Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 46 Sayı: 2 Nisan 2012
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 46 Issue: 2 April 2012
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Kan İzolatı E.coli ve K.pneumoniae Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz, KPC-Tip Karbapenemaz ve Plazmid Aracılı AmpC Beta-Laktamaz Varlığının Araştırılması
Investigation of the Presence of Extended Spectrum Beta-Lactamase, KPC-Type Carbapenemase and Plasmid-Mediated AmpC Beta-Lactamase in E.coli and K.pneumoniae Strains Isolated from Blood Cultures (5170 defa görüntülendi)
159 - 169
Atakan BAYKAL, Nilay ÇÖPLÜ, Hüsniye ŞİMŞEK, Berrin ESEN, Deniz GÜR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Koagülaz-Negatif Stafilokoklarda Makrolid-Linkozamid-Streptogramin B Grubu Antibiyotiklere Karşı Nadir Direnç Genlerinin Araştırılması
Investigation of the Rare Genes Related to Resistance to Macrolide-Lincosamide and Streptogramin B Group Antibiotics Among Coagulase-Negative Staphylococci (3172 defa görüntülendi)
170 - 179
Havva ŞAKAR, İpek MUMCUOĞLU, Neriman AKSU, Zeynep Ceren KARAHAN, Şenol KURŞUN,
Semra KUŞTİMUR
 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Klinik Staphylococcus aureus Suşlarında Antiseptik Direnç Genlerinin (qacA/B ve smr) ve Antibiyotik Maddelere Direnç Prevalansının Araştırılması
Investigation of the Prevalence of Antiseptic Resistance Genes (qacA/B and smr) and Antibiotic Resistance in Clinical Staphylococcus aureus Strains (3408 defa görüntülendi)
180 - 189
Yaşar NAKİPOĞLU, Seyda İĞNAK, Nezahat GÜRLER, Bülent GÜRLER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Penisiline Duyarlı ve Dirençli Streptococcus pneumoniae İzolatlarında Penisilin Bağlayan Protein Genotiplerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Penicillin-Binding Protein Genotypes in Penicillin Susceptible and Resistant Streptococcus pneumoniae Isolates (4481 defa görüntülendi)
190 - 201
Gönül ASLAN, Seda TEZCAN, Nuran DELİALİOĞLU, Fatma Esin AYDIN, Necdet KUYUCU,
Gürol EMEKDAŞ
 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Çukurova Bölgesinde Akciğer Tüberkülozlu Hastalardan İzole Edilen Mycobacterium tuberculosis Suşlarının Spoligotiplendirme ve MIRU-VNTR Yöntemiyle Tiplendirilmesi
Genotyping of Mycobacterium tuberculosis Strains Isolated from Pulmonary Tuberculosis Patients in Cukurova Region, Turkey by Spoligotyping and MIRU-VNTR Methods (3291 defa görüntülendi)
202 - 210
Ülkü ORAL ZEYTİNLİ, Fatih KÖKSAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Uzamış Öksürüğü Olan Çocuklarda Kültür, Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu ve Seroloji ile Bordetella pertussis Enfeksiyonunun Araştırılması
Detection of Bordetella pertussis Infection by Culture, Real-Time Polymerase Chain Reaction and Serologic Tests Among Children with Prolonged Cough (3809 defa görüntülendi)
211 - 224
Derya GÜRSEL, Aslı ASLAN, Cemile SÖNMEZ, Güldane KOTUROĞLU, Nilay ÇÖPLÜ, Zafer KURUGÖL, Şöhret AYDEMİR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Konya Bölgesinde Tularemi
Tularemia in Konya Region, Turkey (3918 defa görüntülendi)
225 - 235
Nebahat DİKİCİ, Onur URAL, Şua SÜMER, Kayhan ÖZTÜRK, Özgen ALBAYRAK YİĞİT,
Eda KATLANIR, Bahar KELEŞ
 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 El Hijyen Ürünlerinin Sağlık Çalışanlarında MRSA Kolonizasyonuna Etkilerinin CHROMagar MRSA ile Araştırılması
The Effectiveness of Hand Hygiene Products on MRSA Colonization of Health Care Workers by Using CHROMagar MRSA (4089 defa görüntülendi)
236 - 246
Zeliha KOÇAK TUFAN, Hasan IRMAK, Cemal BULUT, Salih CESUR, Sami KINIKLI,
Ali Pekcan DEMİRÖZ
 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Samsun Kırsalında Borrelia burgdorferi ve Kene Ensefaliti Virusu Seroprevalansının Araştırılması
Seroprevalence of Borrelia burgdorferi and Tick-Borne Encephalitis Virus in a Rural Area of Samsun, Turkey (5225 defa görüntülendi)
247 - 256
Eşe ASLAN BAŞBULUT, Ayşegül GÖZALAN, Cemile SÖNMEZ, Nilay ÇÖPLÜ, Berrin KÖRHASAN,
Berrin ESEN, Levent AKIN, Mustafa ERTEK
 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Candida albicans Suşlarının Genotiplendirmesinde 25S İntron Analizini Takiben Restriksiyon Enzim Analizi Uygulanması
25S Intron Analysis Followed by Restriction Enzyme Digestion Performed for Genotyping Candida albicans Isolates (3620 defa görüntülendi)
257 - 265
Zeynep Ceren KARAHAN, Begüm SARAN, Sevinç YENİCE, Handan AĞIRBAŞLI, Özay ARIKAN AKAN, Alper TEKELİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Okul Sınıflarının Hava Örneklerinde Küf Mantarlarının Araştırılması ve Öğrenci Serumlarında Allerjene Özgül IgE Düzeylerinin Karşılaştırılması
Investigation of Mold Fungi in Air Samples of Elementary Schools and Evaluation of Allergen-Specific IgE Levels in Students' Sera (3176 defa görüntülendi)
266 - 275
Habibe ÖVET, Çağrı ERGİN, İlknur KALELİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİLER 
 
