Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 12 Sayı: 1 Ocak 1978
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 12 Issue: 1 January 1978
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Antifungal Antibiyotiklerin, Sitokrom İnhibitörlerinin ve
Metal İyonlarının Phoma Tracheiphila Üremisine Etkisi
Effects of Antifungal Antibiotics, Cytochrome Inhibitors and
Metal Ions on the Growth of Phoma Tracheiphila
(899 defa görüntülendi)
1 - 12
Erol AKSÖZ, Atilla ATALAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Bazı Toprak Bakterilerinden İzole Edilen DNA’larda Taban Bileşimi Analizleri ve
Bunların Aralarındaki Benzerlikleri
DNA Base Composition of Some Soil Bacteria and Their Genetic Relationships (861 defa görüntülendi)
13 - 21
Deniz GÖKTAN 
[Özet ] [PDF ] 
 L. Monocytogenes, V. Cholerae ve Difteri Toksoidi Antijenlerine Karşı
Karaciğerin Hücrecel Yanıtı
Cellular Response of Liver Against L. Monocytogenes, V. Cholerae and
Diphtheria Toxoid
(954 defa görüntülendi)
23 - 31
Sabahattin PAYZIN, Yahya HAKGÜDER 
[Özet ] [PDF ] 
 Epstein-Barr Virus-Nukleer Antijeninin ve Viral Komplementer RNA’ların
İnsan Fibroblastlarında Tesbiti
Apperance of Epstein - Barr Virus - Associated Nuclear Antigen and
Viral Complementary RNA in Human Fibroblasts
(845 defa görüntülendi)
33 - 44
Yusuf ÖZBAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Bir Agranulositizis Olgusu
An Agranulocytosis Case (836 defa görüntülendi)
45 - 54
A. Önder BERK, M. Kazım KURTAR, Kemal BİROL, İbrahim BAYDAR,
Atilla YALÇIN, M. Ali AVUNDUK
 
[Özet ] [PDF ] 
 Metillenmiş Tetrasiklinin İnaktivasoyunu
Inactivation of Methyllated Tetracycline (943 defa görüntülendi)
55 - 64
Atilla ATALAY, Sibel SÜMER 
[Özet ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİ 
 
 Candida Albicans ile Torulopsisl’ler Arasındaki Antijenik Benzerlikler
Antigenic Relationship Between Candida Albicans and Torulopsis (1060 defa görüntülendi)
65 - 68
Namık AKSOYCAN, İlknur SAĞANAK, Gülser WELLS 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Virus İnfeksiyonlarında Bağışıksal Yanıt ve İyileşme
Immune Response and Recovering in Viral Infections (907 defa görüntülendi)
69 - 76
Ekrem GÜLMEZOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Virus İnfeksiyonları, Bağışıksal Yanıt ve Hastalıkları ile İlişkisi
The Relations Among Viral Infections, Immune Response and Certain Diseases (929 defa görüntülendi)
77 - 86
Ekrem GÜLMEZOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Kromozom Transferi Yaptıran Plasmidler
Biological Properties of Plasmids (972 defa görüntülendi)
87 - 95
Ayfer GÜNALP 
[Özet ] [PDF ] 
  
Haberler ve Olaylar (1 defa görüntülendi)97 - 98
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)99 - 117