Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 40 Sayı: 4 Ekim 2006
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 40 Issue: 4 October 2006
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Klinik Örneklerden İzole Edilen Vankomisin Dirençli Enterokokların Moleküler Analizi
Molecular Analysis of Vancomycin-Resistant Enterococci Isolated From Clinical Samples (1485 defa görüntülendi)
295 - 299
Abdullah KILIÇ, Zeynep ŞENSES, Hakan AYDOĞAN, Ahmet BAŞUSTAOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Kistik Fibrozis Hastalarında Burkholderia Cepacia Complex İzolasyonu ve Tanımlanması
Isolation and Identification of Burkholderia Cepacia Complex From Cystic Fibrosis Patients (1255 defa görüntülendi)
301 - 306
Pınar YURDAKUL, Koray ERGÜNAY, Ebru YALÇIN, Deniz DOĞRU, Burçin ŞENER, Nazan ÇOBANOĞLU, Uğur ÖZÇELİK, Nural KİPER 
[Özet ] [PDF ] 
 Tonsil Dokusunun Viral Enfeksiyonlara Karşı Yanıtında Ribonükleaz L Geninin Rolünün Araştırılması
Investigation of the Role of Ribonuclease L Gene in the Response of Tonsil Tissues Against Viral Infections (1358 defa görüntülendi)
307 - 315
Fikret ŞAHİN, Mehmet TAŞPINAR, Djursun KARASARTOVA, Aykut ÖZKUL, Devran GERÇEKER 
[Özet ] [PDF ] 
 Elektro-Aktive Asitli Suyun Bazı Patojen Mikroorganizmaların Standart Suşları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması
Investigation of the Efficacy of Electrolyzed Acid Water on the Standard Strains of Some Pathogenic Microorganisms (1155 defa görüntülendi)
317 - 324
Çiğdem İLERİ, Yavuz SEZEN, Anatoli DIMOGLO 
[Özet ] [PDF ] 
 Mononükleer Fagositik Sistem Üyesi Olarak Adrenal Makrofajların Histolojik Olarak Kobay Modelinde Gösterilmesi
Histologic Demonstration of Adrenal Macrophages As a Member of Mononuclear Phagocytic System in Guinea Pig Models (1106 defa görüntülendi)
325 - 332
Ahmet ÖZBEK, Elvan ÖZBEK 
[Özet ] [PDF ] 
 Ege ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültelerinde Temel Tıp Bilimlerinde Uygulanan Uzmanlık Eğitiminin Eğitici ve Eğitilen Bakış Açısı ile Değerlendirilmesi
Evaluation of Specialist Training in Basic Sciences in Two University Medical Schools: Perspectives From Both Specialist Residents and Trainers (1025 defa görüntülendi)
333 - 346
Candan ÇİÇEK, Cem TERZİ, Ahmet SOLAK, Ahmet Erkin BOZDEMİR, Nasır NESANIR, Güray ARSU, Janserey BATU, Özgür ASLAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Tıbbi Sekreterlerin Klinik Örnekler Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Evaluation of the Level of Knowledge of Medical Secretaries About Clinical Specimens (1074 defa görüntülendi)
347 - 353
İhsan Hakkı ÇİFTÇİ, Birol ŞAFAK, Zafer ÇETİNKAYA, Orhan Cem AKTEPE, Demet ÜNALAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Kan Bağışçılarında Toxoplasma Gondii Antikorlarının Sabin-Feldman Boya Testi ile Araştırılması
Investigation of Toxoplasma Gondii Antibodies in Blood Donors By Sabin-Feldman Dye Test (1627 defa görüntülendi)
375 - 381
Gül Ruhsar YILMAZ, Cahit BABÜR, Selçuk KILIÇ, Ayşegül TAYLAN ÖZKAN, Elif BEYAZ, A. Esra KARAKOÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Kocaeli Bölgesinde Atopik Hastalık Semptomları ile Hastaneye Başvuran Hastalarda Mantar Alerji Prevalansı
Prevalence of Fungal Allergy in Patients Applied to Hospital With Symptoms of Atopic Disease in Kocaeli, Turkey (1405 defa görüntülendi)
383 - 387
Sema KEÇELİ ÖZCAN, Şeyda ÇALIŞKAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİLER 
 
 Gram Negatif Çomaklarda Geniş Spektrumlu Beta-Laktamaz Sıklığı: 2001-2004 Yılı Verileri
Prevalence of Extended Spectrum Beta-Lactamases in Gram Negative Rods: Data of 2001-2004 Period (1306 defa görüntülendi)
355 - 361
Özlem ALICI, Z. Cibali AÇIKGÖZ, Safiye GÖÇER, Şöhret GAMBERZADE, M. Kasım KARAHOCAGİL 
[Özet ] [PDF ] 
 Kan Donörlerinde HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Araştırılmasında İki Farklı Yöntemin Karşılaştırılması
Comparison of Two Different Assays For The Investigation of HBsAg, Anti-HCV and Anti-HIV in Blood Donors (1854 defa görüntülendi)
363 - 367
Esra ÇAVDAR, Semra KUŞTİMUR, Funda DOĞRUMAN AL 
[Özet ] [PDF ] 
 Şanlıurfa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesine Başvuran Kadınlarda Hepatit B, Hepatit C ve İnsan İmmün Yetmezlik Virusu Seropozitifliği
Hepatitis B, Hepatitis C and Human Immunodeficiency Virus Seropositivities in Women Admitted to Sanliurfa Gynecology and Obstetrics Hospital (1559 defa görüntülendi)
369 - 373
Fikret TEKAY, Erdal ÖZBEK 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Ruminococcus Productus'un Etken Olduğu Karaciğer Apsesi ve Enfektif Endokardit Olguları
Liver Abscess and Infective Endocarditis Cases Caused By Ruminococcus Productus (1269 defa görüntülendi)
389 - 395
Nurgün SUCU, İftihar KÖKSAL, Gürdal YILMAZ, Kemalettin AYDIN, Rahmet ÇAYLAN, Gönülden AKTOZ BOZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Akut Myelositik Lösemili Bir Olguda Kateter ile İlişkili Staphylococcus Sciuri Sepsisi
Catheter Associated Staphylococcus Sciuri Sepsıs in a Patient With Acute Myeloid Leukemia (1229 defa görüntülendi)
397 - 400
Esra KOÇOĞLU, Oğuz KARABAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Şiddetli Boyun Spazmıyla Seyreden Atipik Kızamık Olgusu
An Atypical Measles Case Presenting With Severe Cervical Spasm (1281 defa görüntülendi)
401 - 405
Nefise ÖZTOPRAK, Güven ÇELEBİ, Ekrem TEMİZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Mozambik Kökenli Bir Plasmodium Falciparum Sıtması Olgusu: Tanısal İpuçları ve Tedavi
A Plasmodıum Falcıparum Malaria Case Originated From Mozambıque: Clues for the Diagnosis and Therapy (1460 defa görüntülendi)
407 - 411
Gülşen ÖZKAYA, Tolga YILDIRIM, Kadriye AYDIN, Sibel ERGÜVEN, Serhat ÜNAL 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Dünden Bugüne Herpes Simpleks Virus Aşı Çalışmaları
Herpes Simplex Virus Vaccine Studies: From Past to Present (1445 defa görüntülendi)
413 - 433
Dürdal US 
[Özet ] [PDF ] 
 İnsan İmmün Yetmezlik Virusunun Serüveni: Nereden Nereye?
The Adventure of Human Immunodeficiency Virus: From Where to Where? (1152 defa görüntülendi)
435 - 443
Gülşen ÖZKAYA 
[Özet ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Malatya Üniversite Hastanesi Laboratuvarında İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Bakterilerin Dağılımı
Distribution of Bacteria Isolated from Urine Cultures in Malatya University Hospital Laboratory. (1258 defa görüntülendi)
445 - 446
Gülay YETKİN, Çiğdem KUZUCU, Nilay GÜÇLÜER 
[Özet ] [PDF ]