Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 47 Sayı: 2 Nisan 2013
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 47 Issue: 2 April 2013
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Bakteriyemisinin İncelenmesi ve Vankomisin MİK Değerlerine Göre Prognozun Karşılaştırılması: Son On Yıllık Deneyim
Evaluation of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Bacteremia and Comparison of Prognosis According to Vancomycin MIC Values: Experience of the Last Ten Years (4136 defa görüntülendi)
199 - 210
Doi No: 10.5578/mb.4530 •  PubMed No: 23621720 
Muhammet Cemal KIZILARSLANOĞLU, Banu SANCAK, Server YAĞCI, Gülşen HASÇELİK, Serhat ÜNAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus İzolatlarında Heterojen Makrolid Direnci: Direnç Mekanizmasının ve Klonalitenin Araştırılması
Heterogeneous Macrolide Resistance in Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus: Investigation of Resistance Mechanisms and Clonality (5590 defa görüntülendi)
211 - 222
Doi No: 10.5578/mb.4507 •  PubMed No: 23621721 
Tuğrul HOŞBUL, Bülent BOZDOĞAN, Tunçer HAZNEDAROĞLU, Mustafa ÖZYURT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde GSBL Üreten Klebsiella pneumoniae ve Escherichia coli Kolonizasyonu İçin Risk Faktörleri
Risk Factors for Gastrointestinal Colonization by ESBLProducing Klebsiella pneumoniae and Escherichia coli in Anaesthesiology and Reanimation Intensive Care Unit (4466 defa görüntülendi)
223 - 229
Doi No: 10.5578/mb.4126 •  PubMed No: 23621722 
Serpil OĞUZ MIZRAKÇI, Bilgin ARDA, Hüseyin Aytaç ERDEM, Mehmet UYAR, Alper TÜNGER, Oğuz Reşat SİPAHİ, Sercan ULUSOY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Campylobacter Türlerinin Fenotipik Yöntemler ve Multipleks Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Tanımlanması ve Antibiyotik Duyarlılıkları
Identification of Campylobacter spp. Isolates with Phenotypic Methods and Multiplex Polymerase Chain Reaction and Their Antibiotic Susceptibilities (4500 defa görüntülendi)
230 - 239
Doi No: 10.5578/mb.4532 •  PubMed No: 23621723 
Tuba KAYMAN, Seçil ABAY, Harun HIZLISOY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Tüberküloz Hastalarında Sitokin Gen Polimorfizmi ve Genetik Yatkınlığın Belirlenmesi
Determination of the Cytokine Gene Polymorphism and Genetic Susceptibility in Tuberculosis Patients (5559 defa görüntülendi)
250 - 264
Doi No: 10.5578/mb.4699 •  PubMed No: 23621725 
Mahmut ÜLGER, Gürol EMEKDAŞ, Gönül ASLAN, Dilaver TAŞ, Ahmet İLVAN, Seda TEZCAN, Mukadder ÇALIKOĞLU, M. Emin ERDAL, Zafer KARTALOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kefir Tüketiminin İnsan Bağışıklık Sistemi Üzerine Etkileri: Bir Sitokin Çalışması
The Effect of Kefir Consumption on Human Immune System: A Cytokine Study (5435 defa görüntülendi)
273 - 281
Doi No: 10.5578/mb.4709 •  PubMed No: 23621727 
Ali Kudret ADİLOĞLU, Nurettin GÖNÜLATEŞ, Mehmet İŞLER, Altuğ ŞENOL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Olan Çocuklarda Adenovirusların Araştırılması
Investigation of Adenoviruses in Children with Lower Respiratory Tract Infections (6165 defa görüntülendi)
282 - 294
Doi No: 10.5578/mb.4773 •  PubMed No: 23621728 
İmran SAĞLIK, Derya MUTLU, Gözde ÖNGÜT, Sevtap VELİPAŞAOĞLU GÜNEY, Aykut ÖZKUL, Dilara ÖĞÜNÇ, Dilek ÇOLAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Adenovirusa Bağlı Solunum Yolu Enfeksiyonu Olan Çocukların Klinik ve Laboratuvar Bulgularının Değerlendirilmesi
Evaluation of Clinical and Laboratory Findings of Pediatric Patients with Adenovirus-Associated Respiratory Tract Infections (5376 defa görüntülendi)
295 - 304
Doi No: 10.5578/mb.4970 •  PubMed No: 23621729 
Suat BİÇER, Öznur KÜÇÜK, Tuba GİRAY, Defne ÇÖL, Gülay ÇİLER ERDAĞ, Yeşim GÜROL, Gülden YILMAZ, Ayça VİTRİNEL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Candida Kolonizasyonunun Değerlendirilmesi ve Kolonizasyon İndeksinin Kullanılması
Evaluation of Candida Colonization in Intensive Care Unit Patients and the Use of Candida Colonization Index (5069 defa görüntülendi)
305 - 317
Doi No: 10.5578/mb.4764 •  PubMed No: 23621730 
Ferah ERGİN, Necla EREN TÜLEK, Meltem Arzu YETKİN, Cemal BULUT, Behiç ORAL, Günay TUNCER ERTEM 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yeni Açılan Bir Otelde Ortaya Çıkan Legionella Salgınının İrdelenmesi
Evaluation of a Legionella Outbreak Emerged in a Recently Opening Hotel (4356 defa görüntülendi)
401
Doi No: 10.5578/mb.4353 •  PubMed No: 23621724 
Haluk ERDOĞAN, Hande ARSLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akut Ateş Yakınmasıyla Başvuran Hastalarda Coxiella burnetii ve Brucella Seropozitifliğinin Araştırılması
Investigation of Coxiella burnetii and Brucella Seropositivities in Patients Presenting with Acute Fever (3843 defa görüntülendi)
5
Doi No: 10.5578/mb.4659 •  PubMed No: 23621726 
Özgür GÜNAL, Şener BARUT, Murat AYAN, Selçuk KILIÇ, Fazilet DUYGU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİLER 
 
 Streptococcus pyogenes Suşlarının emm Genotiplerinin Dağılımı ve Antibiyotik Duyarlılığı: Geliştirilmekte Olan Aşı ile Karşılaştırma
Distribution of emm Genotypes and Antibiotic Susceptibility of Streptococcus pyogenes Strains: Analogy with the Vaccine in Development (3503 defa görüntülendi)
318 - 323
Doi No: 10.5578/mb.4480 •  PubMed No: 23621731 
Uğur ARSLAN, Erman ORYAŞIN, Zeynep ESKİN, Hatice TÜRK DAĞI, Duygu FINDIK, İnci TUNCER, Bülent BOZDOĞAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Düşük Yapmış Kadınlarda ve Eşlerinde Coxiella burnetii Prevalansının Serolojik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması
Investigation of Coxiella burnetii Prevalence in Women Who Had Miscarriage and Their Spouses by Serological and Molecular Methods (4911 defa görüntülendi)
324 - 331
Doi No: 10.5578/mb.4543 •  PubMed No: 23621732 
Mete EYİGÖR, Berna GÜLTEKİN, Murat TELLİ, Ali Rıza ODABAŞI, Hasan YÜKSEL, Selda DEMİRCAN SEZER, Neriman AYDIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Mersin İlinde Hepatit C Virusu Genotip Dağılımının Belirlenmesi
Determination of Hepatitis C Virus Genotype Distribution in Mersin Province, Turkey (3707 defa görüntülendi)
332 - 338
Doi No: 10.5578/mb.4063 •  PubMed No: 23621733 
Seda TEZCAN, Mahmut ÜLGER, Gönül ASLAN, Serkan YARAŞ, Engin ALTINTAŞ, Orhan SEZGİN, Gürol EMEKDAŞ, Burcu GÜRER GİRAY, Mehmet Ali SUNGUR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Türkiye'de İlk Kez Saptanan Bir Rekombinant HIV-1 Kökeni: CRF08_BC
The First Detected HIV-1 Recombinant Strain in Turkey: CRF08_BC (3289 defa görüntülendi)
339 - 345
Doi No: 10.5578/mb.4748 •  PubMed No: 23621734 
Murat SAYAN, Selçuk KAYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Disemine Tüberküloz İçin Predispozan Klinik Durum: Tüylü Hücreli Lösemi
A Predisposing Clinical Condition for Disseminated Tuberculosis: Hairy Cell Leukemia (4823 defa görüntülendi)
346 - 350
Doi No: 10.5578/mb.4419 •  PubMed No: 23621735 
Ferhat ARSLAN, Ayşe BATIREL, Serdar ÖZER, Sabahat ÇAĞAN AKTAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bir Akut Miyeloid Lösemi Hastasından Scedosporium apiospermum (Teleomorf: Pseudallescheria apiosperma) İzolasyonu
Isolation of Scedosporium apiospermum (Teleomorph: Pseudallescheria apiosperma) from an Acute Myeloid Leukemia Patient (3461 defa görüntülendi)
351 - 355
Doi No: 10.5578/mb.4655 •  PubMed No: 23621736 
Çağrı ERGİN, Murat KUTLU, Sevtap ARIKAN AKDAĞLI, Zeynep SARIBAŞ, Fatma AYDENİZ OZANSOY, İsmail SARI, Neşe DURSUNOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nadir Bir Olgu: Tuboovaryan Apseye Neden Olan Hidatik Kist
Tuboovarian Abscess Caused by Hydatid Cyst: A Rare Case (5150 defa görüntülendi)
356 - 361
Doi No: 10.5578/mb.4780 •  PubMed No: 23621737 
Keziban DOĞAN, Cihan KAYA, Ülkü KARAMAN, Mustafa Uygar KALAYCI, Halil Fırat BAYTEKİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Yeni, Daha Yeni, En Yeni İnsan Polyomavirusları: Nereye Kadar?
New, Newer, Newest Human Polyomaviruses: How far? (6173 defa görüntülendi)
362 - 381
Doi No: 10.5578/mb.5377 •  PubMed No: 23621738 
Dürdal US 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUPLAR 
 
 Karbapeneme Dirençli Gram-Negatif İzolatlarda New Delhi Metallo-Beta-Laktamaz-1 (NDM-1) Varlığının PCR ile Araştırılması
Investigation of the Presence of New Delhi Metallo-Beta-Lactamase-1 (NDM-1) by PCR in Carbapenem-Resistant Gram-Negative Isolates (4682 defa görüntülendi)
382 - 384
Doi No: 10.5578/mb.5033 •  PubMed No: 23621739 
Keramettin YANIK, Dilek EMİR, Cafer EROĞLU, Adil KARADAĞ, Akif Koray GÜNEY, Murat GÜNAYDIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Tüberküloz Tedavisi Sırasında Lenf Bezi Büyümesi veya Yeni Lenf Bezi Oluşması: Paradoksal Yanıt
Increase in Size of Lymph Nodes or Occurrence of New Lymphadenopathy During Antituberculosis Chemotherapy: Paradoxical Response (3001 defa görüntülendi)
385 - 387
Doi No: 10.5578/mb.4358 •  PubMed No: 23621740 
Murat YALÇINSOY, Ateş BARAN, Sevinç BİLGİN, Bilgen Begüm AFŞAR, Olga ÇELENK, Mevhibe ESEN AKKAYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ]