Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Doi No: 10.5578/mb.27605

2008-2014 Yılları Arasında Çevresel Örneklerden İzole Edilen
Salmonella Suşlarının Serotip Dağılımı ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları

Serotype Distribution and Antimicrobial Susceptibilities of Salmonella
Strains Recovered From Environmental Samples Between 2008-2014

Revasiye GÜLEŞEN1, Belkıs LEVENT1, Mehmet ÜVEY2, Hasan BAYRAK3, Mesut AKGEYİK1


1 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı, Ankara.

1 Public Health Agency of Turkey, Department of Microbiology Reference Laboratories, Ankara, Turkey.

2 Aviagen Anadolu Kanatlı Teşhis ve Analiz Laboratuvarı, Ankara.

2 Aviagen Anadolu Poultry Diagnostic and Analysis Laboratory, Ankara, Turkey.

3 Toros Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Mersin.

3 Toros State Hospital, Microbiology Laboratory, Mersin, Turkey.

ÖZ

Dünya genelinde alınan önlemler ve kontrol uygulamalarına rağmen Salmonella enfeksiyonları halk sağlığını tehdit etmeye devam etmektedir. Salmonella'ların ayrıca önemli ekonomik kayıplara neden olması da bu etkeni her zaman ön planda tutmaktadır. Salmonella serotiplerinin ve kaynağının bilinmesi epidemiyolojik açıdan önem taşımaktadır. Bu çalışmada, 2008-2014 yılları arasında yedi yıllık bir dönemde tavuk üretim çiftliklerinden alınan çevresel örneklerden izole edilip doğrulama ve serotiplendirme amacıyla laboratuvarımıza gönderilen Salmonella izolatlarının serotiplerine göre dağılımları ile antimikrobiyal ilaçlara direnç durumları değerlendirilmiştir. Çevresel örneklerden izole edilip Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı, Ulusal Enterik Patojenler Referans Laboratuvarına gönderilen suşlar; Salmonella-Shigella ve ksiloz-lizin-deoksikolat (XLD) agar besiyerlerine ekilerek 37°C'de 18-24 saat inkübasyon sonrası değerlendirilmiştir. Şüpheli kolonilerden standart biyokimyasal testlerle tanımlama yapılmıştır. Salmonella ile uyumlu bulunan suşlar, polivalan ve monovalan Salmonella O ve H antiserumları ile lam aglütinasyonu yöntemiyle serotiplendirilmiştir. Antibiyotik duyarlılık testleri CLSI önerilerine göre Kirby Bauer disk difüzyon yöntemi ile çalışılmıştır. Çalışmamızda değerlendirilen toplam 2011 adet Salmonella suşunun 15 farklı serogrup ve 75 farklı serotipe ayrıldığı saptanmıştır. En sık saptanan Salmonella serotipi S.Infantis (%30.6) olup, bunu sırasıyla S.Enteritidis (%21.8), S.Typhimurium (%6.5), S.Kottbus (%5.2), S.Tennessee (%4.3), S.Mbandaka (%4.1), S.Indiana (%3.9), S.Kentucky (%3), S.Corvallis (%2.5), S.Paratyphi B (%1.9) ve S.Hadar (%1.7) izlemektedir. İzolatların %50.1'i (1008/2011) test edilen antimikrobiyallerin hepsine duyarlı olarak bulunmuştur. Tek ilaca direnç oranı %15.1 olarak saptanmış; suşların %30.9'unda çoklu ilaç direnci (≥ 3 antimikrobiyal ilaca direnç) belirlenmiştir. Salmonella suşlarının antimikrobiyallere direnç oranları sırasıyla; nalidiksik aside %35.9, tetrasikline %30, sülfonamide %27.5, trimetoprime %25.6, trimetoprim/sülfametoksazole %25.4, streptomisine (%23.4) ve ampisiline %13.5 olarak tespit edilmiştir. Streptomisin (%91.4), ampisilin (%88.6) ve tetrasikline (%88.6) en yüksek direnç oranı S.Hadar; sülfonamid (%82.2) ve trimetoprim/sülfametoksazole (%78.2) en yüksek direnç S.Infantis; nalidiksik aside en yüksek direnç ise S.Indiana (%97.4), S.Hadar (%91.4) ve S.Infantis (%88.8) suşlarında izlenmiştir. Sonuç olarak, günümüzde halen küresel bir problem olan Salmonella enfeksiyonları ile mücadelede, suşların kökeni, serotip dağılımı ve antimikrobiyallere direnç durumlarının belirlenmesin gerekli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar sözcükler: Salmonella; serotiplendirme; antimikrobiyal duyarlılık; çevresel örnek.

ABSTRACT

Despite the measures taken and control applications worldwide, Salmonella infections continue to threat the public health. Since these infections also cause significant economical loss, the salmonellas continue to be forefront globally. The determination of Salmonella serotypes and their sources is important for epidemiological point of view. In this study, serotype distribution and antimicrobial resistance of environmental isolates of Salmonella spp. recovered from the poultry farms, that were send for confirmation and serotyping between seven years period, 2008-2014, were evaluated. Strains isolated from environmental samples that were sent to Public Health Institute, Department of Microbiology Reference Laboratory, National Reference Laboratory for Enteric Pathogens, were inoculated onto Salmonella-Shigella and Xylose Lysine Desoxycholate agar and evaluated after 18-24 hours of incubation at 37°C. The identification of the strains was performed by using standard biochemical tests from the suspected colonies. Strains compatible with Salmonella spp. were serotyped using polyvalent and monovalent Salmonella O and H antisera by slide agglutination method. Antibiotic susceptibility tests were performed and evaluated according to CLSI recommendation using Kirby-Bauer disk diffusion method. In our study, a total of 2011 Salmonella strains were evaluated and 15 different serogroups and 75 different serotypes were identified. The most common Salmonella serotypes were S.Infantis (30.6%), followed by S.Enteritidis (21.8%), S.Typhimurium (6.5%), S.Kottbus (5.2%), S.Tennessee (4.3%), S.Mbandaka (4.1%), S.Indiana (3.9%), S.Kentucky (3%), S.Corvallis (2.5%), S.Paratyphi B (1.9%) and S.Hadar (1.7%). Among the isolates, 50.1% (1008/2011) were found susceptible to all of the tested antimicrobials. The rate of isolates that were resistant to only one drug was found to be 15.6%, whereas 30.9% of the strains showed multi-drug resistance (resistant to ≥ 3 antimicrobial drugs). Antimicrobial resistance rates of the Salmonella strains were as follows; nalidixic acid 35.9%, tetracycline 30%, sulfonamides 27.5%, trimethoprim 25.6%, trimethoprim/sulfamethoxazole 25.4%, streptomycin 23.4% and ampicillin 13.5%, respectively. The highest resistance rates for streptomycin (91.4%) ampicillin (88.6%) and tetracycline (88.6%) were observed in S.Hadar strains; for sulfonamide (82.2%) and trimethoprim/sulfamethoxazole (78.2%) in S.Infantis strains, and for nalidixic acid in S.Indiana (97.4%), S.Hadar (91.4%) and S.Infantis (88.8%) strains. In conclusion, the origins, serotypes and antibiotic susceptibility patterns of the strains should be defined for the management of Salmonella infections which are still today a global problem.

Keywords: Salmonella; serotyping; antimicrobial susceptibility; environmental samples.

Geliş Tarihi (Received): 05.04.2016 • Kabul Ediliş Tarihi (Accepted): 10.06.2016

İletişim (Correspondence):

Uzm. Dr. Revasiye Güleşen,

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu,

Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı,

Sıhhiye 06100, Ankara, Türkiye.

Tel (Phone): +90 312 565 5506,

E-posta (E-mail): revasiyekayali@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır