Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 16 Sayı: 4 Ekim 1982
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 16 Issue: 4 October 1982
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Bakteriyel Meninjit Etkeni Olarak Salmonella Cinsi Bakterilerin Önemi
Salmonella Meningitis (1050 defa görüntülendi)
239 - 247
Erdoğan BERKMAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Viral Hepatitisli Olgularda Paul-Bunnell
Paul-Bunnell Test on Viral Hepatitis Cases (852 defa görüntülendi)
248 - 258
A. Tevfik CENGİZ, Mustafa UZUN, Melih ÜNAL, Murat ÇAKMAK 
[Özet ] [PDF ] 
 Oxpara ve N2 Medical Likitleri ile Merfen'in İnvitro Antibakteriyel Değerleri
The Invitro Antibacterial Values of Oxpara Liquid, N2 Medical Liquid and Merfen (911 defa görüntülendi)
259 - 267
Hilal DURUK, İ. Hakkı ATUN 
[Özet ] [PDF ] 
 Bazı As ve Tetrahidro 1, 3, 5 Tiadiazin Türevi Bileşiklerin Antifungal Etkileri
Üzerine Araştırmalar
Untersuchungen Über Die Wirkung Von Einiger PAS Und Tetrohydro 1, 3, 5,
Thiadiazin Als Antimykotica
(915 defa görüntülendi)
268 - 278
M. ERTAN, H. EKMEN, M. ÜRETEN, M. BAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Bir Toksik Şok Sendromu Olgusu
A Case with Toxic-Shock Syndrome (1065 defa görüntülendi)
279 - 282
Mehmet DOĞANAY, Kureyş BOZKURT, Şinasi ŞAHİN, Medet HIRÇIN 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Antibiyotik Sentezinin Genetik Kontrolu
Genetical Control of Antibiotic Synthesis (869 defa görüntülendi)
283 - 292
Deniz GÜR 
[Özet ] [PDF ] 
 Parkinson Hastalığında Virolojik ve İmmünolojik Görüşler
Virologic and Immunologic Considerations in Parkinson's Disease (1157 defa görüntülendi)
293 - 296
Ceyla İRKEÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Menengokokların Antijenik Yapıları, Virülans Faktörleri, Bağışıklık, Aşılama ve
İlaçla Korunma Konusunda Bazı Bilgiler
Antigenic Structures Virulance Factors, Immunity, Vaccination and
Chemoprohylaxis of Meningococci
(928 defa görüntülendi)
297 - 302
Erdoğan BERKMAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Sıtma Aşısı
Malaria Vaccine (1053 defa görüntülendi)
303 - 308
M. Mihri MİMİOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Tüberküloz Immünolojisi
The Immunology of Tuberculosis (1201 defa görüntülendi)
309 - 313
Zeynep MISIRLIGİL 
[Özet ] [PDF ] 
  
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)314 - 317
Haberler ve Olaylar (1 defa görüntülendi)323 - 237