Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Doi No: 10.5578/mb.26543

Sentinel İnfluenza Sürveyansında Son İki Sezonun Değerlendirilmesi: 2013-2014 ve 2014-2015

Evaluation of Sentinel Influenza Surveillance of the Last Two Seasons: 2013-2014 and 2014-2015

Sevim MEŞE1, Serkan ASAR1, Merve TULUNOĞLU1, Aysun UYANIK1, Osman Şadi YENEN1, Ali AĞAÇFİDAN1,
Selim BADUR1


1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji ve Temel İmmünoloji Bilim Dalı,

İstanbul.

1 Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Virology and Basic Immunology Unit,

Istanbul, Turkey.

ÖZ

İnfluenza viruslarının neden olduğu grip, yüksek morbidite ve mortalite oranları ile tüm dünyada ciddi bir halk sağlığı sorunu oluşturmaktadır. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ulusal influenza sürveyans çalışmalarının sonuçlarını düzenli olarak toplamakta, değerlendirmekte ve uluslararası paylaşıma sunmaktadır. Böylece, ülkelerin grip salgınları ile mücadelede alması gereken önlem ve hazırlıkların daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için olanak sağlanmaktadır. Ülkemizde de 2004-2005 sezonundan başlayarak günümüze kadar mevcut grip aktivitesi sentinel sürveyans uyarınca izlenmektedir. Bu çalışmada, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Ulusal İnfluenza Referans Laboratuvarının 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarındaki sentinel sürveyans bulguları değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, sorumlu olduğumuz İzmir, İstanbul, Antalya, Edirne ve Bursa illerinde gönüllü aile hekimleri tarafından influenza benzeri hastalık tanısı konulan hastalardan nazal/nazofarengeal sürüntü örnekleri alınmış ve en geç üç gün içerisinde laboratuvarımıza ulaştırılmıştır. Soğuk zincir kurallarına uygun olarak Virocult® transport besiyeri içerisinde gönderilen 1240 örnek, CDC (Centers for Disease Control and Prevention) protokollerine uygun olarak gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (Rt-PCR) ile incelenmiştir. Çalışmamızda, 2013-2014 sezonunda %31.4 (202/641); 2014-2015 sezonunda ise %44.4 (289/650) oranında influenza virus pozitifliği saptanmıştır. 2013-2014 sezonunda %93.1 (188/202) oranı ile influenza A(H3N2) baskın tip olarak bulunmuş; influenza B pozitiflik oranı %6.9 (14/202) olarak saptanmıştır. 2014-2015 sezonunda ise %60.2 (174/289) oranı ile influenza B virusu baskın olmuştur. Bu sezonda influenza A(H1N1)pdm09 ve influenza A(H3N2) pozitiflik oranları sırasıyla %30.4 (88/289) ve %9.3 (27/289) olarak saptanmıştır. 2013-2014 grip sezonu 48. haftada başlayıp 52-2.haftada pik yaparken, 2014-2015 grip sezonu daha geç olarak 2. haftada başlamış ve 10-13. haftalarda pik yapmıştır. Her iki sezonda da izolen edilen influenza B suşlarının Yamagata soyundan olduğu belirlenmiştir. Laboratuvarımızda izole edilen influenza A viruslarının antijenik karakterizasyonu aşı suşları ile uyumlu bulunmuştur. Sonuç olarak sürveyans çalışmaları, gribin toplum sağlığı üzerindeki etkilerinin ortaya çıkarılması ve grip ile mücadele yollarının belirlenmesi açısından oldukça önem taşımaktadır. Bu anlamda influenza sürveyansının, ülkeler ölçeğinde alanı genişletilerek daha etkin bir şekilde uygulanmasına gerek vardır.

Anahtar sözcükler: İnfluenza; sentinel sürveyans; antijenik tanımlama; gerçek zamanlı PCR.

ABSTRACT

Flu caused by influenza viruses, is a serious public health problem all over the world with its high morbidity and mortality. Therefore World Health Organization (WHO) regularly collects the results of national influenza surveillance, evaluates the results and shares them on international portal. Thus, it provides the possibility of rapid prevention and preparation of countries that needs to be taken on the fight against the epidemic flu. Starting from 2004-2005 season until today the current flu activity in our country is also followed in accordance with sentinel surveillance. The aim of this study was to evaluate the results of sentinel surveillance data obtained by National Influenza Reference Laboratory in Istanbul University Faculty of Medicine, in 2013-2014 and 2014-2015 seasons. For this purpose, nasal/nasopharyngeal swab samples taken from the patients diagnosed as influenza-like illness by the volunteer family physicians in Izmir, Istanbul, Antalya, Edirne and Bursa were included in the study. A total of 1240 samples were delivered to our laboratory in three days, in Virocult® transport culture medium according to cold chain rules. All the samples were studied by real-time polymerase chain reaction (Rt-PCR) according to the protocols of Centers for Disease Control and Prevention (CDC). In our study, the positivity rates of influenza viruses in 2013-2014 and 2014-2015 seasons were detected as 31.4% (202/641) and 44.4% (289/650), respectively. In 2013-2014 season, influenza A(H3N2) virus was the predominant type with a rate of 93.1% (188/202), and the rest was influenza B virus (14/202; 6.9%). In 2014-2015 season, influenza B virus has been dominated with a rate of 60.2% (174/289), and the rates of influenza A(H1N1)pdm09 and influenza A(H3N2) were 30.4% (88/289) and 9.3% (27/289), respectively. The flu season in 2013-2014 has started at 48th week and peaked at 52nd week, while it was started later in the second week in 2014-2015 season and peaked at 10th-13th week. The lineage of the influenza B viruses isolated in both seasons were identified as B/Yamagata. Antigenic characterization of influenza A viruses isolated in our laboratory was found compatible with the vaccine strains. In conclusion, surveillance studies are highly important for the determination of the effects of flu on public health and identification of the approaches for fighting with flu. In this sense, influenza surveillance of the countries are required to implement more effectively in an expanded field of scale.

Keywords: Influenza; sentinel surveillance; antigenic characterization; real-time PCR.

Geliş Tarihi (Received): 09.03.2016 • Kabul Ediliş Tarihi (Accepted): 01.07.2016

İletişim (Correspondence):

Uzm. Dr. Sevim Meşe,

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi,

Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı,

Viroloji ve Temel İmmünoloji Bilim Dalı,

34090 Çapa, İstanbul, Türkiye.

Tel (Phone): +90 212 414 2000-35031,

E-posta (E-mail): drsevimmese@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır