Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 16 Sayı: 2 Nisan 1982
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 16 Issue: 2 April 1982
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Primer Atipik Pnömoni Dışındaki Olgularda Kişini Kendi Eritrositlerine ve
O Grubu İnsan Eritrositlerine Karşı Soğuk Aglütinin Titreleri
Cold Agglutinin Titers in the Sera of Patients Apart From the Atypical Pneumonia
Cases-Against the Patients Own Erythrocytes and the O Group Human Erythrocytes
(871 defa görüntülendi)
93 - 100
A. Tevfik CENGİZ, B. Muhlis ÖZSAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Ankara'da Menengokoksik Menenjit Salgını
Meningococcic Meningitis Epidemic in Ankara (1003 defa görüntülendi)
101 - 106
Erdoğan BERKMAN, Güler ÖZBEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Hanseniaspora Osmaphila, H. Uvarum ve
H. Valbyensis Suşları Arasındaki Antijenik İlişkiler
The Antigenic Relationships Between Hanseniaspora Osmophila,
H. Uvarum and H. Valbyensis Strains
(950 defa görüntülendi)
107 - 110
Namık AKSOYCAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Salmonella Muenster ile Meydana Gelen Toplu Besin Zehirlenmesi
Food Poisoning Outbreak Caused by Salmonella Muenster (993 defa görüntülendi)
111 - 112
Ekrem YILMAZ, Namık AKSOYCAN, Mehmet SAĞLAM 
[Özet ] [PDF ] 
 Yoğurtlardan İzole Edilen Bazı Tremobakteri'lerin İdantifikasyonları ve
İzolatların DNA Homolojileri
Idintification of Some Thermobacteria Isolated From Yogurts and
the DNA Homology of the Isolates
(936 defa görüntülendi)
113 - 123
Nezihe TUNAİL 
[Özet ] [PDF ] 
 Yenidoğan İnfeksiyonlarında Listeria Monocytogenes Araştırılması
Investigations on Listeria Monocytogenes in Infections of the Newborn (1000 defa görüntülendi)
125 - 130
M. Arif AKŞİT, Filiz AKŞİT 
[Özet ] [PDF ] 
 İdrar Yolu Enfeksiyonlarında Etken Bakteriler ve Bunlara Karşı Oluşan Antikorlar
The Etiological Agent Bacteria and the Antibodies Developed Against them
in Urinary Tract Infections
(961 defa görüntülendi)
131 - 141
Nursel KOÇAL, İ. Hakkı ATUN 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Glukoz/Fruktoz Şuruplarının Mikrobiyal Üretimi
Microbial Production of Glucose/Fructose Syrups (1035 defa görüntülendi)
143 - 150
Ali MATUR, Necdet SAĞLAM 
[Özet ] [PDF ] 
  
Haberler ve Olaylar (1 defa görüntülendi)152 - 154
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)151 - 161