Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 41 Sayı: 4 Ekim 2007
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 41 Issue: 4 October 2007
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Orta Kulak Efüzyonu ve Beyin Omurilik Sıvılarında Haemophilus Influenzae, Streptococcus Pneumoniae ve Moraxella Catarrhalis'in Saptanmasında Kültür ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Culture and Polymerase Chain Reaction Methods for the Detection of Haemophilus Influenzae,Streptococcus Pneumoniae and Moraxella Catarrhalis in Cerebrospinal Fluids and Middle Ear Effusions (1302 defa görüntülendi)
495 - 502
İbrahim JBARA, Mehmet BAYSALLAR, Abdullah KILIÇ, Sertaç YETİŞER, Bülent ÜNAY, Cengizhan AÇIKEL, Mehmet YAPAR, Levent DOĞANCI 
[Özet ] [PDF ] 
 Klinik Örneklerden İzole Edilen Atipik Mikobakterilerin ?Line Probe Assay' (LIPA) Yöntemiyle Tanımlanması
Identification of Atypical Mycobacteria Isolated From Clinical Specimens By Line Probe Assay (LIPA) (1475 defa görüntülendi)
503 - 510
Can BİÇMEN, Meral COŞKUN, Ayriz T. GÜNDÜZ, Güneş ŞENOL, A. Kadri ÇIRAK, Gültekin TİBET 
[Özet ] [PDF ] 
 Metisiline Dirençli Stafilokok İzolatlarında Glikopeptid Direncinin Araştırılması
Investigation of Glycopeptid Resistance in Methicillin Resistant Staphylococcal Isolates (1306 defa görüntülendi)
511 - 516
Mine HOŞGÖR LİMONCU, Şafak ERMERTCAN, Hüseyin TAŞLI, Semra KURUTEPE 
[Özet ] [PDF ] 
 Bruselloz: 151 Olgunun Klinik, Laboratuvar ve Epidemiyolojik Özelliklerinin Retrospektif Değerlendirilmesi
Brucellosis: Retrospective Evaluation of the Clinical, Laboratory and Epidemiological Features of 151 Cases (1343 defa görüntülendi)
517 - 527
Y. Ziya DEMİROĞLU, Tuba TURUNÇ, Hikmet ALIŞKAN, Şule ÇOLAKOĞLU, Hande ARSLAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Bağışıklık Sistemi Baskılanmış Hastalardan İzole Edilen Nocardia Türleri ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları
Nocardia Spp. Isolated From Immunocompromised Patients in Trakya University Medical Faculty Hospital and Their Antibiotic Susceptibilities (1260 defa görüntülendi)
529 - 535
Bayram AYDOSLU, H.Murat TUĞRUL 
[Özet ] [PDF ] 
 Koroner Arter Hastalarının Aterom Plağı Örneklerinde Herpes Grubu ve Hepatit A Viruslarına Ait Nükleik Asit Varlığının Araştırılması
Investigation of Herpes Group and Hepatitis A Virus Nucleic Acids in the Atherome Plaque Samples of Patients With Coronary Arterial Disease (1280 defa görüntülendi)
537 - 544
Belgin ALTUN, Seyyal ROTA, Metin DEMİRCİN, Adem REŞATOĞLU, Ali YENER, Gülendam BOZDAYI 
[Özet ] [PDF ] 
 Antalya'da Sitomegalovirus Seroepidemiyolojisinin Toplum Kaynaklı Kesitsel Bir Çalışma ile Araştırılması ve Türkiye Verilerinin Derlenmesi
Investigation of Cytomegalovirus Seroepidemiology in Antalya With a Populatıon-Based Cross Sectional Study and Review of Related Data in Turkey (1368 defa görüntülendi)
545 - 555
Şenay ATAMAN, Dilek ÇOLAK, Filiz GÜNSEREN, Taner ÇOLAK, Yeşim ŞENOL, Mehmet R. AKTEKİN, Meral GÜLTEKİN 
[Özet ] [PDF ] 
 Hepatit C Virus (HCV) RNA ve Anti-HCV Sonuçlarının Karşılaştırılması ve Transaminaz Düzeyleriyle İlişkilerinin Değerlendirilmesi
Comparison of Hepatitis C Virus (HCV) RNA and Anti-HCV Results and Evaluation of the Relationship Between Transaminase Levels (1370 defa görüntülendi)
557 - 563
Nilgün KAŞİFOĞLU, Tercan US, Yurdanur AKGÜN 
[Özet ] [PDF ] 
 Antimikrobiyal İlaçlarda Aspergillus Galaktomannan Düzeylerinin Araştırılması
Investigation of Aspergillus Galactomannan Levels in Antimicrobial Agents (1534 defa görüntülendi)
565 - 570
Mine YÜCESOY, M. Cem ERGON 
[Özet ] [PDF ] 
 Kist Hidatik Ön Tanılı Olgularda İndirek Hemaglütinasyon ve ELISA Yöntemleri ile Alınan Sonuçların Karşılaştırılması
Comparison of the Results of Indirect Hemagglutination and ELISA Methods for the Cases Prediagnosed as Hydatid Cyst Disease (1655 defa görüntülendi)
571 - 577
Selçuk KILIÇ, Cahit BABÜR, Ayşegül TAYLAN ÖZKAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİLER 
 
 Hastane Enfeksiyonu Etkeni Olarak Kan Kültürlerinden İzole Edilen Escherichia Coli ve Klebsiella Spp. Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Prevalansı
Prevalence of Extended-Spectrum Beta-Lactamases in Nosocomial Escherichia Coli and Klebsiella Spp. Strains Isolated From Blood Cultures (1294 defa görüntülendi)
579 - 584
Pınar ZARAKOLU, Gökhan METAN, Gülşen HASÇELİK, Murat AKOVA 
[Özet ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım ve Onkoloji-Hematoloji Hastalarında Gastrointestinal Sistemde Kolonize Olan Enterokok Türleri ve Vankomisine Direnç Profilleri
Enterococcus Spp. Colonized in the Gastrointestinal Tract of Patients in Hemato-Oncology and Intensive Care Units and Their Resistance Profiles to Vancomycin (1403 defa görüntülendi)
585 - 589
Özlem MENTEŞ, İclal BALCI 
[Özet ] [PDF ] 
 Brusellozun Tanısında Brucellacapt Testinin Değerinin Araştırılması
Evaluation of Diagnostic Value of Brucellacapt Test in Brucellosis (1542 defa görüntülendi)
591 - 595
Hikmet ALIŞKAN, Şule ÇOLAKOĞLU, Tuba TURUNÇ, Yusuf Ziya DEMİROĞLU, Ayşe Canan YAZICI, Hande ARSLAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Kronik İdiopatik Trombositopenik Purpura Olgularında Parvovirus B19 Seroprevalansı
Seroprevalence of Parvovirus B19 in Patients With Chronic Idiopathic Thrombocytopenic Purpura (1690 defa görüntülendi)
597 - 602
Hakan USLU, İlhami KİKİ, Ahmet ÖZBEK, Fuat ERDEM, Ahmet AYYILDIZ 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Kedi Tırmığı Hastalığı Olgusu
A Case of Cat Scratch Disease (1476 defa görüntülendi)
603 - 606
Cafer EROĞLU, Nihat ÇANDIR, Adem DERVİŞOĞLU, Mehmet KEFELİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Kronik B Hepatitli Bir Olguda Epstein-Barr Virus Süperenfeksiyonuna Bağlı Poliklonal Aktivasyon
Polyclonal Activation Due to Epstein-Barr Virus Superinfection in a Case With Chronic Hepatitis B (1858 defa görüntülendi)
607 - 612
Saliha BAKIR ÖZBEY, Reşit MISTIK, Emel GÜRCÜOĞLU, Barbaros ORAL, Güher GÖRAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Asiklovir Tedavisine Klinik Yanıt Alınamayan Bir Herpes Simpleks Virus Ensefaliti Olgusu
A Herpes Simplex Virus Encephalitis Case With No Clinical Response to Acyclovir Treatment (1501 defa görüntülendi)
613 - 619
Fatma ÇAKMAK ÇELİK, Ayhan DAĞDEMİR, Cafer EROĞLU, Ömer Faruk AYDIN, Lütfi İNCESU, Hava YILMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Francisella Tularensis ve Türkiye'de Tularemi
Francisella Tularensis and Tularemia in Turkey (1659 defa görüntülendi)
621 - 636
Şaban GÜRCAN 
[Özet ] [PDF ]