/mb.8881 
Arzu İRVEM, Fatma Muhterem YÜCEL, Sabahat AKSARAY, Emire BOR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akut Solunum Yolu Enfeksiyonu Olan Hastalarda Solunum Viruslarının Prevalansı ve Mevsimsel Dağılımı, 2002-2014
Prevalence and Seasonal Distribution of Respiratory Viruses in Patients with Acute Respiratory Tract Infections, 2002-2014 (1275 defa görüntülendi)
188 - 200
Doi No: 10.5578/mb.9024 
Candan ÇİÇEK, Ayşe ARSLAN, Haydar Soydaner KARAKUŞ, Mehmet YALAZ, Eylem Ulaş SAZ, Hüsnü PULLUKÇU, Gürsel ÇOK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Dermatofi tozların Laboratuvar Tanısında Polimeraz Zincir Reaksiyonunun Kullanılması
The Use of Polymerase Chain Reaction in Laboratory Diagnosis of Dermatophytosis (986 defa görüntülendi)
201 - 209
Doi No: 10.5578/mb.8703 
Yasin TİRYAKİ, Berna GÜLTEKİN KORKMAZGİL, Mete EYİGÖR, Neriman AYDIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında Maya Türlerinin Tanımlanmasında Sık Kullanılan Ticari Sistemlerin Değerlendirilmesi: Çok Merkezli Bir Çalışma
Evaluation of Common Commercial Systems for the Identifi cation of Yeast Isolates in Microbiology Laboratories: A Multicenter Study (1240 defa görüntülendi)
210 - 220
Doi No: 10.5578/mb.9370 
Nilgün KARABIÇAK, Hatice ULUDAĞ ALTUN, Onur KARATUNA, Gülşen HAZIROLAN, Neriman AKSU, Ali ADİLOĞLU, Işın AKYAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İyatrojenik İmmünosüpresif ve İmmünokompetan Hastalarda Pneumocystis jirovecii Pnömonisi ve Kolonizasyonunun Araştırılması
Investigation of Pneumocystis jirovecii Pneumonia and Colonization in Iatrogenically Immunosuppressed and Immunocompetent Patients (1013 defa görüntülendi)
221 - 230
Doi No: 10.5578/mb.9344 
Soykan ÖZKOÇ, Songül BAYRAM DELİBAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Çorum?da Kistik Ekinokokkoz Ön Tanısı ile Başvuran Hastaların Radyolojik, Biyokimyasal ve Serolojik Analizlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Radiological, Biochemical and Serological Parameters of Patients Prediagnosed as Cystic Echinococcosis in Çorum, Turkey (1072 defa görüntülendi)
231 - 239
Doi No: 10.5578/mb.8656 
A. Semra GÜRESER, Oğuzhan ÖZCAN, Leyla ÖZÜNEL, Zehra İlkay BOYACIOĞLU, Ayşegül TAYLAN ÖZKAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİLER 
 
 Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus İzolatlarının Antibiyotik Direnci ve Azalmış Vankomisin Duyarlılığının Araştırılması: Çok Merkezli Bir Çalışma
Investigation of Antibiotic Resistance Patterns and Reduced Vancomycin Susceptibilities of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Isolates: A Multi-Center Study (1079 defa görüntülendi)
240 - 248
Doi No: 10.5578/mb.9230 
Aytekin ÇIKMAN, Merve AYDIN, Barış GÜLHAN, Mehmet PARLAK, Bilge GÜLTEPE, Yıldız KALAYCI, Fulya BAYINDIR BİLMEN, Sinem SOLMAZ, Tuncer ÖZEKİNCİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nozokomiyal Çok İlaca Dirençli Acinetobacter baumannii İzolatlarında Oksasilinaz Genlerinin Multipleks PCR ile Araştırılması ve Klonal İlişkilerinin Rep-PCR ile Değerlendirilmesi
Investigation of Oxacillinase Genes in Nosocomial Multidrug-Resistant Acinetobacter baumannii Isolates by Multiplex PCR and Evaluation of Their Clonal Relationship with Rep-PCR (960 defa görüntülendi)
249 - 258
Doi No: 10.5578/mb.8884 
Berrin SARI, Irmak BARAN, Sema ALAÇAM, İpek MUMCUOĞLU, Şenol KURŞUN, Neriman AKSU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ayaktan Başvuran Hastaların İdrar Kültürlerinde Üretilen Enterobacteriaceae İzolatlarında Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üretimi: Yedi Yıllık İzlem Sonuçları
Extended-Spectrum Beta-Lactamase Production by Enterobacteriaceae Isolates From Urine Cultures of Outpatients: Results of a 7-Year Follow-Up (1140 defa görüntülendi)
259 - 265
Doi No: 10.5578/mb.9031 
Nevreste ÇELİKBİLEK, Ayşegül GÖZALAN, Birsen ÖZDEM, Fisun KIRCA, Ziya Cibali AÇIKGÖZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kutanöz Leyşmanyazis Tanısında Alternatif Bifazik Nutrient Besiyeri
An Alternative Biphasic Nutrient Medium for the Diagnosis of Cutaneous Leishmaniasis (1019 defa görüntülendi)
266 - 271
Doi No: 10.5578/mb.8913 
Ayşegül AKSOY GÖKMEN, Koray ÖNCEL, Oğuz Alp ÖZDEMİR, Bayram PEKTAŞ, İbrahim ÇAVUŞ, Serdar GÜNGÖR, Berrin UZUN, Selçuk KAYA, Şemsettin KARACA, Erkan YULA, Mustafa DEMİRCİ, Ahmet ÖZBİLGİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 NEMO Mutasyonlu Bir Bebekten İzole Edilen Rifampisine Dirençli Mycobacterium bovis BCG Suşu
Rifampicin-Resistant Mycobacterium bovis BCG Strain Isolated From an Infant With NEMO Mutation (918 defa görüntülendi)
272 - 277
Doi No: 10.5578/mb.8779 
Cengiz ÇAVUŞOĞLU, Neslihan EDEER KARACA, Elif AZARSIZ, Ezgi ULUSOY, Necil KÜTÜKÇÜLER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Antibiyotik Direncinde Dışa Atım Sistemlerinin ve Dirençle Mücadelede Dışa Atım Pompa İnhibitörlerinin Önemi
The Importance of Efflux Systems in Antibiotic Resistance and Efflux Pump Inhibitors in the Management of Resistance (1501 defa görüntülendi)
278 - 291
Doi No: 10.5578/mb.8964 
Abdurrahman AYGÜL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUPLAR 
 
 Hemofagositik Sendrom Sebebi Olarak Bruselloz
Brucellosis as a Cause of Hemophagocytic Syndrome (1103 defa görüntülendi)
292 - 294
Doi No: 10.5578/mb.9332 
Saliha AYDIN, Özgür GÜNAL, Mehmet Hakan TAŞKIN, Aynur ATİLLA, Süleyman Sırrı KILIÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kahramanmaraş'ta Saptanan İki Viseral Leyşmanyazis Olgusu
Two Cases of Visceral Leishmaniasis from Kahramanmaraş, Turkey (695 defa görüntülendi)
295 - 298
Doi No: 10.5578/mb.9135 
İlkay KARAOĞLAN, Fahriye EKŞİ, Handan HAYDAROĞLU ŞAHİN, Mustafa PEHLİVAN, Sema TEKİN ŞAHİN, Vuslat KEÇİK BOŞNAK, Muhammed BİLİCİ, Mustafa NAMIDURU, Tekin KARSLIGİL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
Düzeltme299 - 300