Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 48 Sayı: 1 Ocak 2014
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 48 Issue: 1 January 2014
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Türkiye'de İnvazif Streptokok Enfeksiyonlarının Epidemiyolojisi, Klinik ve Mikrobiyolojik Özellikleri, 2010-2011
Epidemiology, Clinical and Microbiological Characteristics of Invasive Streptococcal Infections in Turkey, 2010-2011 (3070 defa görüntülendi)
1 - 13
Doi No: 10.5578/mb.6788 •  PubMed No: 24506711 
Aynur Eren TOPKAYA, Ahmet BALIKCI, Faruk AYDIN, Gülşen HASÇELİK, Tuba KAYMAN, Recep KESLİ, Şöhret AYDEMİR, Işın AKYAR, Aslı GÖKALP, Günnur DÜNDAR, Nezahat GÜRLER, Duygu PERÇİN, Duygu FINDIK, Haluk AVUNDUK, Banu BAYRAKTAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Türkiye'nin Orta Karadeniz Bölgesinde Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Kökenlerinin Enfeksiyözite-Rezistotip-Genotip Kümelenmesi
Infectivity-Resistotype-Genotype Clustering of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Strains in the Central Blacksea Region of Turkey (3777 defa görüntülendi)
14 - 27
Doi No: 10.5578/mb.6589 •  PubMed No: 24506712 
Şule KIRCA YILMAZ, İbrahim Çağatay ACUNER, Birgit STROMMENGER, Yüksel BEK, Wolfgang WITTE 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesinde Florokinolon Kullanımının Hastane Kökenli MRSA Enfeksiyonu Gelişimine ve Prognoza Etkisi
The Effect of Fluoroquinolone Use in the Respiratory Intensive Care Unit on the Development of Hospital-Acquired MRSA Infection and Its Prognosis (3371 defa görüntülendi)
28 - 39
Doi No: 10.5578/mb.6592 •  PubMed No: 24506713 
Nigar DİRİCAN, A. Tolga ÖZ, Hüsnü PULLUKÇU, Şöhret AYDEMİR, Feza BACAKOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Staphylococcus aureus Metisilin Direncinin Hızlı Saptanmasında Nitrat Redüktaz Testi: Bir Sınır Değer Duyarlılık Test Yöntemi
Nitrate Reductase Assay for the Rapid Detection of Staphylococcus aureus Methicillin Resistance: A Breakpoint Susceptibility Testing Method (2538 defa görüntülendi)
40 - 47
Doi No: 10.5578/mb.6614 •  PubMed No: 24506714 
Ahmet Yılmaz ÇOBAN, Uğur DEMİRPEK, Alper ÇİFTÇİ, Bülent BOZDOĞAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter baumannii ve Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Sınıf 1 ve 2 İntegron Taşıyıcılığı ve Yeni Bir Gen Kaseti Birlikteliği: blaOXA-11-cmlA7
Carriage of Class 1 and 2 Integrons in Acinetobacter baumannii and Pseudomonas aeruginosa Isolated from Clinical Specimens and a Novel Gene Cassette Array: blaOXA-11-cmlA7 (4275 defa görüntülendi)
48 - 58
Doi No: 10.5578/mb.6603 •  PubMed No: 24506715 
Fırat Zafer MENGELOĞLU, Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK, Esra KOÇOĞLU, Cemal SANDALLI, Emine Esra BUDAK, Osman Birol ÖZGÜMÜŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İnvazif Enfeksiyonlara Neden Olan GSBL Pozitif Enterobacteriaceae İzolatlarında Karbapenem Direnci
Carbapenem Resistance in ESBL Positive Enterobacteriaceae Isolates Causing Invasive Infections (3599 defa görüntülendi)
59 - 69
Doi No: 10.5578/mb.7181 •  PubMed No: 24506716 
Özgen KÖSEOĞLU ESER, Hatice ALTUN ULUDAĞ, Alper ERGİN, Barış BORAL, Burçin ŞENER, Gülşen HASÇELİK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Çok İlaca Dirençli Acinetobacter baumannii İzolatlarında Virülans Faktörlerinin Araştırılması
Investigation of the Virulence Factors of Multidrug-Resistant Acinetobacter baumannii Isolates (4096 defa görüntülendi)
70 - 81
Doi No: 10.5578/mb.6981 •  PubMed No: 24506717 
Bayrı ERAÇ, Fethiye Ferda YILMAZ, Mine HOŞGÖR LİMONCU, İsmail ÖZTÜRK, Şöhret AYDEMİR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Escherichia coli ve Klebsiella spp. İzolatlarında Plazmid Kaynaklı AmpC Beta-Laktamaz Üretiminin Araştırılması
Detection of Plasmid-Mediated AmpC Beta-Lactamase Production in Escherichia coli and Klebsiella spp. Isolates (2417 defa görüntülendi)
82 - 93
Doi No: 10.5578/mb.6716 •  PubMed No: 24506718 
Hilal BALIKÇI, Z. Cibali AÇIKGÖZ, Selda GÜVENMAN, Nevreste ÇELİKBİLEK, Birsen ÖZDEM 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İlaç, Kozmetik ve Gıda Ürünlerinde Kullanılan Bazı Koruyucuların Antimikrobiyal ve Antibiyofilm Etkisinin Araştırılması
Investigation of Antimicrobial and Antibiofi lm Effects of Some Preservatives Used in Drugs, Cosmetics and Food Products (5296 defa görüntülendi)
94 - 105
Doi No: 10.5578/mb.6758 •  PubMed No: 24506719 
Nihal GÜVEN, Fatma KAYNAK ONURDAĞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Suriye İç Savaşı Sonrası Nizip'te Kutanöz Leyşmanyazis Olguları
