Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 11 Sayı: 3 Temmuz 1977
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 11 Issue: 3 July 1977
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Kürsümüze Başvuran Hastalarda Çeşitli Kaynaklı Staphylococcus aureus'ların
Faj Grublarına Göre Dağılış ve Faj Tipleri
Bacteriophange Typing of Staphylococcus Aureus Strains Isolated From Patients in
Microbiology Department
(892 defa görüntülendi)
335 - 341
Necdet SEVÜK, Sabahat BAŞTEPE 
[Özet ] [PDF ] 
 Ankara'da Çeşitli Okullarda Diş Kiri ve Tükrükten İzole Edilen
Staphylococcus aureus'ların Faj Gruplarına Göre Dağılışı ve Faj Tipleri
Phage Typing of S. Aureus Isolated From Dental Dirt and Saliva (786 defa görüntülendi)
343 - 351
Necdet SEVÜK, Yahya HAKGÜDENER, Sahabat BAŞTEPE 
[Özet ] [PDF ] 
 Ankara'nın Çeşitli Semtlerinde Ev İçi ve Ev Dışı Havasının Fungal Florası
Indoor and Out-Door Fungal Flora of Ankara (899 defa görüntülendi)
355 - 364
Nuran YULUĞ, Semra KUŞTİMUR 
[Özet ] [PDF ] 
 İki Ayrı Serolojik Yöntem ile Hepatit B Yüzey Antijeni Araştırması
Hepatitis B Surface Antigen Investigations by Two Different Serological Methods (892 defa görüntülendi)
365 - 370
Hakkı BİLGEHAN, Altınay BİLGİÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Klinik Olgulardan İzole Edilen Klebsiella Grubu Bakteriler Üzerinde Bir Çalışma
Biochemical Typing of Klebsiella Strains Isolated From Clinical Cases (966 defa görüntülendi)
371 - 383
Güven BAYRI, Ayfer GÜNALP 
[Özet ] [PDF ] 
 Çeşitli Patolojik Materyelden Kandida İzolasyonu ve Tiplendirmesi
The Isolation and Typing of Candida From Various Pathological Specimens (1001 defa görüntülendi)
385 - 392
Kaya KILIÇTURGAY, Mehmet SAĞLAM, Edip GÜMRÜKÇÜ, A. Hikmet DEMİREL 
[Özet ] [PDF ] 
 Candida'larla Salmonella'lar Arasındaki Serolojik İlişkiler
Serological Relationship Between Candida and Salmonella (922 defa görüntülendi)
393 - 398
Kaya KILIÇTURGAY, Edip GÜMRÜKÇÜ, Mehmet SAĞLAM, Turan ÖZGÜL 
[Özet ] [PDF ] 
 Salmonella Beta-Laktamazın Cephalosporin Grubundaki Antibiyotikler Üzerine Etkisi
Effects of Salmonella Beta-Lactamase on Two Different Cephalosporin Derivaties (904 defa görüntülendi)
399 - 416
Erdoğan BERKMAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİ 
 
 Değişik Candida Tropicalis ve Candida Rhagii Suşlarının
Salmonella Cholerae Suis 0:0,7 Antijeni ile İlişkisi
Correlation Among Different Candida Tropicalis, Candida Rhagii Strains and
Salmonella Cholerae Suis 0:6,7 Antigen
(888 defa görüntülendi)
417 - 420
Namık AKSOYCAN, İlknur SAĞANAK 
[Özet ] [PDF ] 
 Bazı Candida Membranaefaciens ve Candida Rugosa Suşlarının Serolojik Özellikleri
The Serological Specifications of Some Candida Membranaefaciens and
Candida Rugosa Strains
(1074 defa görüntülendi)
421 - 423
Namık AKSOYCAN, İlknur SAĞANAK 
[Özet ] [PDF ] 
 Postoperatif Kist Hidatik Lojunda, Fokal Salmonella Enfeksiyonları
Focal Salmonella Infections in Postoperative of Hydatid Oysts (906 defa görüntülendi)
425 - 426
Muzaffer BAYKAL, Esin BELGİN 
[Özet ] [PDF ] 
 Standart Candida Krusei Suşlarının Tüp Teşkiline Göre Gruplandırılması
Grouping of 13 Standart Candida Krusei Strains Accordign
to Germinative Tube Formation
(876 defa görüntülendi)
427 - 429
Namık AKSOYCAN, Gönül MUTLU, İlknur SAĞANAK 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Böbrek Transplantasyonundan Sonra Görülen Mantar Enfeksiyonları
Fungal Infections Following Renal Transplantations (879 defa görüntülendi)
431 - 439
Handan ATA 
[Özet ] [PDF ] 
 Otoimmun Hastalıkların Tanısında Kullanılan Testler
The Serological Tests Used in the Diagnosis of Autoimmune Diseases (903 defa görüntülendi)
441 - 449
Filiz MENGÜ, Ekrem GÜLMEZOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
1973-1974 Sağlık İstatistik Yıllığından Özetler (1 defa görüntülendi)451 - 456
Haberler ve Olaylar (1 defa görüntülendi)457 - 458
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)459 - 475