Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 9 Sayı: 4 Ekim 1975
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 9 Issue: 4 October 1975
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Peyniraltı Suyunun Besiyeri Olarak Kullanılışı
Whey as A Culture Medium (815 defa görüntülendi)
273 - 279
Emel ÇELİKKOL 
[Özet ] [PDF ] 
 Ülkemizde Göz Hastalıklarnıın Etiyolojisinde Toksoplazma Enfeksiyonunun Rolü
The Significance of Toxoplasma Infections in Eye Diseases in Turkey (1420 defa görüntülendi)
281 - 290
Kadri ÖZCAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Yurdumuzda İlk Defa Tesbit Edilen S. Thompson Serotipi
First Isolation of Salmonella Thompson in Turkey (928 defa görüntülendi)
291 - 292
Erdoğan BERKMAN, Namık AKSOYCAN, İlknur SAĞANAK 
[Özet ] [PDF ] 
 1973 ve 1974 Salgınları Kapalı Toplumda İnflüenza A Salgını ve
Türkiye'de Grip Salgınları
Influenza in Turkey A Closed Epidemic and Influenza in 1973 and 1974 (913 defa görüntülendi)
293 - 303
Sabahattin PAYZIN, Mehmet SAĞLAM, Mine MANALP, Selma KANSU 
[Özet ] [PDF ] 
 Ankara'nın Abidinpaşa ve Saimekadın Semtlerinde Diyareli ve
Normal Şahıs Dışkılarında Yapılan Mikrobiyolojik Araştırma
A Microbiological Survey on the Stool Samples From Normal and
Diarrhoeic Persons in Two Districts in Ankara
(936 defa görüntülendi)
305 - 310
Kemal ÖZSAN, Firdevs MERCANGÖZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Candida'lar ile Salmonella C1 Grup 0 Antijeni Arasındaki Antijenik İlişki III
The Antigenic Relationship Between Candida Santamariae, Candida Silvanorum and
the Salmonella C1 Group 0 Antigen
(1069 defa görüntülendi)
311 - 314
Namık AKSOYCAN, İlknur SAĞANAK 
[Özet ] [PDF ] 
 Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Salmonella'lar
Salmonellae in Urinary System Infections (1179 defa görüntülendi)
315 - 319
Muzaffer BAYKAL 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Madenlerin Oligodinamik Etkileri
Olygodynamic Effects of the Metals (1005 defa görüntülendi)
321 - 325
Veli DURMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Kansere Karşı İmmünolojik Denetim ve Bundan Kaçış
Immunologic Surveillance Against Malignancy and Malignant Adaptation (1026 defa görüntülendi)
327 - 333
Ekrem GÜLMEZOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Tarihimizden Bilgiler: Türkiye'de Tıp Dalında Verilen ilk Doktora Tezi
(Makalat-ı Tıbbiye) ve Hekimbaşı Hayrullah Efendi
The First Thesis Prepared for A PH. D. Dergree in Medicine in Turkey (916 defa görüntülendi)
335 - 342
Necmettin AKYAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Kompleman Birleşmesi ve Kanaglütinasyonu Önlenim Deneyi İçin
Alyuvar Süspansiyonlarının Standardizasyonu
Standardization of Red Cell Suspensions For CF and Hi Tests (1166 defa görüntülendi)
343 - 347
Sabahattin PAYZIN 
[Özet ] [PDF ] 
  
Meslekle İlgili Kitaplar (1 defa görüntülendi)349 - 351
Olaylar - Haberler (1 defa görüntülendi)353
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)