Cutaneous Leishmaniasis Cases in Nizip, Turkey After the Syrian Civil War (2355 defa görüntülendi)
106 - 113
Doi No: 10.5578/mb.6359 •  PubMed No: 24506720 
İsmail Serkan SALMAN, Ahmet VURAL, Ahmet ÜNVER, Suzan SAÇAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Entamoeba histolytica'nın Tanısında Direkt Mikroskopi, Kültür, ELISA ve Moleküler Yöntemlerin Karşılaştırılması
Comparison of Direct Microscopy, Culture, ELISA and Molecular Methods for the Diagnosis of Entamoeba histolytica (4255 defa görüntülendi)
114 - 122
Doi No: 10.5578/mb.6795 •  PubMed No: 24506721 
Nazmiye Ülkü TÜZEMEN, Nihal DOĞAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİLER 
 
 Daptomisinin VRE ve MRSA Suşlarına İn Vitro Etkinliği
In Vitro Activity of Daptomycin Against VRE and MRSA Strains (2598 defa görüntülendi)
123 - 128
Doi No: 10.5578/mb.6486 •  PubMed No: 24506722 
Gülseren AKTAŞ, Şengül DERBENTLİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Tularemi Lenfadeniti Şüphesi ile Alınan Lenf Aspiratı Örneklerinde Mycobacterium tuberculosis Varlığının Araştırılması
Investigation of the Presence of Mycobacterium tuberculosis in the Lymph Node Aspirates of the Suspected Tularemia Lymphadenitis Cases (2701 defa görüntülendi)
129 - 134
Doi No: 10.5578/mb.6007 •  PubMed No: 24506723 
Nurhan ALBAYRAK, Bekir ÇELEBİ, Semra KAVAS, Hülya ŞİMŞEK, Selçuk KILIÇ, Figen SEZEN, Ahmet ARSLANTÜRK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Francisella tularensis'in Moleküler Tanısında Yeni Geliştirilen Kullanıma Hazır Ticari PCR Kitinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Evaluation of a Newly-Developed Ready-to-Use Commercial PCR kit for the Molecular Diagnosis of Francisella tularensis (2888 defa görüntülendi)
135 - 142
Doi No: 10.5578/mb.6715 •  PubMed No: 24506724 
Bekir ÇELEBİ, Selçuk KILIÇ, Murat YEŞİLYURT, Bülent ACAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit B ve Hepatit C Virus Enfeksiyonlarının Serolojik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması
Investigation of Hepatitis B and Hepatitis C Virus Infections by Serological and Molecular Methods in Hemodialysis Patients (2877 defa görüntülendi)
143 - 150
Doi No: 10.5578/mb.5619 •  PubMed No: 24506725 
Duygu DAĞLAR, Ayla ERGANİ, Hadiye DEMİRBAKAN, Betil ÖZHAK BAYSAN, Gözde ÖNGÜT, Hüseyin KOÇAK, Dilara ÖĞÜNÇ, Halide AKBAŞ, Bülent YILDIRIM, Dilek ÇOLAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Nefrolitiazisli Asemptomatik Bir Olgunun İdrar Kültüründen İzole Edilen Mukoid Salmonella sp. Suşunun Tür Düzeyinde Tanımlanmasında PCR Yönteminin Değeri
The Value of PCR Method in the Species-Level Identifi cation of a Mucoid Salmonella sp. Strain Isolated from the Urine Culture of a Case with Asymptomatic Nephrolithiasis (2712 defa görüntülendi)
151 - 159
Doi No: 10.5578/mb.5698 •  PubMed No: 24506726 
Fulya BAYINDIR BİLMAN, Elçin GÜNAYDIN, Mine TURHANOĞLU, Ali AKKOÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Türkiye'de Saptanan Kompleks Rekombinant HIV-1 CRF06_cpx Alttipinin Moleküler Karakterizasyonu
Molecular Characterization of Complex Recombinant HIV-1 CRF06_cpx Subtype Detected in Turkey (4747 defa görüntülendi)
160 - 167
Doi No: 10.5578/mb.5378 •  PubMed No: 24506727 
Murat SAYAN, Figen KAPTAN, Bahar ÖRMEN, Nesrin TÜRKER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Anti-HIV Pozitif Bir Hastada Saptanan Akut Toskana Virus Enfeksiyonu
Acute Toscana Virus Infection in an Anti-HIV Positive Patient (4012 defa görüntülendi)
168 - 173
Doi No: 10.5578/mb.5401 •  PubMed No: 24506728 
Ferit KUŞCU, Dilek MENEMENLİOĞLU, Doğan Barış ÖZTÜRK, Gülay KORUKLUOĞLU, Yavuz UYAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Plasmodium falciparum ve Salmonella Typhi Koenfeksiyonu: Bir Olgu Sunumu
Plasmodium falciparum and Salmonella Typhi Co-Infection: A Case Report (3063 defa görüntülendi)
174 - 178
Doi No: 10.5578/mb.5661 •  PubMed No: 24506729 
Şua SÜMER, Gaye URAL, Onur URAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Hantavirus Enfeksiyonlarında Prognostik Faktörler
Prognostic Factors in Hantavirus Infections (3143 defa görüntülendi)
179 - 187
Doi No: 10.5578/mb.6203 •  PubMed No: 24506730 
Selçuk KAYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Ülkemizden NDM-1 Salgılayan İlk İzolatların Bildirimi ve Modifiye Hodge Test Kullanımı
Notice of First NDM-1 Expressing Isolates in Turkey and the Use of Modified Hodge Test (2484 defa görüntülendi)
188 - 189
Doi No: 10.5578/mb.6267 •  PubMed No: 24506731 
Mustafa HATİPOĞLU, Vedat TURHAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ]