Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 41 Sayı: 2 Nisan 2007
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 41 Issue: 2 April 2007
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Liyofilize Standart Difteri - Tetanoz - Boğmaca Aşıları Geliştirme Çalışmaları
Development Studies of Lyophilized Standard Diphtheria - Tetanus - Pertussis Vaccines (1292 defa görüntülendi)
165 - 173
Erkan ÖZCENGİZ, Derya ÜNVER, H. Hüseyin ÇAYAN, Pınar ATAKAN ABLAY, Esin KANIK 
[Özet ] [PDF ] 
 Kırıkkale'nin Bir Köyünde Doğrulanmış Bir Boğmaca Olgusu Nedeniyle Yapılan Saha Araştırması
A Field Survey Carried Out on the Confirmatıon of a Pertussis Case in a Village of Kırıkkale Province, Turkey (1360 defa görüntülendi)
175 - 183
Nilay ÇÖPLÜ, Selin NAR, Efsun AKBAŞ, Demet KURTOĞLU, Berrin ESEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Konvansiyonel ve Moleküler Yöntemler ile İdrar Örneklerinden Mycobacterium Tuberculosis İzolasyonu ve Tanımlanması
Isolation and Identification of Mycobacterium Tuberculosis From the Urine Samples By Conventional and Molecular Methods (1476 defa görüntülendi)
185 - 192
Gönül ASLAN, Erdal DORUK, Gürol EMEKDAŞ, M.Sami SERİN, Şahin DİREKEL, Gül BAYRAM, Rıza DURMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Temaslılarda Tüberküloz Enfeksiyonunun Tanısı İçin İnterferon-Gama Tam Kan Testi ile Tüberkülin Deri Testinin Karşılaştırılması
Comparison of Interferon-Gamma Whole Blood Assay With Tuberculin Skin Test For the Diagnosıs of Tuberculosis Infection in Tuberculosis Contacts (1241 defa görüntülendi)
193 - 202
Neşe ÖZTÜRK, Süheyla SÜRÜCÜOĞLU, Nuri ÖZKÜTÜK, Hörü GAZİ, Sinem AKÇALI, Galip KÖROĞLU, Candan ÇİÇEK 
[Özet ] [PDF ] 
 Elazığ Yöresinde Tüberkülozlu Hastaların Balgam Örneklerinde Mikobakteri Tür Dağılımının PCR-RFLP Yöntemi ile Belirlenmesi
Detection of Mycobacterium Species Distributıon in the Sputum Samples of Tuberculosis Patients By PCR-RFLP Method in Elazig Province (1280 defa görüntülendi)
203 - 209
Ahmet AĞAÇAYAK, Yasemin BULUT, Adnan SEYREK 
[Özet ] [PDF ] 
 Riskli Bir Meslek Olarak Profesyonel Uzun Yol Sürücülerinde Legionella Pneumophila Seropozitifliğinin Araştırılması
Investigation of Legionella Pneumophila Seropositivity in the Professional Long Distance Drivers As a Risky Occupation (1290 defa görüntülendi)
211 - 217
Yusuf POLAT, Çağrı ERGİN, İlknur KALELİ, Ahmet PINAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Sitolojik Olarak Anomali Saptanan Serviks Örneklerinde İnsan Papilloma Virus DNA'sının Araştırılması ve Virusun Tiplendirilmesi
Investigation of Human Papilloma Virus DNA in Cervical Samples With Cytological Abnormalities and Typing of the Virus (1694 defa görüntülendi)
219 - 226
Koray ERGÜNAY, Müge MISIRLIOĞLU, Pınar FIRAT, Z. Selçuk TUNCER, Serdar TUNCER, Şemsettin USTAÇELEBİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Hemodiyaliz Hastalarının Gizli Hepatit B Varlığı Yönünden Araştırılması
Investigation of Hemodialysis Patients in Terms of the Presence of Occult Hepatitis B (1893 defa görüntülendi)
227 - 233
Mustafa ALTINDİŞ, İhsan USLAN, Zafer ÇETİNKAYA, Şeref YÜKSEL, İ.Hakkı ÇİFTÇİ, Neşe DEMİRTÜRK, Müjgan ÖZDEMİR, Fadime ARSLAN, O.Cem AKTEPE 
[Özet ] [PDF ] 
 Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida Glabrata Suşlarının Amfoterisin B, Flukonazol ve İtrakonazole in Vitro Duyarlılığının Araştırılması
In Vitro Activity of Amphotericin B, Fluconazole and Itraconazole Against Candida Glabrata Strains Isolated From Clinical Samples (1295 defa görüntülendi)
235 - 244
Hüseyin AVCILAR, Banu SANCAK, Sevtap ARIKAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Candida Albicans 25S İntron Genotipleri ile Antifungal Duyarlılıkları Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Evaluation of the Relationship Between Candida Albicans 25S Intron Genotypes and Antifungal Susceptibilities (1213 defa görüntülendi)
245 - 251
Neriman BALABAN, Zeynep Ceren KARAHAN, İpek MUMCUOĞLU, Altan ÇAYIRLI, Semra KUŞTİMUR 
[Özet ] [PDF ] 
 Nötropenik Olmayan Yoğun Bakım Hastalarında Candida Albicans Kolonizasyon İndeksi ve Özgül Antikor Yanıtı Arasındaki İlişkinin İrdelenmesi
Evaluation of the Relationship Between Candida Albicans Colonization Indices and Presence of Specific Antibodies in Non-Neutropenic Intensive Care Unit Patients (1263 defa görüntülendi)
253 - 259
Ayşe EREN, Sibel AYDOĞAN, Ayşe KALKANCI, Semra KUŞTİMUR 
[Özet ] [PDF ] 
 Hastane Kaynaklı Candida Türlerinde Biyofilm Oluşumu ve Antifungal Duyarlılık Paternleri
Biofilm Production and Antifungal Susceptibility Patterns of Candida Species Isolated From Hospitalized Patients (1556 defa görüntülendi)
261 - 269
Müge DEMİRBİLEK, Funda TİMURKAYNAK, Füsun CAN, Özlem AZAP, Hande ARSLAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİLER 
 
 Yatan Hastalarda Vankomisin ve Yüksek Düzey Aminoglikozid Dirençli Enterokok Taşıyıcılığının ve Direnç ile İlişkili Risk Faktörlerinin Araştırılması
Investigation of Vancomycin and High-Level Aminoglycoside Resistant Enterococcus Carriage and the Risk Factors Related to Resistance in Hospitalized Patients (1360 defa görüntülendi)
271 - 277
Mustafa YILDIRIM, İrfan ŞENCAN, Davut ÖZDEMİR, Şükrü ÖKSÜZ, Zeynep YILMAZ, İdris ŞAHİN 
[Özet ] [PDF ] 
 Viral Hepatit Serolojisinde Gereksiz Test Tekrarı
Unnecessary Test Repeats in Viral Hepatitis Serology (1283 defa görüntülendi)
279 - 283
Özgen ALPAY ÖZBEK, Mehmet Ali ÖKTEM, Ebru AKYÜZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Aspergillus Türlerinin Kaspofungine Karşı İn Vitro Duyarlılığının Saptanmasında Minimum İnhibitör ve Minimum Etkili Konsantrasyon Değerlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Minimum Inhibitory and Minimum Effective Concentration Values for the Detection of in Vitro Susceptibilities of Aspergillus Species Against Caspofungin (1464 defa görüntülendi)
285 - 290
Aydan ÖZKÜTÜK, Dilek Yeşim METİN, Cem ERGON, Mine YÜCESOY, Süleyha HİLMİOĞLU POLAT 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Hepatitle Seyreden İkinci Dönem Sifiliz Olgusu
A Case of Secondary Syphilis With Hepatitis (1590 defa görüntülendi)
291 - 296
Esra TANYEL, Nuriye TAŞDELEN FIŞGIN, Hanife SARIKAYA GENÇ, Necla TÜLEK 
[Özet ] [PDF ] 
 Adefovire Primer Dirençli Bir Kronik B Hepatiti Olgusu
A Case Of Chronic Hepatitis B With Primary Adefovir Resistance (1265 defa görüntülendi)
297 - 301
Tansu YAMAZHAN, Rüçhan SERTÖZ, Hüsnü PULLUKÇU, Meltem TAŞBAKAN, Sercan ULUSOY, Selda ERENSOY 
[Özet ] [PDF ] 
 İmmün Kompetan Bir Hastada İntrakranial Aspergilloz
Intracranial Aspergillosis in an Immunocompetent Patient (1225 defa görüntülendi)
303 - 307
Nuriye TAŞDELEN FIŞGIN, Nihat ÇANDIR, Mustafa SÜNBÜL 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Çoklu İlaç Direncinde Bakteri Hücre Duvarı Organizasyonu ve Aktif Pompa Sistemlerinin Rolü
The Role of Cell Wall Organization and Active Efflux Pump Systems in Multidrug Resistance of Bacteria (1514 defa görüntülendi)
309 - 327
Ufuk HASDEMİR 
[Özet ] [PDF ] 
 Sıtmaya Karşı CD8+ ve CD4+ T Lenfosit Yanıtı
CD8+ and CD4+ T Lymphocyte Responses Against Malaria (1409 defa görüntülendi)
329 - 339
Salih KUK 
[Özet ] [PDF ] 
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)341 - 346