Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 48 Sayı: 3 Temmuz 2014
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 48 Issue: 3 July 2014
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter baumannii Suşlarında Beta-Laktamaz Kaynaklı Direncin Moleküler Karakterizasyonu
Molecular Characterization of Beta-Lactamase-Associated Resistance in Acinetobacter baumannii Strains Isolated from Clinical Samples (3569 defa görüntülendi)
365 - 376
Doi No: 10.5578/mb.7796 
Hakan KESKİN, Alper TEKELİ, İştar DOLAPÇI, Duygu ÖCAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Stafilokokların Pozitif Kan Kültür Şişelerinden MALDI-TOF MS Sistemi ile Direkt Olarak Tanımlanması
Identification of Staphylococci Directly from Positive Blood Culture Bottles by MALDI-TOF MS System (3606 defa görüntülendi)
377 - 384
Doi No: 10.5578/mb.7873 
Abdullah KILIÇ, Mehmet BAYSALLAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 BACTEC MGITTM Pozitif Kültürlerden Mycobacterium Türlerinin Oligo-FISH ve PNA-FISH Yöntemleriyle Tanımlanması
Identification of Mycobacterium Species from BACTEC MGITTM Positive Cultures with Oligo-FISH and PNA-FISH Methods (2763 defa görüntülendi)
385 - 401
Doi No: 10.5578/mb.7876 
Gülay BÖREKÇİ, Gönül ASLAN, Esin AYDIN, Mark J. FIANDACA, Henrik STENDER, Natuschka M. LEE, Yusuf ÖZKUL, Gürol EMEKDAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Helicobacter pylori CagA Antikorlarının Saptanması İçin Rekombinant Bir CagA Proteininin Üretilmesi
Production of a Recombinant CagA Protein for the Detection of Helicobacter pylori CagA Antibodies (3228 defa görüntülendi)
402 - 412
Doi No: 10.5578/mb.7642 
Miray AKGÜÇ, Ersin KARATAYLI, Esra ÇELİK, Duygu KOYUNCU, İnci ÇELİK, Senem Ceren KARATAYLI, Ali ÖZDEN, A. Mithat BOZDAYI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Tularemi Türkiye'nin Kuzeyinden Güneyine Doğru Yayılıyor: Kahramanmaraş?da Küçük Bir Salgın
Tularemia is Spreading from North to South Side of Turkey: A Small Outbreak in Kahramanmaras, Turkey (3083 defa görüntülendi)
413 - 419
Doi No: 10.5578/mb.7789 
İlkay BOZKURT, Selçuk KILIÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ege Bölgesi'nde İzole Edilen HIV-1 İzolatlarının Alttip Dağılımının pol Gen Bölgesi Filogenetik Analizi ve Otomatize Araçlar Kullanılarak Belirlenmesi
HIV-1 Subtype Distribution Determined by Phylogenetic Analysis of pol Gene Sequences and Automated Subtyping Tools among HIV-1 Isolates from the Aegian Region of Turkey (3216 defa görüntülendi)
420 - 428
Doi No: 10.5578/mb.7609 
Servet ULUER BİÇEROĞLU, İmre ALTUĞLU, Arzu NAZLI ZEKA, Deniz GÖKENGİN, Rüçhan YAZAN SERTÖZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Kronik Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalarda Hepatit C Virus Genotipleri: Beş Yıllık Sonuçların Değerlendirilmesi
Distribution of Hepatitis C Virus Genotypes among Patients with Chronic Hepatitis C Infection in Akdeniz University Hospital, Antalya, Turkey: A Five-Year Evaluation (2898 defa görüntülendi)
429 - 437
Doi No: 10.5578/mb.7685 
İmran SAĞLIK, Derya MUTLU, Gözde ÖNGÜT, Dilara İNAN, Dilara ÖĞÜNÇ, Rabia CAN SARINOĞLU, Betil ÖZHAK BAYSAN, Meral GÜLTEKİN, Dilek ÇOLAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida Türlerinin Tanımlanmasında PhoenixTM Yeast ID Panel ile API® ID 32C Ticari Sistemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of PhoenixTM Yeast ID Panel and API® ID 32C Commercial Systems for the Identification of Candida Species Isolated from Clinical Samples (3368 defa görüntülendi)
438 - 448
Doi No: 10.5578/mb.7827 
Ülkü GAYIBOVA, Burcu DALYAN CİLO, Harun AĞCA, Beyza ENER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Trichophyton mentagrophytes ve Trichophyton rubrum Kökenlerinin FT-IR Spektroskopi ile Ayrımında Tween-80 Etkisi
The Effect of Tween-80 on the Differentiation of Trichophyton mentagrophytes and Trichophyton rubrum Strains with FT-IR Spectroscopy (2673 defa görüntülendi)
449 - 460
Doi No: 10.5578/mb.7926 
