Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 46 Sayı: 4 Ekim 2012
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 46 Issue: 4 October 2012
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Toplum Kökenli Pnömonisi Olan Erişkin Hastalarda Konvansiyonel ve Multipleks PCR Yöntemleriyle Bakteriyel Etiyolojinin Araştırılması
Investigation of Bacterial Etiology with Conventional and Multiplex PCR Methods in Adult Patients with Community-Acquired Pneumonia (3154 defa görüntülendi)
523 - 531
Semra KURUTEPE, Talat ECEMİŞ, Aylin ÖZGEN, Can BİÇMEN, Pınar ÇELİK, Serir AKTOĞU ÖZKAN, Süheyla SÜRÜCÜOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hastane ve Toplum Kaynaklı Staphylococcus aureus İzolatlarında Çeşitli Virülans Faktörlerinin Gerçek Zamanlı PCR Yöntemiyle Araştırılması
Investigation of Various Virulence Factors Among the Hospital and Community-Acquired Staphylococcus aureus Isolates by Real-Time PCR Method (3993 defa görüntülendi)
532 - 545
Soner YILMAZ, Abdullah KILIÇ, Alper KARAGÖZ, Orhan BEDİR, Aylin ÜSKÜDAR GÜÇLÜ, Ahmet Celal BAŞUSTAOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Rektal Sürüntü Örneklerinde Karbapeneme Dirençli Klebsiella pneumoniae Taranmasında Klasik Yöntemlerle Ertapenemli EMB Besiyerinin Karşılaştırılması
Comparison of Ertapenem-EMB Agar with Traditional Methods for Screening Carbapenem-Resistant Klebsiella pneumoniae from Rectal Swabs (3632 defa görüntülendi)
546 - 552
Duygu PERÇİN, Selcan ÇOLAKOĞLU, Süleyman DURMAZ, Pınar EKİNCİOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İzmir'de Üçüncü Basamak Bir Hastanede Görülen Vankomisine Dirençli Enterokok Olgularının Değerlendirilmesi
Evaluation of Vancomycin-Resistant Enterococcus Cases at a Tertiary Level Hospital in Izmir, Turkey (3470 defa görüntülendi)
553 - 559
Sabri ATALAY, Gülfem ECE, Pınar ŞAMLIOĞLU, Gül MARAŞ, Işıl KÖSE, Şükran KÖSE 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ulusal Tüberküloz Referans Laboratuvarında 2009-2010 Yıllarında Tespit Edilen Tüberküloz Dışı Mikobakterilerin Dağılımlarının İrdelenmesi
Evaluation of the Distribution of Non-tuberculous Mycobacteria Strains Isolated in National Tuberculosis Reference Laboratory in 2009-2010, Turkey (4192 defa görüntülendi)
560 - 567
Nurhan ALBAYRAK, Hülya ŞİMŞEK, Figen SEZEN, Ahmet ARSLANTÜRK, Gülnur TARHAN, İsmail CEYHAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Böbrek Nakil Alıcılarının Serum ve Plazma Örneklerinde Bartonella henselae Antikorlarının Araştırılması
Investigation of Bartonella henselae Antibodies in Serum and Plasma Samples of Kidney Transplant Patients (3258 defa görüntülendi)
568 - 574
Özgün KİRİŞ SATILMIŞ, Yüksel AKKAYA, Çağrı ERGİN, İlknur KALELİ, Belda DURSUN, Çağatay AYDIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 2003-2012 Yıllarını Kapsayan Dokuz Sezonda Grip Sürveyansı Bulguları: İstanbul Tıp Fakültesi Ulusal İnfluenza Referans Laboratuvarı Sonuçları
Influenza Surveillance in Nine Consecutive Seasons, 2003-2012: Results from National Influenza Reference Laboratory, Istanbul Faculty of Medicine, Turkey (3621 defa görüntülendi)
575 - 593
Meral AKÇAY CİBLAK, Melis KANTURVARDAR TÜTENYURD, Serkan ASAR, Merve TULUNOĞLU, Nurcihan FINDIKÇI, Selim BADUR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Epstein-Barr Virus Enfeksiyonlarının Tanısında PCR Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of PCR Results in the Diagnosis of Epstein-Barr Virus Infections (7025 defa görüntülendi)
594 - 606
Sanem KARADAĞ GEÇGEL, Alparslan ERSOY, Betül Berrin SEVİNİR, Melda SINIRTAŞ, Güher GÖRAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Klinik Örneklerden İzole Edilen Adenovirusların PCR ve DNA Dizi Analizi Yöntemiyle Tiplendirilmesi
Molecular Typing of Adenoviruses Isolated from Clinical Specimens by PCR and DNA Sequencing Methods (4038 defa görüntülendi)
607 - 613
Candan ÇİÇEK, Tamer ŞANLIDAĞ, Sinem AKÇALI, Murat SAYAN, Mehmet YALAZ, Dilek Yeşim METİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Olan Pediatrik Hastalarda İnsan Metapnömovirus Prevalansının Saptanması
Detection of Human Metapneumovirus Prevalence in Pediatric Patients with Lower Respiratory Tract Infections (4039 defa görüntülendi)
614 - 623
Ayşegül AKSOY GÖKMEN, Candan ÇİÇEK, Eylem Ulaş SAZ, Yeliz ÖZANANAR, Muhterem DUYU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Servikal Sürüntü Örneklerinde İki Farklı Yöntemle HPV-DNA Varlığının Araştırılması: MY09/11 Konsensus PCR ve Tipe Özgül Gerçek Zamanlı PCR