 Bir Devlet Hastanesinde Vankomisine Dirençli Enterokok Suşlarının Fenotipik ve Genotipik Olarak Değerlendirilmesi: İlk vanB-Pozitif Enterococcus faecium İzolatları
Phenotypic and Genotypic Traits of Vancomycin-Resistant Enterococci in a Public Hospital: The First vanB-Positive Enterococcus faecium Isolates (3325 defa görüntülendi)
276 - 282
Feride Alaca COŞKUN, İpek MUMCUOĞLU, Neriman AKSU, Zeynep Ceren KARAHAN, Ebru US,
Fazıl Alper TEKELİ, Irmak BARAN, Dilek KANYILMAZ, Şenol KURŞUN
 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Mersin İlinde Çiğ Sütlerden Mycobacterium bovis ve Tüberküloz Dışı Mikobakterilerin İzolasyonu ve Tanımlanması
Isolation and Identification of Mycobacterium bovis and Non-tuberculous Mycobacteria in Raw Milk Samples in Mersin Province (3407 defa görüntülendi)
283 - 289
Fatma Esin AYDIN, Mahmut ÜLGER, Gürol EMEKDAŞ, Gönül ASLAN, Selami GÜNAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Gebelerde Toksoplazma Enfeksiyonunun Seropozitiflik ve Serokonversiyon Oranları
The Rates of Seropositivity and Seroconversion of Toxoplasma Infection in Pregnant Women (3262 defa görüntülendi)
290 - 294
Keziban DOĞAN, Ayşe KAFKASLI, Ülkü KARAMAN, Metin ATAMBAY, Leyla KARAOĞLU, Cemil ÇOLAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Pantoea agglomerans'a Bağlı Ventilatörle İlişkili Pnömoni Gelişen Bir Olgu
A Case of Ventilator-Associated Pneumoniae Due to Pantoea agglomerans (3155 defa görüntülendi)
295 - 298
Özlem KURŞUN, Nesrin ÜNAL, Salih CESUR, Nilgün ALTIN, Başol CANBAKAN, Cem ARGUN,
Kamer KOLDAŞ, İrfan ŞENCAN
 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Uygun Antitüberküloz Tedaviye Rağmen Paradoks Radyolojik Progresyon
Paradoxical Radiologic Progression Despite Appropriate Anti-Tuberculous Therapy (4201 defa görüntülendi)
299 - 303
Uğur GÖNLÜGÜR, Şule KOŞAR, Arzu MİRİCİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Bağışıklığı Baskılanmış Hastalarda Sıklıkla Saptanan Bir Fırsatçı Patojen: Burkholderia cepacia Kompleksi
An Opportunistic Pathogen Frequently Isolated from Immunocompromised Patients: Burkholderia cepacia Complex (3897 defa görüntülendi)
304 - 318
Orhan BAYLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akciğer ve Akciğer Dışı Tüberküloz Tanısında Moleküler Yöntemlerin Kullanımı
Use of Molecular Techniques in the Diagnosis of Pulmonary and Extrapulmonary Tuberculosis (3360 defa görüntülendi)
319 - 331
Mustafa ÖZYURT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUPLAR 
 
 İki Farklı Ülkeden (Türkiye ve Almanya) İzole Edilen Helicobacter pylori İzolatlarında VacA Allellerindeki Farklılık ve cagA Geni Pozitifliği
Differences of vacA Alleles and cagA Status of Helicobacter pylori Strains Isolated from Two Different Countries: Turkey and Germany (3029 defa görüntülendi)
332 - 334
Fetiye KOLAYLI, Aynur KARADENİZLİ, Recep BİNGÖL, Thomas SCHNEIDER, Manfred KIST 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Hastalarında Gelişen Acinetobacter baumannii Enfeksiyonunda Mortaliteyi Etkileyen Faktörler
Factors Associated with Mortality in Acinetobacter baumannii Infected Intensive Care Unit Patients (3166 defa görüntülendi)
335 - 337
Oğuz KARABAY, Mehmet YAHYAOĞLU, Aziz ÖĞÜTLÜ, Özlem SANDIKÇI, Nazan TUNA, Sevgi CEYLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
YORUM 
 
 Nadir Bir Pnömoni Etkeni: Shewanella putrefaciens
A Rare Cause of Pneumonia: Shewanella putrefaciens (3135 defa görüntülendi)
338 - 339
Tekin TAŞ, Abdulkadir KÜÇÜKBAYRAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ]