Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 48 Sayı: 2 Nisan 2014
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 48 Issue: 2 April 2014
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Salmonella enterica Serotip Paratyphi B Klinik İzolatlarının Moleküler Epidemiyolojisi, Antimikrobiyal Direnci ve Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamazlarının Karakterizasyonu
Molecular Epidemiology, Antimicrobial Resistance and Characterization of Extended-Spectrum Beta-Lactamases of Salmonella enterica Serotype Paratyphi B Clinical Isolates (3509 defa görüntülendi)
191 - 200
Doi No: 10.5578/mb.7389 •  PubMed No: 24819257 
Gülçin BAYRAMOĞLU, Osman Birol ÖZGÜMÜŞ, Fetiye KOLAYLI, Ahu KAMBUROĞLU, Yeşim BEŞLİ, Uğur DİNÇ, İlknur TOSUN, Faruk AYDIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Klinik Örneklerden İzole Edilen Trimetoprim-Sülfametoksazole Dirençli Stenotrophomonas maltophilia Suşlarında İntegron, sul1-2 ve dfr Genlerinin Araştırılması
Investigation of Integrons, sul1-2 and dfr Genes in Trimethoprim-Sulfametoxazole-Resistant Stenotrophomonas maltophilia Strains Isolated from Clinical Samples (3153 defa görüntülendi)
201 - 212
Doi No: 10.5578/mb.7262 •  PubMed No: 24819258 
Esra ÖZKAYA, Faruk AYDIN, Gülçin BAYRAMOĞLU, Celal Kurtuluş BURUK, Cemal SANDALLI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Trakya Bölgesi'nde Farelerde Kültür, Seroloji ve Moleküler Yöntemlerle Francisella tularensis Varlığının Aranması
Investigation of the Presence of Francisella tularensis by Culture, Serology and Molecular Methods in Mice of Thrace Region, Turkey (2193 defa görüntülendi)
213 - 222
Doi No: 10.5578/mb.7028 •  PubMed No: 24819259 
Gülizar ÜNAL YILMAZ, Şaban GÜRCAN, Beytullah ÖZKAN, Aynur KARADENİZLİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Orta Prevalanslı Bölgede Akciğer ve Akciğer Dışı Tüberküloz Tanısında Xpert MTB/RIF Testinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Xpert MTB/RIF Assay for the Diagnosis of Pulmonary and Extrapulmonary Tuberculosis in an Intermediate-Prevalence Setting (4016 defa görüntülendi)
223 - 232
Doi No: 10.5578/mb.7456 •  PubMed No: 24819260 
Nuri ÖZKÜTÜK, Süheyla SÜRÜCÜOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Beş Yaş Altı Çocuklarda Gastroenterite Neden Olan Yedi Farklı RNA Virusunun Araştırılması
Investigation of Seven Different RNA Viruses Associated with Gastroenteritis in Children Under Five Years Old (2457 defa görüntülendi)
233 - 241
Doi No: 10.5578/mb.7374 •  PubMed No: 24819261 
Shamim AKHTER, Buse TÜREGÜN, Mehmet KIYAN, Devran GERÇEKER, Haluk GÜRİZ, Fikret ŞAHİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bronşiyolit Tanısı Alan 0-2 Yaş Grubu Çocuklarda İnsan Bokavirus ve Diğer Solunum Viruslarının Sıklığının Araştırılması
Determination of the Frequency of Human Bocavirus and Other Respiratory Viruses Among 0-2 Years Age Group Children Diagnosed as Acute Bronchiolitis (5621 defa görüntülendi)
242 - 258
Doi No: 10.5578/mb.7575 •  PubMed No: 24819262 
Mustafa UYAR, Necdet KUYUCU, Seda TEZCAN, Gönül ASLAN, Bahar TAŞDELEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 2012-2013 Kızamık Salgını Sürecinde Ankara'da Saptanan 44 Çocuk Olgunun Değerlendirilmesi ve İki Olgudan Elde Edilen Virusların Moleküler Analizi
Evaluation of 44 Pediatric Measles Cases Detected in Ankara, Turkey During 2012-2013 Epidemic and Molecular Characterization of the Viruses Obtained from Two Cases (2832 defa görüntülendi)
259 - 270
Doi No: 10.5578/mb.7024 •  PubMed No: 24819263 
Özge METİN, Gönül TANIR, Fatma Nur ÖZ, Atila Taner KALAYCIOĞLU, Sultan YOLBAKAN, Nilden TUYGUN, Gülsüm İclal BAYHAN, Türkan AYDIN TEKE, Gülay KORUKLUOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kronik Hepatit B ve C Hastalarında IL-1 Beta, IL-1 Reseptör Antagonisti ve IL-8 Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması
Investigation of IL-1 Beta, IL-1 Receptor Antagonist and IL-8 Gene Polymorphisms in Patients with Chronic Hepatitis B and C (3011 defa görüntülendi)
271 - 282
Doi No: 10.5578/mb.7219 •  PubMed No: 24819264 
Gülay BÖREKÇİ, Sevim KARAKAŞ ÇELİK, Özlem KANDEMİR, Nurcan ARAS, Serap YALIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Gebelerde Toksoplazmoz Seroprevalansının Değerlendirilmesi ve Bir Tanı Algoritmasının Oluşturulması
Evaluation of the Toxoplasmosis Seroprevalence in Pregnant Women and Creating a Diagnostic Algorithm (5877 defa görüntülendi)
283 - 291
Doi No: 10.5578/mb.7000 •  PubMed No: 24819265 
İpek MUMCUOĞLU, Alparslan TOYRAN, Feyza ÇETİN, Feride Alaca COŞKUN, Irmak BARAN, Neriman AKSU, Altan AKSOY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Çevresel Örneklerde Cryptococcus neoformans Taramaları İçin Patlıcan (Solanum melongena) Agarın Yeni Bir Besiyeri Olarak Değerlendirilmesi
Evaluation of a New Medium, Eggplant (Solanum melongena) Agar as a Screening Medium for Cryptococcus neoformans in Environmental Samples (2859 defa görüntülendi)
292 - 299
Doi No: 10.5578/mb.7450 •  PubMed No: 24819266 
Mustafa ŞENGÜL, Çağrı ERGİN, Tuğba KARTAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Laboratuvar Güvenliğinde "5S" Yönteminin Uygulaması ve Çalışan Memnuniyeti Üzerine Etkisi
Implementation of "5S" Methodology in Laboratory Safety and Its Effect on Employee Satisfaction (4988 defa görüntülendi)
300 - 310
Doi No: 10.5578/mb.7053 •  PubMed No: 24819267 
Yavuz DOĞAN, Aydan ÖZKÜTÜK, Özlem DOĞAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİLER 
 
 Karbapeneme Dirençli Acinetobacter baumannii İzolatlarına Karşı Sulbaktam ile İmipenem, Meropenem ve Sefoperazon Kombinasyonlarının İn Vitro Sinerjistik Aktivitesi
In Vitro Synergistic Activity of Sulbactam in Combination with Imipenem, Meropenem and Cefoperazone Against Carbapenem-Resistant Acinetobacter baumannii Isolates (2358 defa görüntülendi)
311 - 315
Doi No: 10.5578/mb.7104 •  PubMed No: 24819268 
Hatice TÜRK DAĞI, Halit KUŞ, Uğur ARSLAN, İnci TUNCER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hastane Enfeksiyonu Etkeni Olan Acinetobacter baumannii İzolatları Arasındaki Klonal İlişkinin Rep-PCR ile Araştırılması
Investigation of The Clonal Relationship Between Nosocomial Acinetobacter baumannii Isolates by Rep-PCR (2247 defa görüntülendi)
316 - 324
Doi No: 10.5578/mb.7225 •  PubMed No: 24819269 
Harun GÜLBUDAK, Gönül ASLAN, Seda TEZCAN, Gülden ERSÖZ, Mahmut ÜLGER, Feza OTAĞ, Necdet KUYUCU, Gürol EMEKDAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Flukonazole Dirençli Candida albicans İzolatlarında Atım Pompa Ekspresyonlarının Araştırılması
Investigation of the Expression Levels of Efflux Pumps in Fluconazole-Resistant Candida albicans Isolates (4410 defa görüntülendi)
325 - 334
Doi No: 10.5578/mb.7213 •  PubMed No: 24819270 
Sinem GÜLAT, Mine DOLUCA DERELİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dokuz Yıllık Kutanöz Leyşmanyazis Olgularının Değerlendirilmesi
A Nine-Year Evaluation of Cutaneous Leishmaniasis Patients in Diyarbakir Training and Research Hospital, Turkey (2203 defa görüntülendi)
335 - 340
Doi No: 10.5578/mb.7265 •  PubMed No: 24819271 
Mine TURHANOĞLU, Semahat ALP ERDAL, Fulya BAYINDIR BİLMAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ülkemizde Tıbbi Mikrobiyoloji, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Dallarında Yapılan Tıpta Uzmanlık ve Doktora Tezlerinin Uluslararası Dergilerde Yayına Dönüşüm Oranları
Publication Rates of Turkish Medical Specialty and Doctorate Theses on Medical Microbiology, Clinical Microbiology and Infectious Diseases Disciplines in International Journals (3858 defa görüntülendi)
341 - 345
Doi No: 10.5578/mb.7003 •  PubMed No: 24819272 
Oğuz Reşat SİPAHİ, Derya ÇAĞLAYAN SERİN, Hüsnü PULLUKÇU, Meltem TAŞBAKAN, Demet KÖSELİ ULU, Tansu YAMAZHAN, Bilgin ARDA, Hilal SİPAHİ, Sercan ULUSOY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Streptococcus pneumoniae Serotip 35F'ye Bağlı Pnömokokal Menenjitli Bir Çocuk Olgu
A Pediatric Case of Pneumococcal Meningitis Due to Streptococcus pneumoniae Serotype 35F (2268 defa görüntülendi)
346 - 350
Doi No: 10.5578/mb.6852 •  PubMed No: 24819273 
Soner Sertan KARA, Meltem POLAT, Anıl TAPISIZ, Selin NAR ÖTGÜN, Hasan TEZER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Probiyotik Tedavisinden Sonra Yaşlı Bir Hastada Gelişen Saccharomyces cerevisiae Fungemisi
Saccharomyces cerevisiae Fungemia in an Elderly Patient Following Probiotic Treatment (2624 defa görüntülendi)
351 - 355
Doi No: 10.5578/mb.6970 •  PubMed No: 24819274 
Zehra EREN, Yeşim GÜROL, Meral SÖNMEZOĞLU, Hatice Şeyma EREN, Gülden ÇELİK, Gülçin KANTARCI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Diyabetik Bir Hastada Sarcophaga spp. Larvalarının Neden Olduğu Kutanöz Miyazis
Cutanous Myiasis Caused by Sarcophaga spp. Larvae in a Diabetic Patient (2505 defa görüntülendi)
356 - 361
Doi No: 10.5578/mb.7107 •  PubMed No: 24819275 
Filiz DEMİREL KAYA, Ömer ORKUN, Ayşe ÇAKMAK, Ahmet Çağkan İNKAYA, Sibel ERGÜVEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Scedosporium apiospermum'a Bağlı Fungal Keratit: Ülkemizden İlk Olgu-Yorum
Fungal keratitis caused by Scedosporium apiospermum: First report from Turkey-Comment (2115 defa görüntülendi)
362 - 363
Doi No: 10.5578/mb.7087 •  PubMed No: 24819276 
Mustafa Altay ATALAY, Ayşe Nedret KOÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
Düzeltme364