Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 13 Sayı: 1 Ocak 1979
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 13 Issue: 1 January 1979
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Acinetobacter Calcoacaticus'a Bağlı Menengitis Olgusu
A Case of Meningitis Due to Acinetobacter Calcoaceticus (928 defa görüntülendi)
1 - 7
Şükrü CİN, Mehmet DOĞANAY, Ülker DOĞRU, Bahtiyar DEMİRAĞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Pulpa Nekrozunda Kullanılan Arseniğin Plak Difüzyon Tekniği İle
Antibakteriyel Etkileri Üzerinde Çalışmalar
Studies About Antibacteriel Effects of Arsenic by Using Plate Diffusion Method on
Necrotising of Pulp
(821 defa görüntülendi)
9 - 12
Orhan GÜVEN, Rüçhan TÜRKYILMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Çocukluk Çağı İdrar Yolları Hastalıklarında Üretilen Enterik Bakteri ve
İnvitro Antibiyotiklerle Verdikleri Cevaplar
The Role of Enteric Bacteria in Childhood Urinary Tract Infections and
Their Invitro Response to Antimicrobial Agents
(829 defa görüntülendi)
13 - 25
Ayfer GÜNALP 
[Özet ] [PDF ] 
 Trichomonas Vaginalis Kültürü ve Vaginal Akıntılı Hastalarda Araştırılması
Culture of Trichomonas Vaginalis and Its Insidance in Vaginitis (812 defa görüntülendi)
27 - 33
Sevim GENÇ, Mazhar ÜLKER, Firdevs MERCANGÖZ 
[Özet ] [PDF ] 
 İki Antifungal Maddenin Merhem Halinde Formülasyonunda Merhem Sıvağlarıın Rolü II.
The Role of the Ointment Bases on the Formulation of Two Antifungal Drugs II (844 defa görüntülendi)
35 - 51
A. Atilla HINCAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Modern Tüberküloz Tedavisinde Bireylerin Asetilasyon Hızlarının Saptanmasının Önemi
The Importance of the Estimation of Individual Acetylation Rate
in Modern Tuberculosis Treatment
(866 defa görüntülendi)
53 - 61
Suna DURU 
[Özet ] [PDF ] 
 Sodyum Polianetol Sulfonat (SPS)'in Kan Kültürlerindeki Üreme Üzerine Olan Etkisi
Effect of SPS (Sodium Polyanethol Sulfonate) on Growth of Bacteria in Blood Cultures (892 defa görüntülendi)
63 - 71
Muzaffer BAYKAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Barsak Bakteriyel Florası Üzerine Barsak Parazitlerinin Etkisi
The Effects of the Intestinal Parasites on the Enteric Bacterial Flora (963 defa görüntülendi)
73 - 79
Ayfer GÜNALP, Burhanettin SELLİOĞLU, Güven URAZ 
[Özet ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİLER 
 
 HBsAg Olumlu Çıkan Sağlık Personelinde α-Fetöprotein durumu
α-Phoetoprotein Titers in HBsAg Positive Hospital Personnel (829 defa görüntülendi)
81 - 83
Sabahattin PAYZIN, İnci TUNCER 
[Özet ] [PDF ] 
 Yanık Yarasından İzole Edilen Salmonella Typhimurium
Salmonella Typhimurium, Isolated From Burnwound (858 defa görüntülendi)
87 - 85
İ. Hakkı ATUN, Mehmet HABERAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Candida Albicans ile Salmonella Cholerae Suis ve Salmonella Cholerae Suis VAR.
Kunzendorf 0 Antijenleri Arasındaki Antijenik Benzerlik (+)
The Antigenic Relationships Between Candida Albicans and Salmonella Cholerae Suis,
Salmonella Cholerae Suis VAR. Kunzendorf 0 Antigens
(943 defa görüntülendi)
89 - 91
Namık AKSOYCAN, İlknur SAĞANAK 
[Özet ] [PDF ] 
 Brettanomyces'ler ve Salmonella 0:7 Antijen
Brettanomyces Strains and the Salmonella 0:7 Antigen (843 defa görüntülendi)
93 - 95
Namık AKSOYCAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Debaryomyces Hanseii ve Bazı Sinonimlerinin Salmonella 0:7 Antijeni ile İlişkisi
The Antigenic Relationship Between Salmonella 0:7 Antigen and
Debaryomyces Hansenii and its Some Synonym Strains
(858 defa görüntülendi)
97 - 99
Namık AKSOYCAN 
[Özet ] [PDF ] 
 İsoniazid'e Bağlı İlaç Ateşi
Drug Fever Due to Isoniazid (963 defa görüntülendi)
101 - 105
H. Erdal AKALIN, Mustafa ARTVİNLİ, Serap ASLAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Parenteral Trimethoprim-Sulfamethoxazole'un Klinik Etkinliği
Clinical Trial with Parenteral Trimethoprim Sulfamethoxazole (1165 defa görüntülendi)
107 - 113
Erdal AKALIN, Ali OTO, Muzaffer BAYKAL 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Türkiye'de Barsak Parazitlerinin Bölgesel Yaygınlığı
Regional Incidence of Intestinal Parasites in Turkey (845 defa görüntülendi)
115 - 127
Hasan ÇOLAK 
[Özet ] [PDF ] 
 Nefrotik Sendromun İmmunolojik Yönü
Immunological Aspect of Nephrotic Syndrome (788 defa görüntülendi)
129 - 142
Keriman TINAZTEPE 
[Özet ] [PDF ] 
 Barsak Florası Üzerine Parazitlerin Etkisi
The Effects of the Parasites on the Enteric Bacterial Flora (840 defa görüntülendi)
143 - 152
Güven URAZ, Ayfer GÜNALP 
[Özet ] [PDF ] 
  
Haberler ve Olaylar (1 defa görüntülendi)153
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)155 - 167