Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 47 Sayı: 4 Ekim 2013
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 47 Issue: 4 October 2013
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 t030, Türkiye'deki Hastanelerden İzole Edilen Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus İzolatları Arasında En Yaygın spa Tipidir
t030 is the Most Common spa Type Among Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Strains Isolated from Turkish Hospitals (3213 defa görüntülendi)
571 - 581
Doi No: 10.5578/mb.5770 •  PubMed No: 24237426 
Bülent BOZDOĞAN, Ömer YILDIZ, Erman ORYAŞIN, Sevin KIRDAR, Burçin GÜLCÜ, Orhan AKTEPE, Uğur ARSLAN, Gülçin BAYRAMOĞLU, Ahmet Yılmaz ÇOBAN, Seher Ayten COŞKUNER, Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU, Nihal KARABİBER, Serkan ÖNCÜ, Müşerref TATMAN OTKUN, Nuri ÖZKÜTÜK, Mustafa ÖZYURT, Aslı Gamze ŞENER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae Kan Kültürü İzolatlarında Plazmid Aracılı AmpC Beta-Laktamaz Varlığının Araştırılması
Investigation of Plasmid Mediated AmpC Beta-Lactamases Among Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Isolated from Blood Cultures (3804 defa görüntülendi)
582 - 591
Doi No: 10.5578/mb.6240 •  PubMed No: 24237427 
Ayşe Nur SARI, Meral BİÇMEN, Zeynep GÜLAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Acinetobacter baumannii İzolatlarında blaOXA Genlerinin Dağılımı: Çok Merkezli Bir Çalışma
Distribution of blaOXA Genes in Acinetobacter baumannii Strains: A Multicenter Study (3706 defa görüntülendi)
592 - 602
Doi No: 10.5578/mb.6388 •  PubMed No: 24237428 
İhsan Hakkı ÇİFTCİ, Gülşah AŞIK, Engin KARAKEÇE, Lütfiye ÖKSÜZ, Server YAĞCI, Emel SESLİ ÇETİN, Mehmet ÖZDEMİR, Ali Rıza ATASOY, Esra KOÇOĞLU, Mustafa GÜL, Muhammet Güzel KURTOĞLU, Fatma KÖKSAL ÇAKIRLAR, Adnan SEYREK, Mustafa BERKTAŞ, Bilge GÜLTEPE, Ahmet AYYILDIZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Türkiye'de İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarının Antibiyotiklere Direnç Durumu: Bir Meta-Analiz
Antibiotic Resistance Patterns of Escherichia coli Strains Isolated from Urine Cultures in Turkey: A Meta-Analysis (5785 defa görüntülendi)
603 - 618
Doi No: 10.5578/mb.6383 •  PubMed No: 24237429 
Şadiye Berna AYKAN, İhsan Hakkı CİFTCİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Karbapeneme Dirençli Pseudomonas aeruginosa'ya Bağlı Bir Hastane Enfeksiyonu Salgınının İncelenmesi
Evaluation of a Hospital Outbreak Related to Carbapenem-Resistant Pseudomonas aeruginosa (4839 defa görüntülendi)
619 - 627
Doi No: 10.5578/mb.6253 •  PubMed No: 24237430 
Yeşim ÇEKİN, Alper KARAGÖZ, Filiz KIZILATEŞ, Ayhan Hilmi ÇEKİN, Nefise ÖZTOPRAK ÇUVALCI, Nurullah BÜLBÜLLER, Rıza DURMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Tedavi Naif Kronik Hepatit B Olgularında Bazal Antiviral Direncin Araştırılması
Investigation of Baseline Antiviral Resistance in Treatment-Naive Chronic Hepatitis B Cases (3462 defa görüntülendi)
628 - 635
Doi No: 10.5578/mb.6192 •  PubMed No: 24237431 
Koray ERGÜNAY, Evrim KAHRAMANOĞLU AKSOY, Halis ŞİMŞEK, Alpaslan ALP, Burçin ŞENER, Gonca TATAR, Dürdal US, Gülşen HASÇELİK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ve Astımı Olan Hastalarda İnsan Metapnömovirus Varlığının Araştırılması ve Hastalık Atakları ile İlişkisi
Investigation of the Presence of Human Metapneumovirus in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Asthma and Its Relationship with the Attacks (4747 defa görüntülendi)
636 - 649
Doi No: 10.5578/mb.6041 •  PubMed No: 24237432 
Ahmet İLVAN, Gönül ASLAN, Mehmet Sami SERİN, Mukadder ÇALIKOĞLU, Fatma Mehtap YILMAZ, Seda TEZCAN, Dilaver TAŞ, Cüneyt AYRIK, Evren UYGUNGÜL, Ogün SEZER, Gürol EMEKDAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Doğu Karadeniz Bölgesi Hepatit C Hastalarında Hepatit C Virusu Genotiplerinin Belirlenmesi
Determination of Hepatitis C Virus Genotypes Among Hepatitis C Patients in Eastern Black Sea Region, Turkey (4878 defa görüntülendi)
650 - 657
Doi No: 10.5578/mb.5796 •  PubMed No: 24237433 
Celal Kurtuluş BURUK, Gülçin BAYRAMOĞLU, Ahu REİS, Neşe KAKLIKKAYA, İlknur TOSUN, Faruk AYDIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Klinik Örneklerde Çeşitli Yöntemlerle Pneumocystis jirovecii Araştırılması
Investigation of Pneumocystis jirovecii in Clinical Specimens by Different Methods (6618 defa görüntülendi)
658 - 667
Doi No: 10.5578/mb.5884 •  PubMed No: 24237434 
F. Filiz TEKİNŞEN, A. Nedret KOÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yurt Dışı Kaynaklı Plasmodium falciparum Sıtmalı Olguların Değerlendirilmesi: Tanıda Polimeraz Zincir Reaksiyonunun Yeri
Evaluation of Imported Plasmodium falciparum Malaria Cases: The Use of Polymerase Chain Reaction in Diagnosis (4866 defa görüntülendi)
668 - 676
Doi No: 10.5578/mb.6249 •  PubMed No: 24237435 
Hayati DEMİRASLAN, Emrah ERDOĞAN, Zeynep TÜRE, Salih KUK, Süleyman YAZAR, Gökhan METAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİLER 
 
 Seftarolinin MRSA İzolatlarına İn Vitro Etkinliği: Çok Merkezli Bir Çalışma
In vitro Activity of Ceftaroline to MRSA Isolates: A Multicenter Study (3132 defa görüntülendi)
677 - 683
Doi No: 10.5578/mb.5479 •  PubMed No: 24237436 
Fırat Zafer MENGELOĞLU, Tekin TAŞ, Esra KOCOĞLU, Ayşegul COPUR CİCEK, Keramettin YANIK, Hayati GUNEŞ, İhsan Hakkı CİFTCİ, Suleyman DURMAZ, Ozlem BUCAK, Rıdvan GUCKAN, Huseyin Agah TERZİ, M. Zeynep YAVUZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kronik Akciğer Hastalığı Olan, Akut Alevlenme ve Pnömoni Tanısı ile Başvuran Çocuklarda Streptococcus pneumoniae Serotip Dağılımı ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları
Serotype Distrubution and Antibiotic Susceptibilities of Streptococcus pneumoniae Causing Acute Exacerbations and Pneumonia in Children with Chronic Respiratory Diseases (3071 defa görüntülendi)
684 - 692
Doi No: 10.5578/mb.5655 •  PubMed No: 24237437 
Gülşen ALTINKANAT GELMEZ, Ahmet SOYSAL, Canan KUZDAN, Bülent KARADAĞ, Ufuk HASDEMİR, Mustafa BAKIR, Güner SÖYLETİR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Salmonella Serotiplerinin Konvansiyonel ve Moleküler Yöntemler ile Belirlenmesi
Determination of Salmonella Serotypes by Conventional and Molecular Methods (3218 defa görüntülendi)
693 - 701
Doi No: 10.5578/mb.5515 •  PubMed No: 24237438 
Burcu DALYAN CİLO, Faruk KARAKEÇİLİ, Revasiye GÜLEŞEN, Belkıs LEVENT, Cüneyt ÖZAKIN, Suna GEDİKOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Servikal Kanserli Hastalarda Chlamydia trachomatis Seropozitifliğinin Araştırılması
Investigation of Chlamydia trachomatis Seropositivity in Patients with Cervical Cancer (3764 defa görüntülendi)
702 - 707
Doi No: 10.5578/mb.5559 •  PubMed No: 24237439 
Mustafa ONEL, Seden KUCUCUK, Gokhan TORE, Ali AĞACFİDAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Türkiye'den Bildirilen Zigomikoz Olgularının Havuz Analiz Yöntemi ile Değerlendirilmesi
Evaluation of Zygomycosis Cases by Pooled Analysis Method Reported from Turkey (4631 defa görüntülendi)
708 - 716
Doi No: 10.5578/mb.5836 •  PubMed No: 24237440 
Arzu Nazlı ZEKA, Meltem TAŞBAKAN, Hüsnü PULLUKÇU, Oğuz Reşat SİPAHİ, Tansu YAMAZHAN, Bilgin ARDA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Marmara Üniversitesi Hastanesi?nde İzole Edilen İlk Metronidazole Dirençli Bacteroides Kökeni: Bacteroides thetaiotaomicron
The First Metronidazole-Resistant Bacteroides Species Isolated at Marmara University Hospital: Bacteroides thetaiotaomicron (3040 defa görüntülendi)
717 - 721
Doi No: 10.5578/mb.5064 •  PubMed No: 24237441 
Nurver TOPRAK ÜLGER, Elvan SAYIN, Faysal DANE, Güner SÖYLETİR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hastane ile İlişkili Neisseria meningitidis W135 Konjunktiviti
Healthcare-Associated Neisseria meningitidis W135 Conjunctivitis (4750 defa görüntülendi)
722 - 726
Doi No: 10.5578/mb.5798 •  PubMed No: 24237442 
Gülizar ÜNAL YILMAZ, Metin ALKAN, Ülfet VATANSEVER ÖZBEK, H. Murat TUĞRUL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Scedosporium apiospermum'a Bağlı Fungal Keratit: Ülkemizden İlk Olgu
Fungal Keratitis Caused by Scedosporium apiospermum: First Report from Turkey (5351 defa görüntülendi)
727 - 733
Doi No: 10.5578/mb.5262 •  PubMed No: 24237443 
Emine KALKAN AKÇAY, Ziya Cibali AÇIKGÖZ, Mehmet Erol CAN, Nevreste ÇELİKBİLEK, Gamze DERELİ CAN, Nurullah ÇAĞIL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Blastoschizomyces capitatus'un Neden Olduğu Üç Fungemi Olgusu
Three Cases of Fungemia Caused by Blastoschizomyces capitatus (4380 defa görüntülendi)
734 - 741
Doi No: 10.5578/mb.5631 •  PubMed No: 24237444 
A. Nedret KOÇ, Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK, Leylagül KAYNAR, Hafize SAV, F. Filiz KASAP TEKİNŞEN, Mustafa Altay ATALAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
Cilt: 47, Yıl: 2013 Yazar ve Konu İndeksi743 - 4752