Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 16 Sayı: 1 Ocak 1982
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 16 Issue: 1 January 1982
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Gram-Negatif Bakterilerin Aminoglikozit Grubu Antibiotiklere Dirençlilikleri
Resistance to Aminoglycosides Among Gram-Negative Bacteria (932 defa görüntülendi)
1 - 4
Erdal AKALIN, Muzaffer BAYKAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Çocuklukl Çağı Akut Otitis Media Enfeksiyonlarında Etken Olarak Saptanan Bakterilerin
İn Vitro Antibiyotiklere Verdikleri Cevapları
In Vitro Response of Bacteria Found as Etiological Agent in Otitis Media in Childhood (953 defa görüntülendi)
5 - 13
Ayla BELEN, Afer GÜNALP 
[Özet ] [PDF ] 
 Aspergillus ve Kronik Akciğer Hastalıkları
Aspergilli and Chronic Lung Diseases (991 defa görüntülendi)
15 - 19
Hasan ÇOLAK, Nuran YULUĞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Escherichia Coli'de Rafinoz Fermantasyonunun Genetik Analizi ve
K88 Antijeni ile İlgisinin Araştırılması
Genetical Analyis of Raffinose Utilization in Escherichia Coli K12 and
Relation to K88 Surface Antigen
(795 defa görüntülendi)
21 - 34
Gürdal N. ALAEDDİNOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Ankara'da Bazı Bakterilerde Saptanan Amikacin'e Dirençin
R Plazmidleri ile İlişkisinin İncelenmesi
Amikacin-Resistance in Some Bacteria Isolated in Ankara,
and Its Relation to R Plasmids
(925 defa görüntülendi)
35 - 41
Muvaffak AKMAN, Muzaffer BAYKAL 
[Özet ] [PDF ] 
 İdrar Yolu Enfeksiyonlarının Düzeyini Belirlemede Antikorla Kaplı Bakterinin Değeri
The Value of Antibody Coated Bacteria in the Evaluation
of the Level of Urinary Tract Infections
(1030 defa görüntülendi)
43 - 52
M. Nafiz DEMİRAĞ, İ. Hakkı ATUN, Ekrem GÜLMEZOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Ankara'da Salgın Yapan Çoklu Dirençli Salmonella Typhimurium Suşlarında
Faj Tiplendirmesi ve Dirençlilik Pazmidi İdantifikasoynu Yöntemleriyle Yapılmış Olan
Bazı Çalışmalar
Phage Typing and Plasmid Characterisation Studies Done on
Salmonella Typhimurium Strains Isolated in Ankara Epidemic
(912 defa görüntülendi)
53 - 65
Erdoğan BERKMAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Kızamık Aşılaması ve Sorunları
Measles Immunization and Its Problems (917 defa görüntülendi)
66 - 70
Ayşe KÖKKAYA 
[Özet ] [PDF ] 
 Hepatitis B Virusu İnfeksiyonlarında Aktif ve Passif Bağışıklama
Active and Passive Immunization Against Hepatitis B Virus Infection (1140 defa görüntülendi)
71 - 76
Hasan ÇOLAK 
[Özet ] [PDF ] 
  
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)77 - 88
Haberler ve Olaylar (1 defa görüntülendi)89 - 91