Investigation of HPV-DNA in Cervical Smear Samples by Two Different Methods: MY09/11 Consensus PCR and Type-Specific Real-Time PCR (6071 defa görüntülendi)
624 - 636
Fatih ŞAHİNER, Ramazan GÜMRAL, Kenan ŞENER, Nuri YİĞİT, Murat DEDE, Mehmet YAPAR, Ayhan KUBAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Candida Türlerine Bağlı Nozokomiyal Enfeksiyonların Epidemiyolojik ve Mikrobiyolojik Açıdan Değerlendirilmesi
Epidemiological and Microbiological Evaluation of Nosocomial Infections Caused by Candida Species (4080 defa görüntülendi)
637 - 648
Fatih ERDEM, Günay TUNCER ERTEM, Behiç ORAL, Esra KARAKOÇ, Ali Pekcan DEMİRÖZ, Necla TÜLEK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Deneysel Enfeksiyon Oluşturulmuş Tavşanların Kan ve Doku Örneklerinde Bakteriyel ve Fungal DNA'nın Gösterilmesinde PCR'nin Yeterliliği
Accuracy of PCR for the Detection of Bacterial and Fungal DNA in the Blood and Tissue Samples of Experimentally Infected Rabbits (5212 defa görüntülendi)
649 - 659
Ali Adil FOUAD, Ayşe KALKANCI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Tanısal Amaçla Uygulanan Laparoskopi Sırasında Oluşan Bakteriyel Translokasyona Probiyotik Bakterilerin Etkilerinin Araştırılması: Deneysel Bir Çalışma
Investigation of the Effects of Probiotic Bacteria on Bacterial Translocation that Developed During Diagnostic Laparoscopy: An Experimental Study (5425 defa görüntülendi)
660 - 670
İdris ŞAHİN, Selda ACAR, İsmet ÖZAYDIN, Çiğdem ÖZAYDIN, Emel ÇALIŞKAN, Mehmet Tevfik YAVUZ, Abdulkadir İSKENDER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİLER 
 
 Kan Kültürlerinde Üreyen Stafilokoklarda Metisilin Direncinin Gerçek Zamanlı PCR ile Erken Tanısı
Early Detection of Methicillin Resistance by Real-Time PCR in Staphylococci Isolated from Blood Cultures (3388 defa görüntülendi)
671 - 675
Ayşe WILLKE, Murat SAYAN, Meliha MERİÇ, Birsen MUTLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akut Orta Kulak İltihabı Örneklerinde Streptococcus pneumoniae ve Haemophilus influenzae'nın Saptanmasında Kültür ve Gerçek Zamanlı PCR Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Culture and Real-Time PCR Methods in the Detection of Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae in Acute Otitis Media Effusion Specimens (2908 defa görüntülendi)
676 - 681
Özgen KÖSEOĞLU ESER, Şehnaz ALP, Alper ERGİN, Kaan İPÇİ, Alpaslan ALP, Deniz GÜR, Gülşen HASÇELİK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Vankomisine Dirençli Enterokok Kolonizasyonu: Korunma ve Eradikasyon Deneyimi
Vancomycin-Resistant Enterococcus Colonization in Neonatal Intensive Care Unit: Prevention and Eradication Experience (3365 defa görüntülendi)
682 - 688
Derya BENZER, Dilek YAVUZCAN ÖZTÜRK, Tuğba GÜRSOY, Mutlu Şeyda ÖCALMAZ, Güner KARATEKİN, Hüsnü Fahri OVALI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 İzoniazid ve Etambutole Primer Dirençli Mycobacterium tuberculosis'e Bağlı Epidural Apse
Epidural Abscess Due to a Mycobacterium tuberculosis Strain with Primary Resistance to Isoniazid and Ethambutol (3413 defa görüntülendi)
689 - 694
Alper ŞENER, Alper AKÇALI, Ozan KARATAĞ, Şule KOŞAR, Yıldız DEĞİRMENCİ, Tarık AKMAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Galaktomannan, 1,3-β-D-Glukan ve PCR Testlerinde Bronkoalveoler Lavaj Örneğinin Önemi
The Importance of Bronchoalveolar Lavage Sample for Galactomannan, 1,3-β-D-Glucan and PCR Tests (3100 defa görüntülendi)
695 - 701
Hafize SAV, Mustafa Altay ATALAY, Ekrem ÜNAL, Nedret KOÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Karaciğer Transplantasyonu Sonrası Gelişen Oküler Toksoplazmoz
Ocular Toxoplasmosis Developed After Liver Transplantation (2942 defa görüntülendi)
702 - 706
Vildan AVKAN OĞUZ, Nilüfer KOÇAK, Hatice KÖSE, Tarkan ÜNEK, Mücahit ÖZBİLGİN, Sedat KARADEMİR, Süleyman KAYNAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Trichosporon asahii ve Enfeksiyonlarına Genel Bakış
An Overview on Trichosporon asahii and Its Infections (3408 defa görüntülendi)
707 - 715
Gülşen HAZIROLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Yüksek BOS/Serum Kızamık Antikor İndeksi ile Tanımlanan Subakut Sklerozan Panensefalit Olguları
Subacute Sclerosing Panencephalitis Cases Diagnosed by Increased CSF/Serum Measles Antibody Indices (2974 defa görüntülendi)
716 - 718
Pınar ŞAMLIOĞLU, Aycan ÜNALP, Ahmet GÖKÇAY, İmre ALTUĞLU, Aysel ÖZTÜRK, Ayşın ZEYTİNOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ]