Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Doi No: 10.5578/mb.27692

Uzamış Öksürüğü Olan Erişkinlerde Bordetella pertussis Enfeksiyonunun
Serolojik Olarak Değerlendirilmesi

Serological Evaluation of Bordetella pertussis Infection In Adults With Prolonged Cough

Cemile SÖNMEZ1, Nilay ÇÖPLÜ2, Ayşegül GÖZALAN3, Ülkü YILMAZ4, Selen BİLEKLİ5, Nilgün Yılmaz DEMİRCİ6, Çiğdem BİBER4, Yurdanur ERDOĞAN4, Berrin ESEN7, Lütfi ÇÖPLÜ5


1 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı, Ankara.

1 Public Health Agency of Turkey, Department of Microbiology Reference Laboratories, Ankara, Turkey.

2 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Ankara.

2 Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Clinical Microbiology Laboratory, Ankara, Turkey.

3 Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Ankara.

3 Ankara Ataturk Training and Research Hospital, Medical Microbiology Laboratory, Ankara, Turkey.

4 Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, Ankara.

4 Ataturk Chest Disease and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Department of Chest Diseases,

Ankara, Turkey.

5 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.

5 Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Chest Diseases, Ankara, Turkey.

6 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.

6 Gazi University Faculty of Medicine, Department of Chest Diseases, Ankara, Turkey.

7 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Ankara.

7 Ankara Training and Research Hospital, Medical Microbiology Laboratory, Ankara, Turkey.

ÖZ

Aşı ile önlenebilen bir hastalık olan boğmaca, enfekte bireylerden duyarlı kişilere solunum yolu ile bulaşmaktadır. Bordetella pertussis enfeksiyonuna karşı, aşı veya doğal enfeksiyon sonucu gelişen immün yanıt ömür boyu koruyucu olmadığı için hastalık her yaşta ortaya çıkabilmektedir. Bu çalışmada, enfeksiyonun erişkinlerdeki varlığının serolojik olarak gösterilmesi ve böylece klinisyenler arasında farkındalık yaratılması ve duyarlı yenidoğanları koruyacak stratejilerin geliştirebilmesi için veri sağlanması amaçlanmıştır. Çalışmaya, iki haftadan uzun öksürüğü olan 18-87 yaş aralığında toplam 538 hasta (345 kadın, 193 erkek) dahil edilmiştir. Tek serum örneğinden, anti-pertusis toksin (PT) IgG ve anti-filamentöz hemaglütinin (FH) IgG düzeyleri daha önce standardize edilen ve etkin olduğu gösterilen "in house" ELISA yöntemi kullanılarak araştırılmış; anti-PT IgG antikor düzeyinin ≥ 100 EU/ml olması akut/son zamanlarda geçirilmiş B.pertussis enfeksiyonu olarak değerlendirilmiştir. Çalışmamızda, olguların %9.7'sinde (52/538) anti-PT IgG düzeyi yüksek (≥ 100 EU/ml) olarak saptanmış ve bu olguların 43'ünde (43/52; %82.7) anti-FHA IgG antikor düzeyleri de yüksek (≥ 100 EU/ml) bulunmuştur. Yüksek düzey antikora sahip olgular (n=  52) arasında yaş, cinsiyet, eğitim durumu, DBT (difteri-boğmaca-tetanoz) aşılama öyküsü, sigara içme öyküsü veya ortalama günlük sigara tüketimi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (p> 0.05). Semptomlar değerlendirildiğinde, iç çekmeli öksürüğü olanların %24.1'inde anti-PT lgG düzeylerinin yüksek olduğu; bunun dışında yüksek düzey antikora sahip kişilerde diğer boğmaca semptomlarının varlığı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir. Anti-PT düzeyinin ≥ 100 EU/ml olması ile risk faktörlerine sahip olan [sigara içimi (21/200; %10.5), kronik öksürüğe ve/veya ilaç kullanımına yol açan hastalık varlığı (19/171; %11.1), kronik öksürük nedenlerinin tümüne sahip olma (32/306; %10.5)] ve olmayan olgular arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (sırasıyla, p=  0.581; p=  0.357; p=  0.249). Yaş gruplarına göre anti-PT IgG geometrik ortalama düzey (GOD) değerlerinin dağılımı, 18-30 yaş için 32.41; 31-50 yaş için 36.28; 51-70 yaş için 36.82 ve ≥ 71 yaş için 31.15 olarak belirlenmiştir. Verilerimiz, erişkinlerde de boğmacanın varlığı ve hatta sıklığının küçümsenmeyecek düzeyde (%9.7) olduğunu göstermiş; tipik boğmaca semptomlarının erişkinlerde görülemeyebileceğini ve uzamış öksürüğü olan erişkinlerde, altta yatan başka öksürük nedenleri olsa dahi, boğmaca ayırıcı tanısının yapılması gerektiğini vurgulamıştır. Bulgularımızın ayrıca, henüz aşı şemasını tamamlamamış olan bebeklerin korunmasına yönelik erişkin aşı politikalarının geliştirilmesinde de yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar sözcükler: Bordetella pertussis; boğmaca; erişkin enfeksiyonu; seroloji; ELISA.

ABSTRACT

Pertussis is a vaccine-preventable disease that is transmitted from infected to susceptible individuals by respiratory route. Bordetella pertussis infection may occur at any age as neither vaccine nor natural infection induced immunity lasts life-long. This study was planned to demonstrate the serological evidence of infection among adults, to raise awareness among clinicians and to provide data for the development of strategies to protect vulnerable infants. A total of 538 patients (345 female, 193 male) ages between 18-87 years who had a complain of prolonged cough for more than two weeks were included in the study. Anti-pertussis toxin (PT) IgG and anti-filamentous hemagglutinin (FH) IgG levels from single serum samples were measured by an in-house ELISA test which was standardized and shown to be efficient previously. Anti-PT IgG antibody levels of ≥ 100 EU/ml were considered as acute/recent infection with B.pertussis. In our study, 9.7% (52/538) of the patients had high levels of anti-PT IgG (≥ 100 EU/ml) and among those patients 43 (43/52; 82.7%) also had high (≥ 100 EU/ml) anti-FHA IgG levels. There were no statistically significant differences in terms of age, gender, education level, DPT (diphtheria-pertussis-tetanus) vaccination history, smoking history or average daily cigarette consumption (p> 0.05) between the cases with high antibody levels (n=  52). When the symptoms and the presence of cases with high antibody levels were evaluated, it was detected that no one parameter was significantly different from others, except that 24.1% of the cases with inspiratory whooping had high anti-PT levels. There was also no statistically significant difference between high anti-PT levels ≥ 100 EU/ml and the patients with risk factors [smoking (21/200; 10.5%), presence of disease that cause chronic cough and/or drug usage (19/171; %11.1), and whole factors which cause chronic cough (32/306; %10.5)] and without risk factors (p= 0.581; p= 0.357; p= 0.249, respectively). The distribution of anti-PT IgG geometric mean titer (GMT) according to the age groups, was as follows; 32.41 in 18-30 years; 36.28 in 31-50 years; 36.82 in 51-70 years and 31.15 in ≥ 71 years. Our results indicated that B.pertussis infections are also present among adult population with a frequency not to be underestimated (9.7%) and the results also emphasized that since typical whooping cough symptoms may not be seen in adults, pertussis infection should be considered as a differential diagnosis in adults with prolonged cough, even if there are some other underlying factors of cough. The data obtained from this study was also considered to be helpful in the development of adult vaccination policies for the protection of infants who have not completed the vaccination schedule yet. 

Key words: Bordetella pertussis; whooping cough; adult infection; serology; ELISA.

Geliş Tarihi (Received): 21.03.2016 • Kabul Ediliş Tarihi (Accepted): 19.06.2016

İletişim (Correspondence):

Uzm. Dr. Cemile Sönmez,

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu,

Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı,

Sıhhiye 06100, Ankara, Türkiye.

Tel (Phone): +90 312 565 5459,

E-posta (E-mail): cemilesonmez2004@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır