Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 21 Sayı: 4 Ekim 1987
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 21 Issue: 4 October 1987
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Natural Killer (Doğal Öldürücü) ve İnterleukin-2 ile Uyarılmış
Natural Killer Hücre Sitotoksisitelerinin Monosakkaritler ve Lektinlerle Önlenmesi
Inhibition of Natural Killer and Interleukin-2 Activated
Natural Killer Cell Cytotoxicity by Monosaccharides and Lectins
(1197 defa görüntülendi)
245 - 250
Turgut İMİR, Arthur D. BANKHURST 
[Özet ] [PDF ] 
 Çocukluk Çağı ve Adölesansda Akut Maksiller Sinüsit
Acute Maxillary Sinusitis in Childhood and Adolescent (931 defa görüntülendi)
251 - 256
Atilla BÜYÜKGEBİZ, Erol KINIK, Erdoğan BERKMAN 
[Özet ] [PDF ] 
 BCG'li ve BCG'siz İlkokul Çağı Çocuklarında PPD Taramaları
PPD Screening in School Children with and Without BCG Vaccination (1007 defa görüntülendi)
257 - 261
Asım GÜLTEKİN, Leman AKBAŞ, Ayşe GÖKALP, Aynur OĞUZ, Servet ÖZGÜR 
[Özet ] [PDF ] 
 İmmünosuppersyonlu Hastalarda Herpetik Göz Lezyonlarının Klinik ve
Tedavi Özellikleri
Clinical and Therapeutic Features of Herpetic Ocular Lesions in
Immunosuppressed Patients
(901 defa görüntülendi)
262 - 267
Murat İRKEÇ, Müjde ÖĞÜT 
[Özet ] [PDF ] 
 Campylobacter Türlerinin Çeşitli Hayvanlardan İzolasyonu ve
Zoonotik Yönlerinin Değerlendirilmesi
Isolation of Campylobacter Species From Various Animals and
Evaluation of Zoonotical Aspects
(964 defa görüntülendi)
268 - 273
K. Serdar DİKER 
[Özet ] [PDF ] 
 Gaitadan İzole Edilen Gram Negatif Enterik Bakterilerin Manuel Yöntem ve
Enterotube II (ROCHE) ile Karşılaştırılması
A Comparison Between Classic Manuel Methods and Enterotube II (ROCHE) For the
Identification of the Enteric Bacteria Isolated From Feces
(946 defa görüntülendi)
274 - 278
Gülsen HASÇELİK 
[Özet ] [PDF ] 
 Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Bazı Bakterilerin
Üçüncü Kuşak Sefalosporinlere Duyarlılıkları
Susceptibility of Some Bacteria Isolated From Clinical Samples
to Third-Generation Cephalosporins
(945 defa görüntülendi)
279 - 283
Ayşe WILLKE, Dicle TURAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Üç Ayrı Bakteri Türünün Beta-Laktam İnhibitörlü Bileşiklere
İnvitro Duyarlılıklarının Ampisilin ve Sefazolin’e Duyarlılıklarıyla Karşılaştırılması
Comparison of Invitro Susceptibility of Three Different Bacteria
to Beta-Lactamase Inhibitors and to Ampicillin and Cefazolin
(962 defa görüntülendi)
284 - 288
Nilgün ACAR, M. Cihat DİRİ, F. Rüçhan TÜRKYILMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Bis-Dequalinium Asetat ve Sodyum Hipoklorid Solüsyonlarının
Antibakteriyel Etkinliklerinin Değerlendirilmesi
An Evaluation of the Antimicrobial Effectiveness of Bis-Deqalinium Acetat and
Sodium Hypochloride
(931 defa görüntülendi)
289 - 295
Güliz GÖRGÜL, Nergiz BAŞBUĞ, Hüma ÖMÜRLÜ 
[Özet ] [PDF ] 
 Rifamisin Kompleksinin Üretimi
Production of Rifomycin Complex (928 defa görüntülendi)
296 - 300
Mehmet ÖNER, Abdurrahman Üsame TAMER, Mehlika BURSALIOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Piyasadaki Bazı Kozmetiklerin Mikrobiyolojik Araştırması
Microbiologic Analysis of Some Cosmetics on the Market (1012 defa görüntülendi)
301 - 307
Handan ERGUN, İnci TUNCER, A. Zeki ŞENGİL, Naci K. KIRCA 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 İnsan Parvovirus İnfeksiyonunun Pediatrideki Önemi
The Importance of Human Parvovirus Infection in Pediatrics (941 defa görüntülendi)
308 - 310
A. Murat TUNCER 
[Özet ] [PDF ] 
  
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)311 - 315