Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 40 Sayı: 1-2 Ocak-Nisan 2006
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 40 Issue: 1-2 January-April 2006
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Çok İlaca Dirençli Mycobacterium Tuberculosis Suşlarının Minör Antitüberküloz İlaçlara Duyarlılığının Saptanması
The Rates of Resistance to Second-Line Drugs in Multidrug Resistant Mycobacterium Tuberculosis Strains (1222 defa görüntülendi)
1 - 7
Revasiye KAYALI, Nilay ÇÖPLÜ, İsmail CEYHAN, Fatih OCAK, Burak Ekrem ÇİTİL, Berrin ESEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Dışkı Kültürlerinden 1999-2003 Yılları Arasında İzole Edilen Shigella Türleri ve Antibiyotiklere Direnç Oranları
Antibiotic Resistance Rates of Shigella Species Isolated From Stool Cultures in the Years 1999-2003 (1155 defa görüntülendi)
9 - 14
Özlem ALICI, Z. Cibali AÇIKGÖZ, Şöhret GAMBERZADE, Safiye GÖÇER, M.Kasım KARAHOCAGİL 
[Özet ] [PDF ] 
 Akne Vulgaris Hastalarından İzole Edilen Propionibacterium Acnes Suşlarının Biyotiplendirilmesi
Biotyping Of Propionibacterium Acnes Strains Isolated From Patients With Acne Vulgaris (1324 defa görüntülendi)
15 - 21
Çağrı ERGİN, İlknur KALELİ, Rasim ŞAHİN, Şeniz ERGİN, Nida KAÇAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Fenotipik Olarak Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Ürettiği Belirlenen Pseudomonas Aeruginosa ve Acinetobacter Baumannii İzolatlarının Çeşitli Antimikrobiyallere Duyarlılık Durumu
Antimicrobial Susceptibility of Phenotypically Extended Spectrum Beta-Lactamase Producing Pseudomonas Aeruginosa and Acinetobacter Baumannii Isolates (1104 defa görüntülendi)
23 - 28
Gökhan METAN, Pınar ZARAKOLU, Gülşen HASÇELİK, Murat AKOVA 
[Özet ] [PDF ] 
 İnsan Ağız Epitel Hücresinin Farklı Antijenik Miktarlardaki Streptococcus Pyogenes'e Karşı Bakterisidal Etkisinin ve Sitokin Yanıtının Araştırılması
Investigation of Bactericidal Effect and Cytokine Response of the Oral Epithelial Cells Against Different Antigenic Doses of Streptococcus Pyogenes (1156 defa görüntülendi)
29 - 37
Nurhan ALBAYRAK, Derya BİRİKEN, Hatice ÖZENCİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kan Donörlerinde Sen Virusu Genotip D ve H Varlığının Araştırılması
Investıgatıon of Sen Virus Genotypes D and H Among Blood Donors in Mersin University Medical School Hospital (1079 defa görüntülendi)
39 - 45
Mehmet S.SERİN, Seda TEZCAN, Nuran DELİALİOĞLU, Naci TİFTİK, Gönül ASLAN, Gürol EMEKDAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Kronik Hepatit B Tanısı Alan Çocuklarda İnterferon-Alfa 2a ve Lamivudin Kombinasyonu Tedavisinin Erken Dönem Sonuçları
Preliminary Results of Interferon Alpha-2a and Lamivudine Combination Therapy Regimen in Children With Chronic Hepatitis B (1222 defa görüntülendi)
47 - 53
Sezin AŞIK AKMAN, Sabriye ÇOKÇEKEN OKÇU, Oya HALICIOĞLU, Murat ANIL, Şükran KÖSE, Ali Rahmi BAKİLER 
[Özet ] [PDF ] 
 Hepatit C Virus Enfeksiyonu Olan Hastalarda Viral Yük ile Malondialdehid ve Antioksidan Enzimlerin İlişkisi
The Relationship Between Viral Load and Malondialdehyde and Antioxidant Enzymes in Patients With Hepatitis C Virus Infection (1232 defa görüntülendi)
55 - 61
Selçuk KAYA, Recep SÜTÇÜ, Emel SESLİ ÇETİN, Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN, Onur AKTÜRK, Namık DELİBAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİLER 
 
 Üretrit Semptomları Olmayan HIV Pozitif Erkeklerde Neisseria Gonorrhoeae ve Chlamydia Trachomatis Varlığı
Screening For Neisseria Gonorrhoeae and Chlamydia Trachomatis in Human Immunodeficiency Virus Positive Men Without Urethritis Symptoms (1289 defa görüntülendi)
63 - 67
İştar DOLAPÇI, Alper TEKELİ, Esra KOYUNCU, Gülay SAİN GÜVEN, Serhat ÜNAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Ankara İlindeki Seks Çalışanlarından İzole Edilen Neisseria Gonorrhoeae Suşlarının Antimikrobiyallere Karşı Direnç Durumu
Antimicrobial Resistance of Neisseria Gonorrhoeae Strains Isolated From Sex Workers in Ankara (1072 defa görüntülendi)
69 - 73
Pınar ZARAKOLU, Bülent SAKIZLIGİL, Serhat ÜNAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Besici ve Sığırlardan İzole Edilen Enterokok Türlerinin Dağılımı ve Antibiyotik Duyarlılıkları
Species Distribution and Antibiotic Resistance of Enterococci Isolated From Cattle Farmers and Cattles (1460 defa görüntülendi)
75 - 80
Ergun METE, İlknur KALELİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Mikropartikül Enzim Immunoassay ile Düşük Titrede Saptanan Anti-HCV Pozitifliği Hepatit C Virus Enfeksiyonunun Tanısında Kullanılabilir mi?
Low Positive Anti-HCV Microparticle Enzyme Immunoassay Results: Do They Predict Hepatitis C Virus Infection? (1801 defa görüntülendi)
81 - 84
Murat SAYAN, Meliha MERİÇ, Birsen MUTLU, Suna ÇELEBİ, Ayşe WİLLKE 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 HIV Pozitif Beş Olguda Serebral Toksoplazmozisin Renkli Kliniği: Pandora'nın Kutusundan Çıkanlar
The Colorful Clinical Spectrum of Cerebral Toxoplasmosis in Five HIV Positive Cases: What Comes Out of Pandora's Box? (1206 defa görüntülendi)
85 - 92
Aslı KURNE, Gülşen ÖZKAYA, Kader KARLIOĞUZ, Ali SHORBAGI, Şemsettin USTAÇELEBI, Rana KARABUDAK, Serhat ÜNAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Olgu Sunumu: Beyin Omurilik Sıvısı Bulguları Normal Olan İki Herpes Ensefaliti Olgusu
Case Report: Two Cases of Herpes Encephalitis With Normal Cerebrospinal Fluid Findings (1219 defa görüntülendi)
93 - 98
Vildan AVKAN OĞUZ, Nur YAPAR, Nurbanu SEZAK, Sema ALP ÇAVUŞ, Ziya KURUÜZÜM, Arzu SAYINER, Emel ADA, Nedim ÇAKIR, Ayşe YÜCE 
[Özet ] [PDF ] 
 Olgu Sunumu: Oerskovia Xanthineolytica Menenjiti
Case Report: Meningitis Caused By Oerskovia Xanthineolytica (1147 defa görüntülendi)
99 - 102
Emel YILMAZ, Cüneyt ÖZAKIN, Melda SINIRTAŞ, Canan EVCİ, Halis AKALIN, Suna GEDİKOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Olgu Sunumu: Kardiyovasküler Cerrahi Sonrası Gelişen Transfüzyona Bağlı 'Graft Versus Host' Hastalığı
Case Report: Transfusion Associated Graft Versus Host Disease Following Cardiovascular Surgery (1168 defa görüntülendi)
103 - 107
Bekir AYBEY, Diler COŞKUN, Jale AYTAÇ 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Aspergillus Cinsi Mantarların Olası Virülans Faktörleri
Putative Virulence Factors of Aspergillus Species (1237 defa görüntülendi)
109 - 119
Şehnaz ALP 
[Özet ] [PDF ] 
 Batı Nil Virusu ve Vektörleri
West Nile Virus and its Vectors (1200 defa görüntülendi)
121 - 128
Nurdan ÖZER 
[Özet ] [PDF ] 
 Biyoterörizm, Potansiyel Biyoterörizm Ajanı Olan Parazitler ve Biyogüvenlik Çalışmaları
Bioterrorism, Parasites as Potential Bioterrorism Agents and Biosecurity Studies (1371 defa görüntülendi)
129 - 139
Ümit AKSOY 
[Özet ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUPLAR 
 
 Hastanemiz Yoğun Bakımları ile Diğer Servislerinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Maya Türlerinin Karşılaştırılması
Comparison of yeast species isolated from patients in intensive care units and other inpatient clinics in our hospital (1180 defa görüntülendi)
141 - 142
Mine YÜCESOY, Reyhan YİŞ, M. Cem ERGON 
[Özet ] [PDF ] 
 Florence Nightingale Hastanesi Kan Donörlerinde Yedi Yıllık Rutin Tarama Sonuçları
Evaluation of routine screening results of blood donors in Florence Nightingale Hospital for a seven years period (1220 defa görüntülendi)
143 - 145
Aydın AYDINLI, Diler COŞKUN, Jale AYTAÇ 
[Özet ] [PDF ]