Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 47 Sayı: 1 Ocak 2013
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 47 Issue: 1 January 2013
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Hastane Enfeksiyonu Etkeni Olan Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Suşlarında qacA/B Dezenfektan Direnç Genlerinin Varlığı ve Dezenfektanlara İn Vitro Duyarlılıklarının Araştırılması
Investigation of the Presence of Disinfectant Resistance Genes qacA/B in Nosocomial Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Isolates and Evaluation of Their In Vitro Disinfectant Susceptibilities (4895 defa görüntülendi)
1 - 10
Doi No: 10.5578/mb.4409 •  PubMed No: 23390897 
Şadiye Berna AYKAN, Kayhan ÇAĞLAR, Evren Doruk ENGİN, Ayşe Bilge SİPAHİ, Nedim SULTAN, Meltem YALINAY ÇIRAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Staphylococcus aureus Suşlarındaki Metisilin Direncinin Belirlenmesinde Sefoksitin Disk Difüzyon Testi, Otomatize Sistem ve Kromojenik Besiyerinin Karşılaştırılması
Comparison of Cefoxitin Disk Diffusion Test, Automated System and Chromogenic Medium for Detection of Methicillin Resistance in Staphylococcus aureus Isolates (3580 defa görüntülendi)
11 - 18
Doi No: 10.5578/mb.4304 •  PubMed No: 23390898 
Berrin UZUN, Aslı Gamze KARATAŞ ŞENER, Serdar GÜNGÖR, İlhan AFŞAR, Özlem YÜKSEL ERGİN, Mustafa DEMİRCİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Gentamisin Etkisi Altındaki Staphylococcus aureus Suşlarının Biyofilm ve Koagülaz Yanıtları ile Mikroçevre İlişkisinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Relationship Between Microenvironment and Biofilm and Coagulase Responses of Staphylococcus aureus Strains Under the Effect of Gentamicin (5067 defa görüntülendi)
19 - 26
Doi No: 10.5578/mb.4011 •  PubMed No: 23390899 
Nevcivan GÜLDAŞ, Vahide BAYRAKAL, İ. Hakkı BAHAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Klinik MRSA İzolatlarından Elde Edilen Yeni Bir Litik Bakteriyofajın Tanımlanması ve Antibakteriyel Etkisinin Değerlendirilmesi
Identification of a Novel Lytic Bacteriophage Obtained from Clinical MRSA Isolates and Evaluation of Its Antibacterial Activity (5378 defa görüntülendi)
27 - 34
Doi No: 10.5578/mb.3790 •  PubMed No: 23390900 
Fikret ŞAHİN, Djursun KARASARTOVA, T. Murat ÖZSAN, Devran GERÇEKER, Mehmet KIYAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ankara'da İzole Edilen Shigella Kökenlerinin Antibiyotik Direnç Modelleri, Plazmid Profil Analizi ve Değişken Alanlı Jel Elektroforezi ile İncelenmesi
Characterization of Shigella Strains Isolated in Ankara, Turkey by Antimicrobial Resistance Models, Plasmid Profile Analysis and Pulsed-Field Gel Electrophoresis (24944 defa görüntülendi)
35 - 48
Doi No: 10.5578/mb.4438 •  PubMed No: 23390901 
Begüm SARAN, Birsel ERDEM, Fazıl Alper TEKELİ, Fikret ŞAHİN, Ahmet Derya AYSEV 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Dirençli Mycobacterium tuberculosis İzolatlarında Siprofloksasin Direncinin Saptanmasında Tetrazolyum Moru ve Resazurin Testlerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Tetrazolium Violet and Resazurin Assays for Ciprofloxacin Susceptibility Testing of Resistant Mycobacterium tuberculosis Isolates (3496 defa görüntülendi)
49 - 58
Doi No: 10.5578/mb.4023 •  PubMed No: 23390902 
Emrah RUH, Hamdiye Yeşim ÖCAL, Pınar YURDAKUL, Zeynep SARIBAŞ, Alpaslan ALP 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Çok İlaca Dirençli Tüberküloz İzolatlarında Yaygın İlaç Direncinin Araştırılması
