Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 20 Sayı: 3 Temmuz 1986
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 20 Issue: 3 July 1986
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Campylobacter Jejuni İzolasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması ve
Nemin Koloni Morfolojisi Üzerine Etkisi
Comprasion of Campylobacter Jejuni Isolation Methods and the Effect
of Moisture Content on Colonyp Morphology
(1097 defa görüntülendi)
115 - 119
K. Serdar DİKER, Hakan YARDIMCI 
[Özet ] [PDF ] 
 Çocukluk Çağı Yaz İshallerinde Campylobacter Jejuni ve
Diğer Patojen Bakterilerin Araştırılması
The Incidence of Campylobacter Jejuni and Other Pathogenic Bacteria
in Childhood Summer Diarrhea
(937 defa görüntülendi)
120 - 128
Gönül MUTLU, Ali KUMDALI, Kadir SAĞDIÇ, Mürüvet KIVRAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Genitoüriner Sistem İnfeksiyonlarında Enzim İmmunoassay ve
Giemsa Boyama Yöntemleri ile C. Trachomatis Rolünün Araştırılması
Examination of the Role of C. Trachomatis in Genitourinary Infections
Using Enzime Immunoassay and Giemsa Staining Methods
(2930 defa görüntülendi)
129 - 138
Fatih KÖKSAL, Ekrem GÜLMEZOĞLU, Erol AKAN, Kadri ÖZCAN 
[Özet ] [PDF ] 
 İdrar Yolu Enfeksiyonlarından İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerin
Acylureido Penicillin'lere olan Duyarlılığının in Vitro Saptanması
In Vitro Susceptibility of Gram Negative Bacteria Isolated
From Urinary Tract Infections to Acylureido Penicillins
(1204 defa görüntülendi)
139 - 144
Nilgün ÇERİKÇİOĞLU, Şemsettin USTAÇELEBİ, Ayfer GÜNALP 
[Özet ] [PDF ] 
 Göz Enfeksiyonlarında Bakteriyel Etkenler
Bacterial Causes in Eye Infections (884 defa görüntülendi)
145 - 159
Denir GÜR, Nuran YULUĞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Löwenstein-Jensen Besiyerine Konulan Katalaz Enziminin M. Tuberculosis'in
Üreme Hızına Etkisi
The Effect of Catalase Added to the Löwenstein-Jensen Medium
on the Rate of Growth of M. Tuberculosis
(1420 defa görüntülendi)
160 - 164
Rıza DURMAZ, Mustafa GÜREL, Muharrem GÖKOĞLU, Bengül DURMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Prostatin Benign ve Malign Büyümelerinde Serum Sitemegalovirus,
Herpes Simpleks Tip I ve Adenovirus Antikor Düzeyleri
Serum Antibody Levels of Cytomegalovirus, Herpes Simplex Type I and
Adenovirus in Patients with Benign Hyperplasia of Prostate and Prostatic Carcinoma
(885 defa görüntülendi)
165 - 175
Ahmet F. PEKER, İhlan ERKAN, Haluk A. ÖZEN, Şemsettin USTAÇELEBİ,
Temel ÖZDEMİR
 
[Özet ] [PDF ] 
 5-15 Yaşlarındaki Çocuklarda Escherichia Coli, Coliform, Pseudomonas Aeruginosa,
Proteus ve Staphylococcus Aureus Bakterilerinin Portörloğünün Araştırılması
An Investigation of Escherichia Coli, Coliform, Pseudomonas Aeruginosa, Proteus and
Staphylococcus Aureus Carriers in 5-15 Years Old Children
(877 defa görüntülendi)
176 - 183
Çetinay YUMUL, Şaziye ARAS, Hayriye SÖNMEZ, Necdet SEVÜK 
[Özet ] [PDF ] 
 Sütteki Brucella Antikorlarının Tayininde Kullanılan Bazı Yöntemlerin Whey Antiglobulin
Test (Wagt) ile Karşılaştırılarak Duyarlılık ve Özgüllüklerinin Saptanması
The Specifity and Sensitivity of Some Methods to Determine Brucella Antibodies
in Milk by Comparison of Whey Antiglobulin Test (Wagt)
(857 defa görüntülendi)
184 - 189
Nurhan MUTLU, Filiz AKŞİT, Kazım ÖZDAMAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Tedaviye Dirençli Non-Gonokoksik Üriteritlerde Candida Aranması
Detection of Candidlasis in Non-Gonococcal Urethtritis, Resistant to Therapy (874 defa görüntülendi)
190 - 195
Yaşar BEDÜK, Mine MANALP 
[Özet ] [PDF ] 
 Bir Enfektif Endokardit Vakasında Trimethoprim-Sulfamethoxazole ve Cerrahi Uygulama
Treatment of an Infective Endocarditis with Trimethoprim-Sulfomethoxazole and
Cardiac Surgery
(1144 defa görüntülendi)
196 - 199
Ayşegül TOKATLI, Meral TOPÇU, Süheyla ÖZKUTLU, Atıf AKÇEVİM 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Bacillus Thuringiensis'ide Plazmidler
Plasmids in Bacillus Thuringiensis (893 defa görüntülendi)
200 - 205
Lütfü ÇAKMAKÇI 
[Özet ] [PDF ] 
 Enfeksiyon Kemoproflaksisi
Infection Chemopropylaxis (926 defa görüntülendi)
206 - 212
Güner SÖYLETİR 
[Özet ] [PDF ] 
  
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)213 - 220