Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 49 Sayı: 1 Ocak 2015
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 49 Issue: 1 January 2015
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Klinik Örneklerden İzole Edilen Staphylococcus aureus Suşlarında Makrolid, Linkozamid ve Streptogramin B Direncinin Fenotipik ve Genotipik Yöntemlerle Araştırılması
Investigation of Macrolide, Lincosamide and Streptogramin B Resistance in Staphylococcus aureus Strains Isolated from Clinical Samples by Phenotypical and Genotypical Methods (1655 defa görüntülendi)
1 - 14
Doi No: 10.5578/mb.8790 
Fatma AYDENİZ OZANSOY, Nural CEVAHİR, İlknur KALELİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Nozokomiyal Escherichia coli İzolatlarında Beta-Laktamaz Gen Oranları ve Klonal İlişkinin Araştırılması
Investigation of Beta-Lactamase Genes and Clonal Relationship Among the Extended-Spectrum Beta-Lactamase Producing Nosocomial Escherichia coli Isolates (1389 defa görüntülendi)
15 - 25
Doi No: 10.5578/mb.8437 
Sündüz GÖRGEÇ, Çiğdem KUZUCU, Barış OTLU, Funda YETKİN, Yasemin ERSOY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Pseudomonas Suşlarında OXA Tipi Karbapenemazların Varlığı: Türkiye'den İlk Bildirim
The Presence of OXA Type Carbapenemases in Pseudomonas Strains: First Report from Turkey (1612 defa görüntülendi)
26 - 34
Doi No: 10.5578/mb.8563 
Fatma ESENKAYA TAŞBENT, Mehmet ÖZDEMİR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Klinik Stenotrophomonas maltophilia İzolatlarında Sınıf 1, 2, 3 İntegron Varlığının ve Antibiyotik Direnci ile İlişkilerinin Araştırılması
Investigation of the Presence of Class 1, 2, 3 Integrons and Their Relationships with Antibiotic Resistance in Clinical Stenotrophomonas maltophilia Isolates (1724 defa görüntülendi)
35 - 46
Doi No: 10.5578/mb.8459 
Egemen USTA, Cafer EROĞLU, Keramettin YANIK, Adil KARADAĞ, Akif Koray GÜNEY, Murat GÜNAYDIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Çok İlaca Dirençli Mycobacterium tuberculosis Kompleks İzolatlarında İkinci Basamak Antitüberküloz İlaç Duyarlılıklarının E-Test Yöntemi ile Değerlendirilmesi
Evaluation of Second-Line Antituberculosis Drug Susceptibilities of Multidrug-Resistant Mycobacterium tuberculosis Complex Isolates by E-Test Method (1451 defa görüntülendi)
47 - 55
Doi No: 10.5578/mb.8602 
Hülya ŞİMŞEK, Gülnur TARHAN, Salih CESUR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Candida Türlerini Tanımlayan Bir Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu Yönteminin Geliştirilmesi
Development of a Real-Time Polymerase Chain Reaction Method for the Identification of Candida Species (1348 defa görüntülendi)
56 - 65
Doi No: 10.5578/mb.8889 
Harun AĞCA, Burcu DALYAN CİLO, Gülşah Ece ÖZMERDİVEN, Sezcan SAĞLAM, Beyza ENER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Candida albicans Maya Hücre Duvarında Eksprese Edilip Hif Duvarında Edilmeyen β-1,2 Mannan Yapılarının Monoklonal Antikorlar ile Gösterilmesi
Demonstration of β-1,2 Mannan Structures Expressed on the Cell Wall of Candida albicans Yeast Form But Not on the Hyphal Form by Using Monoclonal Antibodies (1959 defa görüntülendi)
66 - 76
Doi No: 10.5578/mb.8640 
Cevahir AYDIN, Haluk ATAOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kutanöz Leyşmanyazis Tanısında Direkt Mikroskopi, Kültür ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Direct Microscopy, Culture and Polymerase Chain Reaction Methods for the Diagnosis of Cutaneous Leishmaniasis (1362 defa görüntülendi)
77 - 84
Doi No: 10.5578/mb.8344 
Hatice ERTABAKLAR, Serçin ÖZLEM ÇALIŞKAN, Erengül BODUÇ, Sema ERTUĞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Dışkı Örneklerinde Blastocystis spp. Varlığının Mikroskobik, Kültür ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması
Investigation of the Presence of Blastocystis spp. in Stool Samples with Microscopic, Culture and Molecular Methods (1882 defa görüntülendi)
85 - 97
Doi No: 10.5578/mb.8439 
Gülcan ADIYAMAN KORKMAZ, Funda Doğruman AL, İpek MUMCUOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Aydın İlinde Elde Edilen Blastocystis İzolatlarının Alt Tip Dağılımı ve Klinik Semptomların Değerlendirilmesi
Subtype Distribution of Blastocystis Isolates and Evaluation of Clinical Symptoms Detected in Aydin Province, Turkey (1738 defa görüntülendi)
98 - 104
Doi No: 10.5578/mb.8532 
Sema ERTUĞ, Erdoğan MALATYALI, Hatice ERTABAKLAR, Serçin ÖZLEM ÇALIŞKAN, Bülent BOZDOĞAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kemoterapi Alan Kanserli Hastalarda Encephalitozoon intestinalis ve Enterocytozoon bieneusi Prevalansı
Prevalence of Encephalitozoon intestinalis and Enterocytozoon bieneusi in Cancer Patients Under Chemotherapy (1386 defa görüntülendi)
105 - 113
Doi No: 10.5578/mb.8787 
Berna HAMAMCI, Ülfet ÇETİNKAYA, Veli BERK, Leylagül KAYNAR, Salih KUK, Süleyman YAZAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Türkiye'de Su Kaynaklı Aeromonas spp. İzolatlarında Saptanan İlk QnrS Gen Pozitifliği
Detection of the First QnrS Gene Positivity in Aquatic Aeromonas spp. Isolates in Turkey (1075 defa görüntülendi)
114 - 123
Doi No: 10.5578/mb.8839 
Ertan Emek ONUK, Yeliz TANRIVERDİ ÇAYCI, Ahmet Yılmaz ÇOBAN, Alper ÇİFTCİ, Behire Işıl DİDİNEN, Soner ALTUN, Mehtap SÖĞÜT ÜNLÜ, Aydın DEVECİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİ 
 
 İshalli Hastalarda Patojenik Escherichia coli Kökenlerinin Araştırılması
Investigation of Pathogenic Escherichia coli Strains in Patients with Diarrhea (1324 defa görüntülendi)
124 - 129
Doi No: 10.5578/mb.8822 
Gülten AYDIN TUTAK, Hamdi Murat TUĞRUL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 İmmün Kompetan Bir Hastada Aspergillus protuberus'un Neden Olduğu İlk İnatçı Vajinit Olgusu
The First Case of Persistent Vaginitis Due to Aspergillus protuberus in an Immunocompetent Patient (1116 defa görüntülendi)
130 - 134
Doi No: 10.5578/mb.8397 
Barış Ata BORSA, Gonca ÖZGÜN, Jos HOUBRAKEN, Fırat ÖKMEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nadir Bir Olgu Olarak Küçük Bir Çocukta Hymenolepis diminuta Enfeksiyonu
A Rare Case of Hymenolepis diminuta Infection in a Small Child (1404 defa görüntülendi)
135 - 138
Doi No: 10.5578/mb.8695 
Özge KILINÇEL, Cihadiye Elif ÖZTÜRK, Emrah GÜN, Şükrü ÖKSÜZ, Hakan UZUN, İdris ŞAHİN, Nida KILIÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Amasya'da Tularemi Olgularının Mevsimsel ve Bölgesel Dağılımı
Seasonal and Regional Distribution of Tularemia Cases in Amasya, Turkey (1144 defa görüntülendi)
139 - 141
Doi No: 10.5578/mb.8632 
Keramettin YANIK, Muzaffer SARIAYDIN, M. Önder UZUN, Ahmet Yılmaz ÇOBAN, Halil SEÇİLMİŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ]