Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 18 Sayı: 1 Ocak 1984
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 18 Issue: 1 January 1984
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Gebe Kadınlarda İdrar Yolu İnfeksiyonu Sıklığı ve İdrar Laktik Dehidrogenaz
Düzeyleri
The Incidance of Urinary Tract Infections and Urinary Lactic Dehyorogenase Levels
in Fifty Pregnant Women
(939 defa görüntülendi)
1 - 14
S. Leyla ASLAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Staphylococcus Aureus Suşlarında Penisilinaz Enziminin ve
Penisilinaz Plazmidinin Varlığının Araştırılması
The Investigation of the Penicillinase Enzyme and
the Penicillinaes Plasmid in Staphylococcus Aureus Strains
(866 defa görüntülendi)
15 - 22
Nilgün ÇERİKÇİOĞLU, Ayfer GÜNALP 
[Özet ] [PDF ] 
 Campylobacter Jejuni Gastroenteriti
Campylobacter Jejuni Gastroenteritis (921 defa görüntülendi)
23 - 28
İlhan TEZCAN, Mehmet CEYHAN, Serdar DİKER, A. Murat TUNCER,
Elif DAĞLI, Erol KINIK
 
[Özet ] [PDF ] 
 Çocuklarda Akut Bakteriyel Menenjit Etkenleri Hasta Başında Yapılan Kültürün Önemi
Agents of Acute Bacterial Meningitis in Childhood the İmportance of Bed-Side Culture (869 defa görüntülendi)
29 - 36
Fatma ULUTAN, Ayfer GÜNALP 
[Özet ] [PDF ] 
 Kolorektal Kanserli Hastalarda İmmünolojik Değişiklikler
The Immunological Alterations in Patients with Colorectal Cancer (932 defa görüntülendi)
37 - 46
İbrahim GÜRCOOĞLU, Yusuf ÖZBAL, Yücel ARITAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Saklama Şeklinin, Diş Fırçalarındaki Bakteri Bulaşımının Azalma Hızına Etkisi
The Effects of Storoge Conditions on the Rate of Disappereance
of Bacterial Contamination of Tooth Brushes
(891 defa görüntülendi)
47 - 52
Aykut MISIRLIGİL, Nezihe SAYGUN, Zeynep MISIRLIGİL 
[Özet ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİ 
 
 Türkiye'de 1983 Yılı Sonuna Kadar Tesbit Edilen Salmonella Serotipleri
Salmonella Serotypes Isolated in Turkey Until the end of 1983 (949 defa görüntülendi)
53 - 54
Namık AKSOYCAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Lastobasillerin Tanımı ve Sınıflandırılması
Diagnosis and Classification of the Genus Lactobacillus (952 defa görüntülendi)
55 - 61
Kemal ÖZSAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Mikroorganizmaların Yüzeyel Yapıları ile Patojenite Arasındaki İlişki
The Relation Between the Surface Components of Microorganisms and Patogenicity (923 defa görüntülendi)
63 - 67
Fatma ULUTAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)69 - 76
Haberler ve Olaylar (1 defa görüntülendi)77 - 79