Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 48 Sayı: 4 Ekim 2014
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 48 Issue: 4 October 2014
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Hacettepe Üniversitesi Erişkin ve Onkoloji Hastanelerinde Yatan Hastalarda Saptanan Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Bakteriyemilerinde Risk Faktörleri (2004-2011), Antibiyotik Kullanımı ve İzolatların Antimikrobiyal Duyarlılıkları: Yuvalandırılmış Olgu-Kontrol Çalışması
Risk Factors and Antibiotic Use in Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Bacteremia in Hospitalized Patients at Hacettepe University Adult and Oncology Hospitals (2004-2011) and Antimicrobial Susceptibilities of the Isolates: A Nested Case-Control Study (3015 defa görüntülendi)
523 - 537
Doi No: 10.5578/mb.8280 
Özgür ATMACA, Pınar ZARAKOLU KÖŞKER, Ceren KARAHAN, Banu ÇAKIR, Serhat ÜNAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Vankomisine Dirençli Enterokokların Sürveyansında GeneXpert® vanA/vanB PCR Sistemi ile Kültür Yönteminin Karşılaştırılması
Comparison of GeneXpert® vanA/vanB PCR System and Culture Methods in the Surveillance of Vancomycin-Resistant Enterococci (2710 defa görüntülendi)
538 - 544
Doi No: 10.5578/mb.8848 
Hatice ULUDAĞ ALTUN, Çiğdem ATAMAN HATİPOĞLU, Cemal BULUT, Özgen KÖSEOĞLU ESER, Ali Pekcan DEMİRÖZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 CLSI ve EUCAST Önerilerine Göre Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Escherichia coli İdrar İzolatlarında Fosfomisin Duyarlılığı
Fosfomycin Susceptibility of Urinary Escherichia coli Isolates Producing Extended-Spectrum Beta-Lactamase According to CLSI and EUCAST Recommendations (5130 defa görüntülendi)
545 - 555
Doi No: 10.5578/mb.8327 
Sabahat ÇAĞAN AKTAŞ, Serap GENÇER, Ayşe BATIREL, Demet HACISEYİTOĞLU, Serdar ÖZER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Karbapenemlere Dirençli Acinetobacter baumannii Suşlarında OXA Tipi Beta-Laktamazların Araştırılması ve PFGE ile Genotiplendirilmesi
Investigation of OXA Type Beta-Lactamases and PFGE Patterns in Acinetobacter baumannii Strains Resistant to Carbapenems (3353 defa görüntülendi)
556 - 565
Doi No: 10.5578/mb.8274 
Şerafettin KEYİK, Uğur ARSLAN, Hatice TÜRK DAĞI, Tuba SEYHAN, Duygu FINDIK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kan Kültürlerinden İzole Edilen Tek Klonlu Acinetobacter baumannii Suşlarının Karakterizasyonu ve Antibiyotik Direnç Profi llerinin İncelenmesi
Characterization and Determination of Antibiotic Resistance Profi les of a Single Clone Acinetobacter baumannii Strains Isolated from Blood Cultures (2579 defa görüntülendi)
566 - 576
Doi No: 10.5578/mb.8276 
Alper KARAGÖZ, Irmak BARAN, Neriman AKSU, Sümeyra ACAR, Rıza DURMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Postmortem Tüberküloz Tanısında Parafi ne Gömülü Dokularda İki Farklı Gerçek Zamanlı PCR Sisteminin Karşılaştırılması
Comparison of Two Different Real-Time PCR Systems in Postmortem Diagnosis of Tuberculosis in Paraffi n-Embedded Tissues (2550 defa görüntülendi)
577 - 584
Doi No: 10.5578/mb.8299 
Gülhan YAĞMUR, Nurhan ALBAYRAK, Taner DAŞ, Muzaffer YILDIRIM, Ayşe ÖZGÜN, Yalçın BÜYÜK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Antiretroviral Tedavi Almayan Olgularda HIV-1 Primer İlaç Direnci Mutasyonlarının Araştırılması
Investigation of HIV-1 Primary Drug Resistance Mutations in Antiretroviral Therapy-Naive Cases (3914 defa görüntülendi)
585 - 595
Doi No: 10.5578/mb.8321 
Tülay YALÇINKAYA, Şükran KÖSE 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kronik Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalarda Paraoksonaz-1 Gen Polimorfi zmi ile Tedaviye Yanıt Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Investigation of the Association Between Paraoxonase-1 Gene Polymorphisms and Response to Therapy in Chronic Hepatitis C Patients (2391 defa görüntülendi)
596 - 605
Doi No: 10.5578/mb.8202 
Kazım KIRATLI, Hanefi Cem GÜL, Cumhur ARTUK, Salih KOZAN, Ali ÖZTUNA, Yusuf TUNCA, Can Polat EYİGÜN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Mersin İli Kan Donörlerinde Flavivirus Seroepidemiyolojisi
Flavivirus Seroepidemiology in Blood Donors in Mersin Province, Turkey (3092 defa görüntülendi)
606 - 617
Doi No: 10.5578/mb.8301 
Seda TEZCAN, Serpil KIZILDAMAR, Mahmut ÜLGER, Gönül ASLAN, Naci TİFTİK, Aykut ÖZKUL, Gürol EMEKDAŞ, Matthias NIEDRIG, Koray ERGÜNAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Hepatit B Serolojik Testlerinin Uygunsuz Kullanımı, Kütahya
Inappropriate Use of Serological Tests for Hepatitis B Virus in Evliya Celebi Education and Research Hospital of Dumlupinar University, Kutahya (2753 defa görüntülendi)
618 - 627
Doi No: 10.5578/mb.8080 
Özlem GENÇ, Evrim AKSU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Trichosporon spp. Suşlarında Bazı Virülans Faktörlerin Araştırılması
Investigation of Some Virulence Factors in Trichosporon spp. Strains (2084 defa görüntülendi)
628 - 638
Doi No: 10.5578/mb.7950 
Feyza DEMİR, Semra KUŞTİMUR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Atovakuon ve Astragalus Kombinasyonunun Akut Toksoplazmozlu Fare Modeli Tedavisi ve IL-2, IL-12, IFN-γ Düzeyleri Üzerindeki Etkileri
Effects of Atovaquone and Astragalus Combination on the Treatment and IL-2, IL-12, IFN-γ Levels on Mouse Models of Acute Toxoplasmosis (3245 defa görüntülendi)
639 - 651
Doi No: 10.5578/mb.8025 
Neşe SÖNMEZ, Özden BÜYÜKBABA BORAL, Kamber KAŞALİ, Fatma TEKELİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİLER 
 
 Solunum Virusları ve İnfl uenza A Virus Alt Tiplerinin Multipleks PCR Yöntemi ile Aynı Anda Saptanması
Simultaneous Detection of Respiratory Viruses and Infl uenza A Virus Subtypes Using Multiplex PCR (2551 defa görüntülendi)
652 - 660
Doi No: 10.5578/mb.8221 
Candan ÇİÇEK, Nuri BAYRAM, Murat ANIL, Figen GÜLEN, Hüsnü PULLUKÇU, Eylem Ulaş SAZ, Canan TELLİ, Gürsel ÇOK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Giresun'da Su Örneklerinde Toxoplasma gondii'nin Polimeraz Zincir Reaksiyonu ve İlmiğe Dayalı İzotermal Amplifikasyon Yöntemleriyle Araştırılması
Investigation on Toxoplasma gondii by Polymerase Chain Reaction and Loop-Mediated Isothermal Amplifi cation in Water Samples from Giresun, Turkey (2008 defa görüntülendi)
661 - 668
Doi No: 10.5578/mb.8098 
Elif DEMİREL, Zeynep KOLÖREN, Ülkü KARAMAN, Emine AYAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Nötropenik Ateşin Ender Bir Nedeni: Bruselloz
An Unusual Cause of Febrile Neutropenia: Brucellosis (1885 defa görüntülendi)
669 - 673
Doi No: 10.5578/mb.8082 
Soner SOLMAZ, Süheyl ASMA, Hakan ÖZDOĞU, Mahmut YERAL, Tuba TURUNÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Böbrek Nakli Alıcısında Batı Nil Virusuna Bağlı Meningoensefalit
Meningoencephalitis Caused by West Nile Virus in a Renal Transplant Recipient (2724 defa görüntülendi)
674 - 682
Doi No: 10.5578/mb.8212 
Muhittin ERTİLAV, Aykut ÖZKUL, Ayşın ZEYTİNOĞLU, Sait ŞEN, Savaş SİPAHİ, Hüseyin TÖZ, Ömer KİTİŞ, Cenk ERASLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Türkiye'de İlk Kez Saptanan Hepatit B Virus Genotip E Enfeksiyonu
Hepatitis B Virus Genotype E Infection in Turkey: The Detection of the First Case (1921 defa görüntülendi)
683 - 688
Doi No: 10.5578/mb.4769 
Murat SAYAN, Tamer ŞANLIDAĞ, Sinem AKÇALI, Ayşe ARIKAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Genital İnsan Papillomavirus Enfeksiyonlarının Moleküler Tanısında Karşılaşılan Sorunlar ve Yeni Gelişmeler
Current Problems and Recent Advances in the Molecular Diagnosis of Genital Human Papillomavirus Infections (3328 defa görüntülendi)
689 - 706
Doi No: 10.5578/mb.7631 
Fatih ŞAHİNER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUPLAR 
 
 Servikal Lenfadenitlerin Etiyolojisinde Tüberküloz ve Tularemi Ayırıcı Tanısı
Tuberculosis and Tularemia as Part of the Differential Diagnosis in Cervical Lymphadenitis (2218 defa görüntülendi)
707 - 708
Doi No: 10.5578/mb.7657 
Ergenekon KARAGÖZ, Asım ÜLÇAY, Mustafa HATİPOĞLU, Vedat TURHAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ülkemizdeki NDM-1 Olgu ve Salgınları
NDM-1 Cases and Outbreaks in Turkey (1695 defa görüntülendi)
709 - 710
Doi No: 10.5578/mb.8334 
Keramettin YANIK, Akif Koray GÜNEY, Adil KARADAĞ, Cafer EROĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
Mikrobiyoloji Bülteni Cilt 48, 2014 Yazar ve Konu İndeksi711 - 720