Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 15 Sayı: 2 Nisan 1981
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 15 Issue: 2 April 1981
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Candida Guilliermondii ve Varyetelerinin Serolojik Olarak Birbirinden Ayrılması
Serological Differentiation of Candida Guilliermondii and Its Varieties (1076 defa görüntülendi)
91 - 94
Namık AKSOYCAN 
[Özet ] [PDF ] 
 600 Vajinal Kültürün Mikrobiyolojik Değerlendirilmesi
Microbiological Evaluation of 600 Vaginal Cultures (1298 defa görüntülendi)
95 - 97
Filiz AKŞİT, Yurdanur AKGÜn, Okan SAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Hacettepe Çocuk Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarında İzole Edilmiş Olan
Bazı Salmonella Arizona Suşları
Three Strains of Salmonella Arizona Isolated in Microbiology Laboratory of
Hacettepe Children’s Hospital
(996 defa görüntülendi)
99 - 103
Erdoğan BERKMAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Glaucium Flavum Crantz Bitkisinden Elde Edilen Bazı Alkaloidlerin Antibakteriyel Etkileri
The Antibacterial Effects of Some Alkaloids Isolated From Glaucium Flavum Crantz (954 defa görüntülendi)
105 - 109
Güner COŞAR, Hakkı BİLGEHAN, Tekant GÖZLER 
[Özet ] [PDF ] 
 Candida Tropicalis'e Bağlı Üriner Kandidiazis Olgusu
A Case of Urinary Candidiasis Due to Candida Tropicalis (1031 defa görüntülendi)
110 - 111
Yurdanur AKGÜN, Filiz AKŞİT 
[Özet ] [PDF ] 
 Klinik Olgulardan İzole Edilen Kandidaların Antimikotiklere Duyarlılıkları
Antimytotic Sensitivities of the Clinically Isolated Candidias (1137 defa görüntülendi)
112 - 120
Yurdunur AKGÜN, Filiz AKŞİT 
[Özet ] [PDF ] 
 Ankara'da Sağlıklı Kişilirde Toxoplasma Gondii Antikorlarının
Dolaylı Floresan Antikor Tekniği ile Gösterilmesi
Demonstration of Toxoplasma Gondii Antibodies in Healthy Individuals in Ankara
by Indirect Fluorescent Antibody Technic
(968 defa görüntülendi)
121 - 129
Kadri ÖZCAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Çocukluk Çağı Bakteriyel Kökenli Akut Otitis Media Enfeksiyonlarında
Boğaz ve Nazofarinks Kültürlerinin Değeri
The Value of Throat and Nasopharyngeal Cultures
in Acute Bacterial Otitis Media in Childhood
(938 defa görüntülendi)
131 - 139
Ayla BELEN, Ayfer GÜNALP 
[Özet ] [PDF ] 
  
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)141 - 152
Haberler ve Olaylar (1 defa görüntülendi)153 - 157