Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 41 Sayı: 3 Temmuz 2007
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 41 Issue: 3 July 2007
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Vankomisine Dirençli Enterococcus Faecium Suşlarının Fenotipik ve Genotipik Olarak İncelenmesi
Investigation of Phenotypic and Genotypic Characteristics of Vancomycin-Resistant Enterococcus Faecium Isolates (1328 defa görüntülendi)
347 - 356
Zerrin AKTAŞ, Pınar DİYARBAKIRLI, Çiğdem BAL, Nezahat GÜRLER, Melike KESER, Ayper SOMER, Nuran SALMAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Klinik Örneklerden İzole Edilen Staphylococcus Aureus Suşlarında Panton-Valentin Lökosidin (PVL) Varlığının Araştırılması
Investigation of the Presence of Panton-Valentin Leucocidin (PVL) in Staphylococcus Aureus Strains Isolated From Clinical Samples (1317 defa görüntülendi)
357 - 362
Hilal ÖZKUL, İ. M. Ali Öktem, Zeynep GÜLAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Hastane Kaynaklı Pseudomonas Aeruginosa İzolatlarında PER-1 Türü Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Enzimlerinin Sıklığı
The Frequency of PER-1 Type Extended Spectrum Betalactamases in Nosocomial Isolates of Pseudomonas Aeruginosa (1243 defa görüntülendi)
363 - 367
Pınar ZARAKOLU, Gökhan METAN, Nazlı GÜRKAN AYDIN, Belgin ALTUN, Gülşen HASÇELİK, Murat AKOVA 
[Özet ] [PDF ] 
 Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üretiminin Saptanmasında Agar Tarama Plakları ve Çift Disk Sinerji Yönteminin Karşılaştırılması
Comparison of Agar Screening Plates and Double Disk Synergy Method in Detection of Extended-Spectrum Beta-Lactamase Production (1423 defa görüntülendi)
369 - 376
Özlem ÜNALDI, Doruk ENGİN, Meltem YALINAY ÇIRAK 
[Özet ] [PDF ] 
 Akciğer ve Akciğer Dışı Örneklerde ?Amplifiye Mycobacterium Tuberculosis Direk Test'in Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi
Assessment of Performance of ?Amplified Mycobacterium Tuberculosis Direct Test'in Pulmonary and Extrapulmonary Specimens (1346 defa görüntülendi)
377 - 384
Süheyla SÜRÜCÜOĞLU, Nuri ÖZKÜTÜK, Hörü GAZİ, Pınar ÇELİK 
[Özet ] [PDF ] 
 Rifampisine Dirençli Mycobacterium Tuberculosis İzolatlarının MIRU-VNTR (Mycobacterial Interspersed Repetitive Unit - Variable Number Tandem Repeat) Yöntemiyle Genotiplendirmesi
Genotyping of Rifampin-Resistant Mycobacterium Tuberculosis Isolates By Mycobacterial Interspersed Repetitive Unit - Variable Number Tandem Repeat (MIRU-VNTR) Analysis (1189 defa görüntülendi)
385 - 393
Cengiz ÇAVUŞOĞLU, Eylem KARATAŞ, İlknur SÖYLER 
[Özet ] [PDF ] 
 Mikobakteriyel DNA İzolasyonunda Üç Farklı Yönteminin Karşılaştırılması
Comparison of Three Different Mycobacterial DNA Isolation Methods (1589 defa görüntülendi)
395 - 402
Alpaslan ALP1, Şehnaz ALP1, Zeynep SARIBAŞ1, Gülşen HASÇELİK 
[Özet ] [PDF ] 
 Bölge Tüberküloz Laboratuvarlarından Gönderilen Mycobacterium Tuberculosis Suşlarının Majör Antitüberküloz İlaçlara Duyarlılıkları
Susceptibilities of Mycobacterium Tuberculosis Strains Collected From Regional Tuberculosis Laboratories to Major Antituberculous Drugs (1261 defa görüntülendi)
403 - 409
M. Bakır SAYĞAN, Fatih OCAK, Salih CESUR, Gülnur TARHAN, İsmail CEYHAN, Feyzullah GÜMÜŞLÜ, Gülşan BEKER, Uğur GÜNER, Erol COŞKUN 
[Özet ] [PDF ] 
 Trakya Bölgesinin Köylerinde Tularemi Seroprevalansının Araştırılması
Investigation of Tularemia Seroprevalence in the Rural Area of Thrace Region in Turkey (1348 defa görüntülendi)
411 - 418
Günay DEDEOĞLU KILINÇ, Şaban GÜRCAN, Muzaffer ESKİOCAK, Haluk KILIÇ, Hakan KUNDURACILAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Simüle Kan Örneklerinde Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Candida DNA'sının Saptanması
Detection of Candida DNA in Simulated Blood Samples By Polymerase Chain Reaction (1443 defa görüntülendi)
419 - 428
Sinem ÖZER, Mine YÜCESOY 
[Özet ] [PDF ] 
 İnaktif HBsAg Taşıyıcılarında Serum Alanin Aminotransferaz İzlemi ve Hepatit B Virus Yükünün Araştırılması
The Follow-Up of Serum Aminotransferase Levels and Investigation of Hepatitis B Virus Load in Inactive HBsAg Carriers (2143 defa görüntülendi)
429 - 433
Ali Ilgın OLUT, Haluk ÖZÜNLÜ, Hüsniye BOZDAĞ, Nisel ÖZKALAY 
[Özet ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİLER 
 
 Yaralardan İzole Edilen Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus Suşlarında Mupirosin Direncinin Araştırılması
Mupirocin Resistance in Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus Strains Isolated From Wound Infections (1256 defa görüntülendi)
435 - 440
İştar DOLAPÇI, Z. Ceren KARAHAN, Alper TEKELİ, Esra KOYUNCU, Alpay AZAP, Rıza ADALETİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Streptococcus Pneumoniae ve Haemophilus Influenzae Klinik İzolatlarının Tedavide Kullanılan Antibiyotiklere Karşı İn Vitro Direnç Oranları
In Vitro Resistance Rates of Streptococcus Pneumoniae and Haemophilus Influenzae Clinical Isolates to the Antibiotics Used in Therapy (1344 defa görüntülendi)
441 - 446
Hikmet UNCU, Şule ÇOLAKOĞLU, Tuba TURUNÇ, Yusuf Ziya DEMİROĞLU, Hande ARSLAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Escherichia Coli ve Klebsiella Sp. Klinik İzolatlarında Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Sıklığının ve Antibiyotik Direncinin Araştırılması
Investigation of the Frequency of Extended Spectrum Beta-Lactamases and Antibiotic Resistance in Clinical Isolates of Escherichia Coli and Klebsıella Sp. (1308 defa görüntülendi)
447 - 452
Fahriye EKŞİ, Gönenç ÖZER, İclal BALCI 
[Özet ] [PDF ] 
 Tahran'da İzole Edilen Shigella Türlerinin Serotip Dağılımı ve Antimikrobiyal Direnç Oranları
Serotype Distribution and Antimicrobial Resistance Rates of Shigella Spp. Isolates in Tehran, Iran (1442 defa görüntülendi)
453 - 457
Siavosh SALMANZDEH-AHRABİ, Fereshteh JAFARİ, Effat HABİBİ, Gholam Reza IRAJİAN, Mohammad Mehdi ASLANİ, Fahimeh BAGHBANİ-ARANİ, Mohammad Reza ZALİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Sivas İlinde Antitüberküloz İlaçlara Direnç Oranları
Resistance Rates to Antituberculous Drugs in Sivas Province (1176 defa görüntülendi)
459 - 463
Uğur GÖNLÜGÜR, Mustafa Zahir BAKICI, Tanseli E. GÖNLÜGÜR, Mürşit HASBEK 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Ejekülat Kültüründe Brucella Melitensis Üretilen Epididimoorşitli Bir Bruselloz Olgusu
Isolation of Brucella Melitensis From Ejaculate Culture of A Brucellosis Patient With Epididymoorchitis (1363 defa görüntülendi)
465 - 468
Ebru Emel SÖZEN, Firdevs AKSOY, Kemalettin AYDIN, İftihar KÖKSAL, Gürdal YILMAZ, Hamit Zafer AKSOY 
[Özet ] [PDF ] 
 Olgu Sunumu: Kolanjiopankreatografi Sonrasında Gelişen Ochrobactrum Anthropi Bakteriyemisi
Case Report: Ochrobactrum Anthropi Bacteremia Developed After Cholangiopancreatography (1463 defa görüntülendi)
469 - 472
Oğuz Reşat SİPAHİ, Şebnem ÇALIK, Kani MAZHAROĞULLARI, Şöhret AYDEMİR, Tansu YAMAZHAN, Oktay TEKEŞİN 
[Özet ] [PDF ] 
 Alfa Talasemi Taşıyıcısı HIV Pozitif Bir Hastada Zidovudin Tedavisinden Sonra Hızlı Gelişen Anemi
Rapid Development of Anemia in A HIV-Positive Patient With Alpha-Thalassemia After Zidovudine Therapy (1571 defa görüntülendi)
473 - 476
Akif ALTINBAŞ, Gülşen ÖZKAYA, Yahya BÜYÜKAŞIK, Serhat ÜNAL 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Bakterilerin Canlı Ama Kültürde Üretilemeyen Formları
Viable But Non-Culturable Form of Bacteria (1626 defa görüntülendi)
477 - 484
Olcay ÖZÇAKIR 
[Özet ] [PDF ] 
 İnfluenza Tip A (H5N1) Virus Enfeksiyonu
Influenza Type A (H5N1) Virus Infection (1391 defa görüntülendi)
485 - 494
Aynur ENGİN 
[Özet ] [PDF ]