Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 48 Sayı: 1 Ocak 2014
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 48 Issue: 1 January 2014
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Türkiye'de İnvazif Streptokok Enfeksiyonlarının Epidemiyolojisi, Klinik ve Mikrobiyolojik Özellikleri, 2010-2011
Epidemiology, Clinical and Microbiological Characteristics of Invasive Streptococcal Infections in Turkey, 2010-2011 (2963 defa görüntülendi)
1 - 13
Doi No: 10.5578/mb.6788 
Aynur Eren TOPKAYA, Ahmet BALIKCI, Faruk AYDIN, Gülşen HASÇELİK, Tuba KAYMAN, Recep KESLİ, Şöhret AYDEMİR, Işın AKYAR, Aslı GÖKALP, Günnur DÜNDAR, Nezahat GÜRLER, Duygu PERÇİN, Duygu FINDIK, Haluk AVUNDUK, Banu BAYRAKTAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Türkiye'nin Orta Karadeniz Bölgesinde Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Kökenlerinin Enfeksiyözite-Rezistotip-Genotip Kümelenmesi
Infectivity-Resistotype-Genotype Clustering of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Strains in the Central Blacksea Region of Turkey (3650 defa görüntülendi)
14 - 27
Doi No: 10.5578/mb.6589 
Şule KIRCA YILMAZ, İbrahim Çağatay ACUNER, Birgit STROMMENGER, Yüksel BEK, Wolfgang WITTE 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesinde Florokinolon Kullanımının Hastane Kökenli MRSA Enfeksiyonu Gelişimine ve Prognoza Etkisi
The Effect of Fluoroquinolone Use in the Respiratory Intensive Care Unit on the Development of Hospital-Acquired MRSA Infection and Its Prognosis (3242 defa görüntülendi)
28 - 39
Doi No: 10.5578/mb.6592 
Nigar DİRİCAN, A. Tolga ÖZ, Hüsnü PULLUKÇU, Şöhret AYDEMİR, Feza BACAKOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Staphylococcus aureus Metisilin Direncinin Hızlı Saptanmasında Nitrat Redüktaz Testi: Bir Sınır Değer Duyarlılık Test Yöntemi
Nitrate Reductase Assay for the Rapid Detection of Staphylococcus aureus Methicillin Resistance: A Breakpoint Susceptibility Testing Method (2442 defa görüntülendi)
40 - 47
Doi No: 10.5578/mb.6614 
Ahmet Yılmaz ÇOBAN, Uğur DEMİRPEK, Alper ÇİFTÇİ, Bülent BOZDOĞAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter baumannii ve Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Sınıf 1 ve 2 İntegron Taşıyıcılığı ve Yeni Bir Gen Kaseti Birlikteliği: blaOXA-11-cmlA7
Carriage of Class 1 and 2 Integrons in Acinetobacter baumannii and Pseudomonas aeruginosa Isolated from Clinical Specimens and a Novel Gene Cassette Array: blaOXA-11-cmlA7 (4165 defa görüntülendi)
48 - 58
Doi No: 10.5578/mb.6603 
Fırat Zafer MENGELOĞLU, Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK, Esra KOÇOĞLU, Cemal SANDALLI, Emine Esra BUDAK, Osman Birol ÖZGÜMÜŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İnvazif Enfeksiyonlara Neden Olan GSBL Pozitif Enterobacteriaceae İzolatlarında Karbapenem Direnci
Carbapenem Resistance in ESBL Positive Enterobacteriaceae Isolates Causing Invasive Infections (3489 defa görüntülendi)
59 - 69
Doi No: 10.5578/mb.7181 
Özgen KÖSEOĞLU ESER, Hatice ALTUN ULUDAĞ, Alper ERGİN, Barış BORAL, Burçin ŞENER, Gülşen HASÇELİK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Çok İlaca Dirençli Acinetobacter baumannii İzolatlarında Virülans Faktörlerinin Araştırılması
Investigation of the Virulence Factors of Multidrug-Resistant Acinetobacter baumannii Isolates (3987 defa görüntülendi)
70 - 81
Doi No: 10.5578/mb.6981 
Bayrı ERAÇ, Fethiye Ferda YILMAZ, Mine HOŞGÖR LİMONCU, İsmail ÖZTÜRK, Şöhret AYDEMİR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Escherichia coli ve Klebsiella spp. İzolatlarında Plazmid Kaynaklı AmpC Beta-Laktamaz Üretiminin Araştırılması
Detection of Plasmid-Mediated AmpC Beta-Lactamase Production in Escherichia coli and Klebsiella spp. Isolates (2327 defa görüntülendi)
82 - 93
Doi No: 10.5578/mb.6716 
Hilal BALIKÇI, Z. Cibali AÇIKGÖZ, Selda GÜVENMAN, Nevreste ÇELİKBİLEK, Birsen ÖZDEM 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İlaç, Kozmetik ve Gıda Ürünlerinde Kullanılan Bazı Koruyucuların Antimikrobiyal ve Antibiyofilm Etkisinin Araştırılması
Investigation of Antimicrobial and Antibiofi lm Effects of Some Preservatives Used in Drugs, Cosmetics and Food Products (5152 defa görüntülendi)
94 - 105
Doi No: 10.5578/mb.6758 
Nihal GÜVEN, Fatma KAYNAK ONURDAĞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Suriye İç Savaşı Sonrası Nizip'te Kutanöz Leyşmanyazis Olguları
Cutaneous Leishmaniasis Cases in Nizip, Turkey After the Syrian Civil War (2286 defa görüntülendi)
106 - 113
Doi No: 10.5578/mb.6359 
İsmail Serkan SALMAN, Ahmet VURAL, Ahmet ÜNVER, Suzan SAÇAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Entamoeba histolytica'nın Tanısında Direkt Mikroskopi, Kültür, ELISA ve Moleküler Yöntemlerin Karşılaştırılması
Comparison of Direct Microscopy, Culture, ELISA and Molecular Methods for the Diagnosis of Entamoeba histolytica (4110 defa görüntülendi)
114 - 122
Doi No: 10.5578/mb.6795 
Nazmiye Ülkü TÜZEMEN, Nihal DOĞAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİLER 
 
 Daptomisinin VRE ve MRSA Suşlarına İn Vitro Etkinliği
In Vitro Activity of Daptomycin Against VRE and MRSA Strains (2461 defa görüntülendi)
123 - 128
Doi No: 10.5578/mb.6486 
Gülseren AKTAŞ, Şengül DERBENTLİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Tularemi Lenfadeniti Şüphesi ile Alınan Lenf Aspiratı Örneklerinde Mycobacterium tuberculosis Varlığının Araştırılması
Investigation of the Presence of Mycobacterium tuberculosis in the Lymph Node Aspirates of the Suspected Tularemia Lymphadenitis Cases (2641 defa görüntülendi)
129 - 134
Doi No: 10.5578/mb.6007 
Nurhan ALBAYRAK, Bekir ÇELEBİ, Semra KAVAS, Hülya ŞİMŞEK, Selçuk KILIÇ, Figen SEZEN, Ahmet ARSLANTÜRK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Francisella tularensis'in Moleküler Tanısında Yeni Geliştirilen Kullanıma Hazır Ticari PCR Kitinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Evaluation of a Newly-Developed Ready-to-Use Commercial PCR kit for the Molecular Diagnosis of Francisella tularensis (2817 defa görüntülendi)
135 - 142
Doi No: 10.5578/mb.6715 
Bekir ÇELEBİ, Selçuk KILIÇ, Murat YEŞİLYURT, Bülent ACAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit B ve Hepatit C Virus Enfeksiyonlarının Serolojik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması
Investigation of Hepatitis B and Hepatitis C Virus Infections by Serological and Molecular Methods in Hemodialysis Patients (2773 defa görüntülendi)
143 - 150
Doi No: 10.5578/mb.5619 
Duygu DAĞLAR, Ayla ERGANİ, Hadiye DEMİRBAKAN, Betil ÖZHAK BAYSAN, Gözde ÖNGÜT, Hüseyin KOÇAK, Dilara ÖĞÜNÇ, Halide AKBAŞ, Bülent YILDIRIM, Dilek ÇOLAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Nefrolitiazisli Asemptomatik Bir Olgunun İdrar Kültüründen İzole Edilen Mukoid Salmonella sp. Suşunun Tür Düzeyinde Tanımlanmasında PCR Yönteminin Değeri
The Value of PCR Method in the Species-Level Identifi cation of a Mucoid Salmonella sp. Strain Isolated from the Urine Culture of a Case with Asymptomatic Nephrolithiasis (2604 defa görüntülendi)
151 - 159
Doi No: 10.5578/mb.5698 
Fulya BAYINDIR BİLMAN, Elçin GÜNAYDIN, Mine TURHANOĞLU, Ali AKKOÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Türkiye'de Saptanan Kompleks Rekombinant HIV-1 CRF06_cpx Alttipinin Moleküler Karakterizasyonu
Molecular Characterization of Complex Recombinant HIV-1 CRF06_cpx Subtype Detected in Turkey (4664 defa görüntülendi)
160 - 167
Doi No: 10.5578/mb.5378 
Murat SAYAN, Figen KAPTAN, Bahar ÖRMEN, Nesrin TÜRKER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Anti-HIV Pozitif Bir Hastada Saptanan Akut Toskana Virus Enfeksiyonu
Acute Toscana Virus Infection in an Anti-HIV Positive Patient (3669 defa görüntülendi)
168 - 173
Doi No: 10.5578/mb.5401 
Ferit KUŞCU, Dilek MENEMENLİOĞLU, Doğan Barış ÖZTÜRK, Gülay KORUKLUOĞLU, Yavuz UYAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Plasmodium falciparum ve Salmonella Typhi Koenfeksiyonu: Bir Olgu Sunumu
Plasmodium falciparum and Salmonella Typhi Co-Infection: A Case Report (2963 defa görüntülendi)
174 - 178
Doi No: 10.5578/mb.5661 
Şua SÜMER, Gaye URAL, Onur URAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Hantavirus Enfeksiyonlarında Prognostik Faktörler
Prognostic Factors in Hantavirus Infections (3030 defa görüntülendi)
179 - 187
Doi No: 10.5578/mb.6203 
Selçuk KAYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Ülkemizden NDM-1 Salgılayan İlk İzolatların Bildirimi ve Modifiye Hodge Test Kullanımı
Notice of First NDM-1 Expressing Isolates in Turkey and the Use of Modified Hodge Test (2428 defa görüntülendi)
188 - 189
Doi No: 10.5578/mb.6267 
Mustafa HATİPOĞLU, Vedat TURHAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ]