Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 21 Sayı: 3 Temmuz 1987
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 21 Issue: 3 July 1987
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 İdrar ve Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Ofloxacin (Tarivid) Tedavisinin Rolü
The Role of Ofloxacin (Taravid) Therapy in Respiratory and Urinary Tract Infections (964 defa görüntülendi)
165 - 171
Gülşen HASÇELİK 
[Özet ] [PDF ] 
 Akut Farenjitte A Grubu Hemolotik Streptokok Sıklığı, Penisilin Tedavisi ile
Başarısız Olgularda Sefadroksil, Klavulonik Asitle Kombine Amoksisilin ve
Eritromisin'le Alınan Sonuçlar
The Frequency of Group a Beta Hemolytic Streptococcus in the
Acute Tonsillopharengitis the Results of the Therapy with Cefadroxil Clavulanic
Acid-Amoxicilline Combination and Eritromycin in Unresponsive Patients
to the Procaine Penicilline Therapy
(1079 defa görüntülendi)
172 - 177
A. Murat TUNCER, Benal KUNAK, Neşe KIRSAÇ, Taner YEĞİNALTAY,
Gökhan KOTİLOĞLU, Refia CAN, Alper GÜNGÖR, Meltem NALÇA
 
[Özet ] [PDF ] 
 Sulbaktam-Ampisilin'in Böbrek Fonksiyonlarına Etkisi
The Effect of Sulbactam-Ampicillin Combination on Renal Function (919 defa görüntülendi)
178 - 180
İ. Safa KAYA, Uğur DİLMEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Akut Maksiller Sinusit Tedavisinde Spiramisin
Acute Maxillary Sinusitis Treated with Spiramycin (961 defa görüntülendi)
181 - 184
Benal BÜYÜKGEBİZ, Atilla BÜYÜKGEBİZ, Güler KANRA, Erol KINIK 
[Özet ] [PDF ] 
 Çeşitli Plöral Hastalıklarda Serum ve Plöra Sıvılarının
Kompleman Komponentlerinin Düzeyleri
Levels of Complement Components in Sera and Pleural Fluid Patients with
Different Pleural Pathology
(957 defa görüntülendi)
185 - 193
Rasim CİCİOĞLU, Nezihe ENACAR, Gülten KARABIYIKOĞLU, Numan NUMANOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 4-6 Yaş Arasındaki Çocuklarda Modifiye Snyder Testi ile
Diş Çürük Aktivitesinin Saptanması
Determination of Caries Activity Level in Children Aged Between 4-6 Years with
Modified Snyder Test
(925 defa görüntülendi)
194 - 199
İlknur TANBOĞA, Ruhi ALAÇAM, Yıldız BATIRBAYGİL, Güngör KORTEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Campylobacter Coli'nin Çiğ Sütte Canlı Kalma Süresi Üzerine Bir Çalışma
A Study on the Survival of Campylobacter Coli in Raw Milk (940 defa görüntülendi)
200 - 205
K. Serdar DİKER, Jale ERDEĞER, Mustafa ARDA 
[Özet ] [PDF ] 
 8-16 Yaş Grubu Sağlıklı Popülasyonda Kültür Yöntemleriyle
Mycoplasma Pneumoniea Aranması
Research of Mycoplasma Pneumoniae with Culture Methods Among
8-16 Year Healthy Population
(1006 defa görüntülendi)
206 - 211
Gaye USLUER, Hasan ÇOLAK 
[Özet ] [PDF ] 
 Ria Kullanan Kadınların Serviks Kültürlerinden Enfeksiyon Etkeni Olarak
İzole Edilen Actinomyces Türleri ve Diğer Bakteriler
Actinomyces and the Other Bacteria Isolated From
the Cervikal Cultures of Women Who Use IUDs
(905 defa görüntülendi)
212 - 222
Nuray GÜLEÇ, Ayfer GÜNALP 
[Özet ] [PDF ] 
 Proteaz İçeren Bakterinin İzolasyonu, Sınıflandırılması ve
Bazı Fizyolojik Özelliklerinin Saptanması
The Isolation, Classificaiton and Some Physiological Propereties of
A Protease Producing Bacterium
(987 defa görüntülendi)
223 - 231
Nilüfer CİHANGİR, Nilüfer AKSÖZ 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Monoklonal Antikorlar
Monoclonal Antibodies (916 defa görüntülendi)
232 - 238
Nihal KARABİBER, Firdevs AKTAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
  
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)239 - 243