Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 2 Sayı: 1-2 Ocak-Nisan 1968
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 2 Issue: 1-2 January-April 1968
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Primer Atipik Pnömonilerde Soğuk Aglütinasyon Testinin Teşhis Değeri
La Valeur Diagnostic De La Reaction D'Agglutination a Froid Aurs Des Pnemonies Primaires Atypiques (1255 defa görüntülendi)
1 - 11
Kaya KILIÇTURGAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Beta-Hemolitik Streptokokların Gruplandırmasında Presipitasyon, Floresan Antikor ve Basitrasin Disk Metodlarının Mukayesesi
The Comparison of Precipitation, Fluorescent Antibody and Bacitracin Disc Methods For Identifying Group A Beta Hemolytic Streptococci (1098 defa görüntülendi)
12 - 19
Ekrem GÜLMEZOĞLU, Ali MERT 
[Özet ] [PDF ] 
 Yerfıstığı Nodozite Bakterisi Üzerinde Bir Araştırma
A Research on the Nodules Bacteria of Peanuts (963 defa görüntülendi)
20 - 27
Hüseyin ŞAHİNKAYA 
[Özet ] [PDF ] 
 İnsanda Görülen Kronik Bir Ruam Vakası
A Case of Chronic Glanders in Man (1293 defa görüntülendi)
28 - 34
Mete BABACAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Doku Transplantasyonu İmmünolojisi: İnsanda Doku Antijenlerinin Tiplendirilmesi Hakkında Son Çalışmalar
Immunology of the Tissue Transplantation: Studies on Typing of Tissue Antigens of Human Beings (789 defa görüntülendi)
35 - 51
Ekrem GÜLMEZOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Enfeksiyöz Hepatit’in Epidemiyolojisi
Epidemiology of Infectious Hepatitis (796 defa görüntülendi)
52 - 69
İsmail GÜRER 
[Özet ] [PDF ] 
  
Haberler - Olaylar (1 defa görüntülendi)70 - 78
Bize Gelen Kitaplar (1 defa görüntülendi)79 - 80
Türkçe Mesleki Makaleler Bibliyografyası (1 defa görüntülendi)81 - 86
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)