Investigation of Extensive Drug Resistance in Multidrug Resistance Tuberculosis Isolates (4926 defa görüntülendi)
59 - 70
Doi No: 10.5578/mb.4229 •  PubMed No: 23390903 
Bayhan BEKTÖRE, Tunçer HAZNEDAROĞLU, Orhan BAYLAN, Mustafa ÖZYURT, Nuri ÖZKÜTÜK, Dilek ŞATANA, Cengiz ÇAVUŞOĞLU, Engin SEBER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bir Bitki Ekstresi Olan Ankaferd Blood Stopper®'in Mycobacterium tuberculosis İzolatlarına Karşı İn Vitro Etkinliği
In Vitro Effect of Ankaferd Blood Stopper®, a Plant Extract Against Mycobacterium tuberculosis Isolates (3248 defa görüntülendi)
71 - 78
Doi No: 10.5578/mb.4264 •  PubMed No: 23390904 
Aydın DEVECİ, Ahmet Yılmaz ÇOBAN, Yeliz TANRIVERDİ ÇAYCI, Özlem ACİCBE, Nuriye TAŞDELEN FIŞGIN, Alper AKGÜNEŞ, Düzgün ÖZATLI, Meltem UZUN, Belma DURUPINAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Semptomatik Hastaların Genital Sürüntü Örneklerinde Hücre Kültürü, DFA ve PCR Yöntemleriyle Chlamydia trachomatis'in Araştırılması
Investigation of Chlamydia trachomatis with Cell Culture, DFA and PCR Methods in the Genital Swab Samples of Symptomatic Patients (4104 defa görüntülendi)
79 - 86
Doi No: 10.5578/mb.4208 •  PubMed No: 23390905 
Osman ÖZÜBERK, Selma GÖKAHMETOĞLU, Bülent ÖZÇELİK, Oğuz EKMEKÇİOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İstanbul'da İzole Edilen HIV-1 pol Geni Dizilerinin Moleküler Epidemiyolojik Analizi
Molecular Epidemiological Analysis of HIV-1 pol Gene Sequences Isolated in Istanbul, Turkey (5475 defa görüntülendi)
87 - 97
Doi No: 10.5578/mb.4099 •  PubMed No: 23390906 
Murat SAYAN, Hayat KUMBASAR KARAOSMANOĞLU, Birgül METE, Alper GÜNDÜZ, Özlem AYDIN, Mücahit YEMİŞEN, Nuriye UZUN, Fehmi TABAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akut Gastroenterit Nedeniyle Ankara'da İki Farklı Hastaneye Başvuran 0-5 Yaş Arası Çocuklarda Norovirus Enfeksiyonu Sıklığının Araştırılması
Investigation of Norovirus Infection Incidence Among 0-5 Years Old Children with Acute Gastroenteritis Admitted to Two Different Hospitals in Ankara, Turkey (4175 defa görüntülendi)
98 - 108
Doi No: 10.5578/mb.4082 •  PubMed No: 23390907 
Aylin ALTAY, Gülendam BOZDAYI, Melda MERAL, Yıldız DALLAR BİLGE, Buket DALGIÇ, Seçil ÖZKAN, Kamruddin AHMED 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Vajinal Candida glabrata İzolatlarının Mikrosatellit Gösterge Analizi ile Genotiplendirilmesi ve DNA Dizi Analizi ile Antifungal Direnç ile İlişkili Mutasyonların Belirlenmesi
Genotyping of Vaginal Candida glabrata Isolates Using Microsatellite Marker Analysis and DNA Sequencing to Identify Mutations Associated with Antifungal Resistance (6016 defa görüntülendi)
109 - 121
Doi No: 10.5578/mb.4302 •  PubMed No: 23390908 
Aylin DÖĞEN, Hüseyin DURUKAN, Ahmet Barış GÜZEL, Zehra ÖKSÜZ, Engin KAPLAN, Mehmet Sami SERİN, Ayşe SERİN, Gürol EMEKDAŞ, Gönül ASLAN, Seda TEZCAN, Ayşe KALKANCI, Macit İLKİT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Türkiye'de İzole Edilen İki Farklı Toxoplasma gondii Suşundan Üretilen Adjuvanlı Takizoit Eriyik Protein Aşılarının Uyardığı İmmün Yanıtların Karşılaştırılması
Comparison of Immune Responses Elicited by Adjuvanted Tachyzoite Lysate Vaccines Developed from Two Different Toxoplasma gondii Strains Isolated in Turkey (4500 defa görüntülendi)
122 - 134
Doi No: 10.5578/mb.4348 •  PubMed No: 23390909 
Ceylan POLAT, Sultan GÜLÇE İZ, Mert DÖŞKAYA, Hüseyin CAN, Ayşe CANER, Aysu DEĞİRMENCİ, Erdal BALCAN, Yüksel GÜRÜZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİLER 
 
 Kan Kültürü Pozitifliği: Etken ya da Kontaminasyon mu?
Blood Culture Positivity: Is It Pathogen or Contaminant? (4375 defa görüntülendi)
135 - 140
Doi No: 10.5578/mb.4181 •  PubMed No: 23390910 
Ahmet BALIKÇI, Zeliha BELAS, Aynur EREN TOPKAYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Klinik Enterokok İzolatlarının Tanımlanmasında Phoenix Otomatize Sistemi, API ID 32 Strep Sistemi ve Light Cycler Enterococcus MGRADE Sisteminin Karşılaştırılması
Comparison of Phoenix Automated System, API ID 32 Strep System and LightCycler Enterococcus MGRADE System in the Identification of Clinical Enterococcus Isolates (3286 defa görüntülendi)
141 - 146
Doi No: 10.5578/mb.4236 •  PubMed No: 23390911 
Yeşim ÇEKİN, Betil ÖZHAK BAYSAN, Derya MUTLU, Nevgün SEPİN ÖZEN, Gözde ÖNGÜT, Levent DÖNMEZ, Dilara ÖĞÜNÇ, Dilek ÇOLAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İmipeneme Dirençli Acinetobacter baumannii İzolatlarında Kolistin-Ampisilin/Sulbaktam Kombinasyonu Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Colistin-Ampicillin/Sulbactam Combination Efficacy in Imipenem-Resistant Acinetobacter baumannii Strains (4969 defa görüntülendi)
147 - 151
Doi No: 10.5578/mb.4523 •  PubMed No: 23390912 
Aytekin ÇIKMAN, Mehmet Reşat CEYLAN, Mehmet PARLAK, Mustafa Kasım KARAHOCAGİL, Mustafa BERKTAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bruselloz Şüpheli Olgularda Brucella canis Seroprevalansının Araştırılması
Investigation of Brucella canis Seroprevalence in Brucellosis Suspected Cases (8748 defa görüntülendi)
152 - 157
Doi No: 10.5578/mb.4417 •  PubMed No: 23390913 
Şerife YÜKSEKKAYA, Zeki ARAS, Uçkun Sait UÇAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Streptococcus pneumoniae Serotip 7F'ye Bağlı Erken Neonatal Sepsis Olgusu
An Early Neonatal Sepsis Case Due to Streptococcus pneumoniae Serotype 7F (3212 defa görüntülendi)
158 - 163
Doi No: 10.5578/mb.4237 •  PubMed No: 23390914 
Serdar ALAN, Duran YILDIZ, Ömer ERDEVE, Begüm ATASAY, Selin NAR OTGUN, Erdal İNCE, Saadet ARSAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ankara İlinde Batı Nil Virusu Köken-1 Kaynaklı Bir Merkezi Sinir Sistemi Enfeksiyonu Olgusu
A Case of Central Nervous System Infection Due to West Nile Virus Lineage-1 in Ankara Province, Turkey (3370 defa görüntülendi)
164 - 172
Doi No: 10.5578/mb.4474 •  PubMed No: 23390915 
Murat ÖCAL, Halil ÖNDER, Ethem M. ARSAVA, Şehnaz ALP, Aykut ÖZKUL, Koray ERGÜNAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yurt Dışı Kaynaklı Bir Dang Ateşi Olgusu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
An Imported Dengue Fever Case in Turkey and Review of the Literature (3858 defa görüntülendi)
173 - 180
Doi No: 10.5578/mb.4564 •  PubMed No: 23390916 
Yavuz UYAR, Eray AKTAŞ, Dilek YAĞCI ÇAĞLAYIK, Önder ERGÖNÜL, Ayşe YÜCE 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Salmonella Patojenite Adaları
Salmonella Pathogenicity Islands (5224 defa görüntülendi)
181 - 188
Doi No: 10.5578/mb.4138 •  PubMed No: 23390917 
Belgin SIRIKEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUPLAR 
 
 Tigesiklinin Francisella tularensis Alttip holarctica'ya İn Vitro Etkinliği; Doksisiklin, Siprofloksasin ve Aminoglikozidlerle Karşılaştırılması
In Vitro Activity of Tigecycline Against Francisella tularensis Subsp. holarctica in Comparison with Doxycycline, Ciprofloxacin and Aminoglycosides (3355 defa görüntülendi)
189 - 191
Doi No: 10.5578/mb.4179 •  PubMed No: 23390918 
Ayşegül ULU KILIÇ, Selçuk KILIÇ, Bekir ÇELEBİ, İrfan ŞENCAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Pseudomonas aeruginosa Suşlarında İmipenem, Tobramisin ve Curcuminin Biyofilm Oluşumu Üzerine Etkisi
Effects of Imipenem, Tobramycin and Curcumin on Biofilm Formation of Pseudomonas aeruginosa Strains (4012 defa görüntülendi)
192 - 194
Doi No: 10.5578/mb.3902 •  PubMed No: 23390919 
Meral KARAMAN, Fatih FIRINCI, Zeynep ARIKAN AYYILDIZ, İsmail Hakkı BAHAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İmmün Yetmezliği Olan Hastaların Solunum Yolu Örneklerinde PCR, IFA ve Giemsa Boyama Yöntemleriyle Pneumocyctis jirovecii’nin Araştırılması
Investigation of Pneumocystis jirovecii in Respiratory Samples of Immunocompromised Patients with PCR, IFA and Giemsa Staining Methods (3175 defa görüntülendi)
195 - 197
Doi No: 10.5578/mb.4292 •  PubMed No: 23390920 
İlknur TOSUN, Kurtuluş BURUK, Ruşen DEDE, Neşe KAKLIKKAYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
Düzeltme198