Çağrı ERGİN, Macit İLKİT, Yaşar GÖK, Ahmet Hilmi ÇON, Mustafa Zafer ÖZEL, Nilgün KABAY, Aylin DÖĞEN, Yasemin BAYGU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Alveoler Ekinokokkozun Serolojik Tanısında EgHF, Em2 ve EmII/3-10 Antijenleri ile Hazırlanan ELISA Yöntemlerinin Tanısal Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Diagnostic Value of the ELISA Tests Developed by Using EgHF, Em2 and EmII/3-10 Antigens in the Serological Diagnosis of Alveolar Echinococcosis (2263 defa görüntülendi)
461 - 468
Doi No: 10.5578/mb.7742 
Bayram PEKTAŞ, Nazmiye ALTINTAŞ, Nezahat AKPOLAT, Bruno GOTTSTEIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİLER 
 
 Klinik Stafilokok İzolatlarında Makrolid-Linkozamid-Streptogramin B (MLSB) Direnç Fenotipleri ve Telitromisin Etkinliğinin Araştırılması
Macrolide-Lincosamide-Streptogramin B (MLSB) Resistance Phenotypes in Clinical Staphylococcus Isolates and Investigation of Telithromycin Activity (3361 defa görüntülendi)
469 - 476
Doi No: 10.5578/mb.7748 
Berrin UZUN, Serdar GÜNGÖR, Bayram PEKTAŞ, Ayşegül AKSOY GÖKMEN, Erkan YULA, Funda KOÇAL, Selçuk KAYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Aydın İli Kan Donörlerinde Bartonella henselae ve Bartonella quintana Seroprevalansı
Seroprevalence of Bartonella henselae and Bartonella quintana in Blood Donors in Aydin Province, Turkey (3225 defa görüntülendi)
477 - 483
Doi No: 10.5578/mb.7598 
Neriman AYDIN, Rıfat BÜLBÜL, Murat TELLİ, Berna GÜLTEKİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kronik Hepatit C Hastalarının Genotip Dağılımının Araştırılması
Investigation of Hepatitis C Virus Genotype Distribution in Patients with Chronic Hepatitis C Infections in Antalya Training and Research Hospital, Turkey (3062 defa görüntülendi)
484 - 490
Doi No: 10.5578/mb.7288 
Yeşim ÇEKİN, Nilgün GÜR, Ayhan Hilmi ÇEKİN, İmre ALTUĞLU, Rüçhan YAZAN SERTÖZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Klinik Aspergillus spp. İzolatlarında Virülans Faktörü Olarak Asit Proteinaz ve Fosfolipaz Aktivitelerinin Araştırılması
Investigation of Acid Proteinase and Phospholipase Activity as Virulence Factors in Clinical Aspergillus spp. Isolates (2918 defa görüntülendi)
491 - 494
Doi No: 10.5578/mb.7782 
Asuman BİRİNCİ, Kemal BİLGİN, Yeliz TANRIVERDİ ÇAYCI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Bardet-Biedl Sendromlu Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Bir Hastada Elizabethkingia meningosepticum Bakteriyemisi
Elizabethkingia meningosepticum Bacteremia in a Patient with Bardet-Biedl Syndrome and Chronic Renal Failure (3240 defa görüntülendi)
495 - 500
Doi No: 10.5578/mb.7798 
Burcu BAYRAK, Muzaffer FİNCANCI, Umut Devrim BİNAY, Cansu ÇİMEN, Gülay Ülkü ÖZKANTAR ÜNLÜGÜNEŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İmmün Kompetan Bir Hastada Vorikonazol ile Tedavi Edilen Cladophilaphora bantiana Beyin Apsesi
Cladophilaphora bantiana Brain Abscess Treated with Voriconazole in an Immunocompetent Patient (3195 defa görüntülendi)
501 - 506
Doi No: 10.5578/mb.7368 
Mustafa Altay ATALAY, Ayşe Nedret KOÇ, Sümeyra KOYUNCU, Ayşegül ULU KILIÇ, Ali KURTSOY, Emine ALP MEŞE 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nadir Görülen Bir Beyin Apsesi Etkeni: Nörotoksokariazis
A Rarely Seen Cause of Brain Abscess: Neurotoxocariasis (2717 defa görüntülendi)
507 - 511
Doi No: 10.5578/mb.7693 
Esra ERDEM KIVRAK, Oğuz Reşat SİPAHİ, Metin KORKMAZ, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, Hüsnü PULLUKÇU, Bilgin ARDA, Tansu YAMAZHAN, Sercan ULUSOY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Wohlfahrtia magnifica'dan Kaynaklanan Gingival Miyaz Olgusu
A Case of Gingival Myiasis Caused by Wohlfahrtia magnifica (3385 defa görüntülendi)
512 - 517
Doi No: 10.5578/mb.7563 
Eda ÇETİN ÖZDEMİR, Fahriye EKŞİ, Süleyman Ziya ŞENYURT, Kemal ÜSTÜN, İlkay KARAOĞLAN, Kamile ERCİYAS 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Karadeniz Bölgesi Hepatit C Virus Genotip Belirlenmesine Katkı: Yüksek Hasta Kapasiteli Tek Merkez Verileri, Zonguldak
Contribution to Determination of Hepatitis C Virus Genotypes in Black Sea Region: Data from Single High Volume Center in Zonguldak, Turkey (1955 defa görüntülendi)
518 - 520
Doi No: 10.5578/mb.7283 
Tarık AKAR, Aynur AYNİOĞLU, Gökhan DİNDAR, Taner BABÜR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
Düzeltme521