Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 40 Sayı: 3 Temmuz 2006
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 40 Issue: 3 July 2006
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Hastane Enfeksiyonu Etkeni Gram Negatif Bakterilerin Çeşitli Antimikrobiyal Ajanlara Karşı Duyarlılık Durumu: Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Mystic Çalışması Verisi (2000-2004)
Antimicrobial Susceptibility Pattern of Nosocomial Gram Negative Pathogens: Results From Mystic Study in Hacettepe University Adult Hospital (2000-2004) (1426 defa görüntülendi)
147 - 154
Pınar ZARAKOLU, Gülşen HASÇELİK, Serhat ÜNAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Gebe Kadınlardan İzole Edilen Streptococcus Agalactiae Suşlarının Antimikrobiyal Duyarlılıkları ve Serotip Dağılımı
Antimicrobial Susceptibilities and Serotype Distribution of Streptococcus Agalactiae Strains Isolated From Pregnant Women (1433 defa görüntülendi)
155 - 160
Gülgün YENİŞEHİRLİ, Yunus BULUT, Fazlı DEMİRTÜRK, A.Cantuğ ÇALIŞKAN 
[Özet ] [PDF ] 
 A Grubu Beta-Hemolitik Streptokoklarda Eritromisin Direnç Oranlarının ve Direnç Fenotipinin Araştırılması
Investigation of Erythromycin Resistance and Resistance Phenotypes in Group A Beta Hemolytic Streptococci (1430 defa görüntülendi)
161 - 168
Esma GÜNDÜZ KAYA, Mihriban YÜCEL, A.Esra KARAKOÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Menenjitli Hastalardan İzole Edilen Pnömokokların Serotip Dağılımı ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları
Antimicrobial Susceptibility and Serotype Distribution of Pneumococci Strains Isolated From Meningitis Patients (1309 defa görüntülendi)
169 - 177
M. FIRAT, Y. ERSOY, D. EŞEL, M. BAYRAKTAR, R. ÇAYLAN, R. DURMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Steril Bölgelerden İzole Edilen Streptococcus Pneumoniae Suşlarında Antibiyotik Direnci
Antibiotic Resistance in Streptococcus Pneumoniae Strains Isolated From Sterile Body Sites (1194 defa görüntülendi)
179 - 184
Öznur AK, Serdar ÖZER, Nur A. BENZONANA 
[Özet ] [PDF ] 
 Pigment Oluşturan İki Yeni Mikobakteri İzolatının Tanımlanması
Characterization of Two New Pigmented Mycobacteria Isolates (1345 defa görüntülendi)
185 - 194
Cengiz ÇAVUŞOĞLU, Enrico TORTOLI 
[Özet ] [PDF ] 
 Üriner Epitel Hücrelerinin Farklı Antijenik Miktarlardaki Escherichia Coli'ye Karşı Bakterisidal Etkisinin Araştırılması
Investigation of the Bactericidal Effect of Urinary Epithelial Cells Against Different Doses of Escherichia Coli (1499 defa görüntülendi)
195 - 200
Nurhan ALBAYRAK, Derya BİRİKEN, Hatice ÖZENCİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Brusellozda Kan ve Kemik İliği Kültürlerinin Tanı Değerinin Karşılaştırılması
Comparison of the Diagnostic Value of Blood and Bone Marrow Cultures in Brucellosis (1246 defa görüntülendi)
201 - 206
Sevgül İŞERİ, Cemal BULUT, Meltem Arzu YETKİN, Sami KINIKLI, Ali Pekcan DEMİRÖZ, Necla TÜLEK 
[Özet ] [PDF ] 
 PRE-İnkübasyon Süresi Pseudomonas Aeruginosa ve Acinetobacter Baumannii Türlerinin Otomatize Bactec 9120 Kan Kültür Sisteminde Saptanmasını Etkiliyor mu?
Does PRE-Incubation Period Affect Detection of Pseudomonas Aeruginosa and Acinetobacter Baumannii Species With Automatized Bactec 9120 Blood Culture System? (1286 defa görüntülendi)
207 - 213
Melek DEMİR, Nural CEVAHİR, İlknur KALELİ, Soner TİKVEŞLİ, Ergun METE 
[Özet ] [PDF ] 
 Hepatit B Virusunun Restriksiyon Enzim Analizi ile Tiplendirilmesi
Genotyping of Hepatitis B Virus By Restriction Enzyme Analysis (1202 defa görüntülendi)
215 - 223
Aziz AKSOY, Aykut ÖZDARENDELİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Hastanede Yatan Hastaların Klinik Örneklerinden İzole Edilen Trichosporon Asahii Suşlarında Bazı Virulans Faktörlerinin Araştırılması
Investigation of Some Virulence Factors of Trichosporon Asahii Strains Isolated From the Clinical Samples of Hospitalized Patients (1429 defa görüntülendi)
225 - 235
Aylin DAĞ, Nilgün ÇERİKÇİOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Türkiye'de Sıtma ce 14 Yıllık Klinik Deneyimimiz
Malaria in Turkey and 14 Years of Clinical Experience (1306 defa görüntülendi)
237 - 243
Aysel KOCAGÜL ÇELİKBAŞ, Önder ERGÖNÜL, Nurcan BAYKAM, Şebnem EREN, Tümer GÜVEN, Başak DOKUZOĞUZ 
[Özet ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİLER 
 
 Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastalarında Vankomisine Dirençli Enterokok Sürveyansı
Surveillance Study of Vancomycin Resistant Enterococcı in Pediatric Haematology and Oncology Patients (1451 defa görüntülendi)
245 - 250
Nuriye TAŞDELEN FIŞGIN, Özge DARKA, Tunç FIŞGIN, Serkan HEPSERT, Ahmet Yılmaz ÇOBAN, Murat ELLİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Pseudomonas Aeruginosa ve Acinetobacter Baumannii Suşlarında Serum Direncinin Araştırılması
Investıgation of Serum Resistance For Pseudomonas Aeruginosa and Acinetobacter Baumannii Strains (1223 defa görüntülendi)
251 - 255
Nural CEVAHİR, İlknur KALELİ, Melek DEMİR, Umut YILDIRIM, Ebru ÇEVİK, Melahat GÜRBÜZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Trakya Üniversitesi Hastanesinde İzlenen Bruselloz Olgularının Değerlendirilmesi
Evaluation of Brucellosis Patients in Trakya University Hospital (1527 defa görüntülendi)
257 - 263
B. AYDOSLU, A. DOĞAN ÇELİK, F. KULOĞLU, Ö. TANSEL, F. AKATA, M. TUĞRUL 
[Özet ] [PDF ] 
 Brucella Suşlarının Streptomisin, Rifampisin, Siprofloksasin ve Tetrasiklin İçin E-Test Duyarlılık Sonuçları
E-Test Susceptibility Results of Brucella Strains For Streptomycin, Rifampicin, Ciprofloxacin and Tetracycline (1277 defa görüntülendi)
265 - 268
G. ŞENGÖZ, K. KART YAŞAR, S. BATI KUTLU, Y. BİLGİN DURDU, R. ÖZDEMİR, Ö. NAZLICAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Salt Anti-HBC Pozitif Örneklerde Otoantikor, Anti-HCV ve Anti-HIV Seropozitifliğinin Araştırılması
Investigation of Autoantibody, Anti-HCV and Anti-HIV Seropositivities in 'Anti-HBC Alone' Positive Samples (1438 defa görüntülendi)
269 - 274
Sevim MEŞE, Tuncer ÖZEKİNCİ, Şerif YILMAZ, Selahattin ATMACA, Eralp ARIKAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 İdrar Yolu Enfeksiyonu Yakınması ile Başvuran Bir Bruselloz Olgusu
A Case of Brucellosis Presenting With Urinary Tract Infection (1240 defa görüntülendi)
275 - 278
Hikmet UNCU, Yusuf Z. DEMİROĞLU, Ümit GÜL, Sezgin GÜVEL, Tuba TURUNÇ, Şule ÇOLAKOĞLU, Hande ARSLAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Kırım-Kongo Hemorajik Ateşi
Crimean-Congo Hemorrhagic Fever (1314 defa görüntülendi)
279 - 287
Turabi GÜNEŞ 
[Özet ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Muş'ta Takip Edilen Bruselloz Olgularının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of Brucellosis Cases Inhabiting in Mus Province (1127 defa görüntülendi)
289 - 294
Dede ŞİT, Ali Kemal KADİROĞLU, Hasan KAYABAŞI, Salih HOŞOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)291 - 294