Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 20 Sayı: 3 Ekim 1986
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 20 Issue: 3 October 1986
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Brusellozisde Lenfosit Popülasyonları ve T-Lenfosit Alt Gruplarının
Monoklonal Antikorlar ile Değerlendirilmesi
Analysis of Lymphocyte Populations and T-Lymphocyte Subsets in Brucellosis (878 defa görüntülendi)
221 - 229
Tülay KOÇOĞLU, Emin KANSU, Ekrem GÜLMEZOĞLU, Erdal AKALIN 
[Özet ] [PDF ] 
 Anaerobik Bakterilerin Çeşitli İnfeksiyonlarındaki Rolü ve
Antibiyotiklere Duyarlılık Durumları
Anaerobic Bacteria in Various Infections and Their Antibiotic Susceptibility Patterns (856 defa görüntülendi)
230 - 241
Ferda TUNÇKANAT, Ayfer GÜNALP 
[Özet ] [PDF ] 
 Migrende İmmünglobulin ve Kompleman Düzeyleri
Immunglobulin and Complement Levels in Migraine (879 defa görüntülendi)
242 - 247
Sevin BALKAN, Gönül MUTLU, Ali KUMDALI, Selahattin YAĞAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Neonatal Grup B Streptokok Kolonizasyonun Annelerdeki ve
Anorektal Sistem Taşıyıcılığı ile İlişkesi
Relation Between the Neonatal Group B Streptocoocal Colonization and
Maternal Uregenital and Anorectal Carriage
(930 defa görüntülendi)
248 - 255
Ayşe GÖKALP, Aynur OĞUZ, Zahir BAKICI, Asım GÜLTEKİN, Hayri TOKSOY,
Mustafa GÜREL, Güler KANRA
 
[Özet ] [PDF ] 
 Böbrek Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Kompleman Birleşmesi ve
ELISA Yöntemiyle Sitomegalovirus Antikor Düzeylerinin Saptanması
Detection of Cytomegalovirus Antibody Levels in Renal Transplants
by Complement Fixation and ELISA Tests
(928 defa görüntülendi)
256 - 265
Sirus Jedary SAIFY, Şemsettin USTAÇELEBİ, Mehmet HABERAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Escherichia Coli (EPEC-ETE-EİV ve UPEC) Suşlarının
İmmünoelektroforetik Analiz Örnekleri
Electrophoretic Analysis of E. Coli Strains (895 defa görüntülendi)
266 - 277
Rasim CİCİOĞLU, Namık AKSOYCAN, Muzaffer BAYKAL, Aynur Yakar,
Çiğdem UZUNOĞLU, Neva ÇİFTÇİOĞLU, Necla UĞUR
 
[Özet ] [PDF ] 
 Genelev Kadınlarında Cinsel İlişki ile Bulaşabilen Viral İnfeksiyon Marker'larının
EIA Yöntemi ile Aranması
Detection of Sexually Transmissible Viral Infection Markers
by Enzyme Immun Assay (EIA) in Female Prostitutes
(883 defa görüntülendi)
278 - 283
Hasan ÇOLAK, Yurdanur AKGÜN 
[Özet ] [PDF ] 
 Boğaz Kültürlerinden İzole Edilmiş ve Haemophilus Influenzae ile
Çapraz Reaksiyon Veren Escherichia Coli Serotipleri
Escherichia Coli Serotypes Cross Reacting with the Haemophylus Influenzae
Type B, Isolated From the Throat Cultures
(848 defa görüntülendi)
284 - 289
Güven URAZ, Erdoğan BERKMAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Vaginal Simirde Enterobius Vermucularis Yumurtası
The Egg of Enterobius Vermicularis in Vaginal Smear (812 defa görüntülendi)
290 - 294
Şayeste DEMİREZEN, Yasemin KARAYAZGAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Toksoplazmosis Tanısında Serolojik Testlerin Değerlendirilmesi
Evaluation of Serological Test in Diagnosis of Toxoplasmosis (911 defa görüntülendi)
295 - 303
A. Metin GÜLMEZOĞLU, Ekrem GÜLMEZOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)304 - 310