Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 22 Sayı: 3 Temmuz 1988
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 22 Issue: 3 July 1988
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 İdrar Yolu İnfeksiyonlarından İzole Edilen Çeşitli Gram Negatif Bakteri Türlerine Karşı
Ofloxacin, Pefloxacin ve Ciprofloxacin'in İn Vitro Aktiviteleri
The in Vitro Activity of Ofloxacin, Pefloxacin and Ciprofloxacin Against Various
Gram Negative Bacteria Isolated From Urinary Tract Infestions
(1054 defa görüntülendi)
187 - 192
Ferda TUNÇKANAT, Nuran YULUĞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Gram Negatif Bakterilerin Yeni Kuşak Cephalosporin’lere Direnç Oranı ve
Bu Dirençte Beta-Laktamazların Rolü
Resistance Rates of Gram Negative Bacteria to New Generation Cephalosporins and
the Role of Beta-Lactamases in This Type of Resistance
(986 defa görüntülendi)
193 - 198
Deniz GÜR, H. Erdal AKALIN, M. BAYKAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Bazı Antiseptiklerin Aktivitesi Üzerine Kanın Etkisi
The Effect of Blood on the Activity of Some Antiseptics (936 defa görüntülendi)
199 - 204
Rıza DURMAZ, Neşe ATABEY, Bengül DURMAZ, Mustafa GÜREL 
[Özet ] [PDF ] 
 Çeşitli Klinik Materyaldan İzole Edilen Patojen Escherichia Coli Suşlarının
Tiplendirilmesi ve Antibiyotik Duyarlılıklarının İncelenmesi
Identification of Pathogen Escherichia Coli Strains in Various Clinical Material and
Their Antibiotic Susceptibility
(1026 defa görüntülendi)
205 - 214
Hüseyin GÜN, Ömer KOCABEYOĞLU, Ekrem YILMAZ, Sabri GÜNGÖR, Ayşe EREN 
[Özet ] [PDF ] 
 İdrar Yolu Enfeksiyonlarında Etkenler ve Antibiyotiklere Duyarlılık
Causative Agents of Urinary Tract Infections and Sensitivity to Antibiotics (933 defa görüntülendi)
215 - 221
Nilgün AYHAN, Nergiz BAŞBUĞ, Süheyla ÖZTÜRK 
[Özet ] [PDF ] 
 Romatoid Artritli Çocuklarda Rubella-Antikor Düzeyleri
Rubella-Antibody Levels in Patients with Rheumatoid Arthritis (1102 defa görüntülendi)
230 - 234
G. SEÇMELER, G. KANRA 
[Özet ] [PDF ] 
 Hastane Şartlarında Hazırlanmış Oftalmik Metil Selüloz Çözeltilerin
Bakteriyolojik Olarak Değerlendirilmesi
Bacteriological Evaluation of Ophthalmic Methylcellulose Preparations
Prepared in teh Hospital
(957 defa görüntülendi)
235 - 237
Murat İRKEÇ, Aydın YULUĞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Salmonella Gastroenteritinde Ofloxacin Tedavisinin Dışındaki
Salmonella Salınma Süresi Üzerine Etisi
Effect of Ofloxacin Therapy in Acute Salmonellosis on the Duration
of Fecal Excretion of Salmonella
(991 defa görüntülendi)
222 - 229
Fatma ULUTAN, Kazım KURTAR, Nedim SULTAN, Esin DAVUTOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Renk Değişim Yöntemi ile Enterik Bakteriler İçin
Yeni Bir Hızlı Antiboyitik Duyarlılık Testi
A Novel Rapid Antibiotic Susceptibility Test For Enteric Bacteria by Color Change Method (967 defa görüntülendi)
238 - 244
Tanıl KOCAGÖZ, Murat HAYRAN, Sesin KOCAGÖZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Çocukluk Çağı Akut Gastroenteritleri
Acute Gastroenteritis in Childhood (958 defa görüntülendi)
245 - 253
Tümay DOĞANCI, Sadi VİDİNLİSAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Sjögren Sendromunun Etyopatogenezinin Virolojik Olarak İncelenmesi
Assesment of the Viral Factors in Etiopathogenesis of Sjögren's Syndrome (960 defa görüntülendi)
254 - 259
M. İRKEÇ, M.S. ÖĞÜT, Ş. USTAÇELEBİ 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Yeni İnsan Papovavirusalır: JC ve BK
New Human Papovaviruses: JC and BK (1055 defa görüntülendi)
260 - 265
Oğuz ÇATALTEPE, Dürdal US, Şemsettin USTAÇELEBİ 
[Özet ] [PDF ] 
  
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)266 - 270