Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 19 Sayı: 3 Temmuz 1985
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 19 Issue: 3 July 1985
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Yeni Bazı PAS Türevlerinin Mycobacterium Tuberculosise Karşı Biyolojik Etkilerinin İncelenmesi
Studies of the Biologycal Effects of New PAS Derivatives on Mycobacterium Tuberculosis (909 defa görüntülendi)
121 - 126
Mevlüt ERTAN, Nezihe SAYGUN, Melih ÜRETEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Escherichia Coli K12 Suşunda Bazı F-Prime, Col Faktör ve R Faktörlerin Mutator Fenotipine Etkisi
The Effect of Some F-Prime, Col Factor and R Factor on the Mutator Phenotype in Escherichia Coli K12 Strain (950 defa görüntülendi)
127 - 132
Ali KALAYCIOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Alopecia Areatlalı Hastalarda Serumda İndirekt İmmunofluoresan Yöntemiyle Antikorların Saptanması
Detection of the Antibodies by Immunofluorescence in the Sera of the Patients with Alopecia Areata (971 defa görüntülendi)
133 - 138
Filiz AKŞİT, İlham SABUNCU, Ekrem GÜLMEZOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Çarşamba Kızılot Sağlık Ocağına Bağlı Köylerde Havanın Fungal Florası
The Fungal Flora of the Air in the Villages Around Carsamba, Northern Turkey (1076 defa görüntülendi)
139 - 143
Fatma ULUTAN, Sıtkı ÇOPUR, Tülay KOÇOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Bazı Pleurotus Cinsi Beyaz - Çürükçül Fungusların Lignolitik Etkinliği Üzerine Çalışmalar
The Studies on the Lignolytic Activity of Some White - Rot Fungi in the Genus Pleurotus (967 defa görüntülendi)
144 - 151
Necdet SAĞLAM, Nazif KOLANKAYA, Emir CANSUNAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Difteri Epidemilerinde Aşılama ve Bakteriyolojik İncelemelerin Önemi
Importance of Vaccination and Bacteriologic Investigations in the Epidemics of Diphtheria (1090 defa görüntülendi)
152 - 157
Güler KANRA, Mehmet CEYHAN, Gülten SEÇMEER, Fikriye SARIKAYALAR,
Olcay ORAN, Altan GÜNALP
 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Bir Cryptococcus Neoformans Menenjiti Vakası
A Case of Cryptococcus Neoformans Meningitis (1168 defa görüntülendi)
158 - 160
Muzaffer BAYKAL, Turgut ZİLELİ, Erdal AKALIN 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Halofilik Bakteriler
Halophilic Bacteria (1300 defa görüntülendi)
161 - 167
Nilüfer AKSÖZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Türkiye'de 1984 Yılı Sonuna Kadar Tesbit Edilen Salmonella Serotipleri
Salmonella Serotypes Isolated in Turkey Until the end of 1984 (1049 defa görüntülendi)
168 - 170
Namık AKSOYCAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
Haberler - Olaylar (1 defa görüntülendi)171 - 179
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)180 - 182