Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 46 Sayı: 1 Ocak 2012
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 46 Issue: 1 January 2012
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Hastane Kaynaklı Pseudomonas aeruginosa İzolatlarında PER-1 Tipi Beta-Laktamaz Sıklığının ve Antibiyotiklere Direnç Oranlarının Araştırılması
Investigation of the Frequency of PER-1 Type Beta-Lactamase and Antimicrobial Resistance Rates in Nosocomial Isolates of Pseudomonas aeruginosa (4834 defa görüntülendi)
1 - 8
Aynur ATİLLA, Cafer EROĞLU, Şaban ESEN, Mustafa SÜNBÜL, Hakan LEBLEBİCİOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Escherichia coli Suşlarında Plazmide Bağlı Kinolon Direncinin Araştırılması
Investigation of Plasmid-Mediated Quinolone Resistance in Escherichia coli Strains (5613 defa görüntülendi)
9 - 16
Orhan Cem AKTEPE, Gülşah AŞIK, Yeliz ÇETİNKOL, Meral BİÇMEN, Zeynep GÜLAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 GSBL Pozitif Enterobacteriaceae ve Vankomisine Dirençli Enterokokların İdrar Kültürlerinden Erken Tespitinde ChromID ESBL Agarın Değerlendirilmesi
Evaluation of the ChromID ESBL Agar for the Detection of ESBL-Positive Enterobacteriaceae and Vancomycin-Resistant Enterococcus Isolates from Urine Cultures (5583 defa görüntülendi)
17 - 25
Hikmet Eda ALIŞKAN, Şule ÇOLAKOĞLU, Tuba TURUNÇ, Yusuf Ziya DEMİROĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Genç Askerlerde Tüberküloz İnsidansı ve Primer İlaç Direnci Oranları: Ülkemizdeki 14 Asker Hastanesinin Verileri
Tuberculosis Incidence and Primary Drug Resistance Rates in Young Soldiers: Data from 14 Military Hospitals in Turkey (4351 defa görüntülendi)
26 - 32
Dilaver TAŞ, Cantürk TAŞÇI, Ersin DEMİRER, Ogün SEZER, Oğuzhan OKUTAN, Zafer KARTALOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Tüberkülozun Tanısında %2 Ogawa Besiyerinin Löwenstein-Jensen Besiyeri ile Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi
Comparison and Evaluation of Lowenstein-Jensen Medium and 2% Ogawa Medium for the Diagnosis of Tuberculosis (3405 defa görüntülendi)
33 - 38
İsmail CEYHAN, Hülya ŞİMŞEK, Gülnur TARHAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Klinik Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Antikandidal Aktiviteleri ve İn Vitro Candida Biyofilm Oluşumunun İnhibisyonu
Anti-Candidal Activity of Clinical Pseudomonas aeruginosa Strains and In Vitro Inhibition of Candida Biofilm Formation (4580 defa görüntülendi)
39 - 46
Sema KEÇELİ ÖZCAN, Devrim DÜNDAR, Gülden SÖNMEZ TAMER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Süt Çocukluğunda Hepatit B Aşısı Uygulanan Çocuklarda Serolojik Durumun Değerlendirilmesi
Evaluation of Serological Status of Children Following Hepatitis B Vaccination During Infancy (5325 defa görüntülendi)
47 - 56
Ayşe SÜLEYMAN, Gülbin GÖKÇAY, Selim BADUR, Sevilay AYKIN, Gürkan KILIÇ, Zeynep TAMAY,
Emin ÜNÜVAR, Nermin GÜLER
 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hastane Personeline Pandemik İnfluenza A (H1N1) Aşı Uygulamasının Ardından Aşılama Hakkındaki Görüşler ve Gözlenen Yan Etkiler
Attitudes and Side Effects Related to Pandemic Influenza A (H1N1) Vaccination in Healthcare Personnel (3196 defa görüntülendi)
57 - 64
Bahar ÖRMEN, Nesrin TÜRKER, İlknur VARDAR, Figen KAPTAN, Sibel EL, Serap URAL,
Fatih KAYA, Nejat Ali COŞKUN
 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Klinik Örneklerden İzole Edilen Filamentöz Mantarların İki Farklı Yöntemle Tanımlanması ve Duyarlılık Sonuçları
Identification of Filamentous Fungi Isolated from Clinical Samples by Two Different Methods and Their Susceptibility Results (5900 defa görüntülendi)
65 - 78
Şahin DİREKEL, Feza OTAĞ, Gönül ASLAN, Mahmut ÜLGER, Gürol EMEKDAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Manisa Bölgesinde Otomikoz Etkenleri, 1995-2011
Agents of Otomycosis in Manisa Region, Turkey, 1995-2011 (3826 defa görüntülendi)
79 - 84
Kenan DEĞERLİ, Talat ECEMİŞ, Kıvanç GÜNHAN, Tolga BAŞKESEN, Elçin KAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İshalli Olgularda Microsporidia Sıklığının Farklı Boyama Yöntemleriyle Araştırılması
Investigation of Microsporidia Prevalence by Different Staining Methods in Cases of Diarrhea (3809 defa görüntülendi)
85 - 92
Songül TÜRK, Funda DOĞRUMAN AL, Ülkü KARAMAN, Semra KUŞTİMUR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Mersin İlinde Farklı Su Kaynaklarında Cryptosporidium spp. Varlığının Araştırılması
Investigation of the Presence of Cryptosporidium spp. in Different Water Sources in Mersin Province, Turkey (5773 defa görüntülendi)
93 - 100
Gönül ASLAN, Gül BAYRAM, Feza OTAĞ, Şahin DİREKEL, Ayşegül TAYLAN ÖZKAN, Kemal ÇEBER,
Gürol EMEKDAŞ
 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİLER 
 
 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Ortaya Çıkan GSBL Pozitif Klebsiella pneumoniae Nedenli Nozokomiyal Bir Salgının AP-PCR ile Araştırılması
Investigation of a Nosocomial Outbreak Caused by ESBL Positive Klebsiella pneumoniae in Neonatal Intensive Care Unit by AP-PCR (3368 defa görüntülendi)
101 - 105
Tuğrul HOŞBUL, Mustafa ÖZYURT, Ferhan KARADEMİR, Selami SÜLEYMANOĞLU,
Tunçer HAZNEDAROĞLU
 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ayaktan Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastalarda Nazal Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Kolonizasyon Prevalansı ve Risk Faktörleri
Prevalence and Risk Factors for Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Colonization Among Outpatients Undergoing Hemodialysis Treatment (5139 defa görüntülendi)
106 - 112
Özlem KÖSEOĞLU, Selda SAYIN KUTLU, Nural CEVAHİR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Multipl Sklerozlu Bir Olguda Salmonella Typhi'ye Bağlı Kalça Eklemi Artriti
Septic Arthritis of Hip Due to Salmonella Typhi in a Patient with Multiple Sclerosis (3410 defa görüntülendi)
113 - 116
Ali Ilgın OLUT, Meltem AVCI, Onur ÖZGENÇ, Taşkın ALTAY, Seher Ayten COŞKUNER,
Sibel ÖZSU CAYMAZ, Ayla HAVUK
 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nadir Bir Pnömoni Etkeni: Shewanella putrefaciens
A Rare Cause of Pneumonia: Shewanella putrefaciens (4970 defa görüntülendi)
117 - 121
Bülent DURDU, Yasemin DURDU, Nuray GÜLEÇ, Filiz İSLİM, Mualla BİÇER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ankara'ya Hindistan Yeni Delhi'den Gelen Bir Chikungunya Ateşi Olgusu: Türkiye'nin İlk Yurt Dışı Kaynaklı Olgusu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
An Imported Chikungunya Fever Case from New Delhi, India to Ankara, Turkey: The First Imported Case of Turkey and Review of the Literature (4017 defa görüntülendi)
122 - 128
Dilek YAĞCI ÇAĞLAYIK, Yavuz UYAR, Gülay KORUKLUOĞLU, Mustafa ERTEK, Serhat ÜNAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kocaeli'de Uzun İnkübasyon Süreli Sporadik Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Olgusu
A Case of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever with Long Incubation Period in Kocaeli, Turkey (3082 defa görüntülendi)
129 - 133
Meliha MERİÇ KOÇ, Ayşe WILLKE 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Blastoschizomyces capitatus'un Etken Olduğu Fungemi: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Blastoschizomyces capitatus Fungemia: Three Case Reports and Review of the Literature (4301 defa görüntülendi)
134 - 143
Berna GÜLTEKİN, İrfan YAVAŞOĞLU, Mete EYİGÖR, Gürhan KADIKÖYLÜ, Zahit BOLAMAN,
Neriman AYDIN
 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Toskana Virus Enfeksiyonlarına Genel Bakış
An Overview of Toscana Virus Infections (3254 defa görüntülendi)
144 - 152
Ayten KADANALI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUPLAR 
 
 Tularemi: Avcılar Gerçekten Bir Risk Grubu mu?
Tularemia: Are Hunters Really A Risk Group? (3338 defa görüntülendi)
153 - 155
Murat YEŞİLYURT, Selçuk KILIÇ, Bekir ÇELEBİ, Serdar GÜL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sivas Yöresinde Aterosklerotik Damar Hastalığı Olan Kişilerde Chlamydophila pneumoniae Seropozitifliği ve Risk Faktörleri ile İlişkisi
Investigation of Chlamydophila pneumoniae Seropositivity and Risk Factors in Patients with Atherosclerotic Vascular Disease in Sivas, Turkey (3219 defa görüntülendi)
156 - 158
Zeliha Banu KILIÇ, Ömer POYRAZ, Ahmet Turhan KILIÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ]